5 MAİDE

 • 5:1

  O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore. Dozvoljavaju vam se životinje - stoka, izuzev šta vam je navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste vi posvećeni. Uistinu! Allah dosuđuje šta želi.

 • 5:2

  O vi koji vjerujete! Ne obeščašćujte znakove Allahove, ni mjesec sveti, niti kurbane ni ogrlice, niti one koji održavaju Kuću svetu tražeći blagodat od Gospodara svog i zadovoljstvo. A kad završite, onda lovite. I neka vas nikako ne potakne mržnja naroda što vas je odbio od Mesdžidul-harama, da napadnete. I pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je žestok kaznom.

 • 5:3

  Zabranjuje vam se lešina i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo, i udavljeno i ubijeno i strovaljeno i probodeno, i šta je načela zvijer - izuzev šta zakoljete - i šta bude zaklano na žrtveniku i da strelicama tražite podjelu. To je porok. Danas očajavaju oni koji ne vjeruju, zbog Dina vašeg; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene! Danas sam vam usavršio Din vaš i upotpunio vam blagodat Svoju i zadovoljan sam za vas Dinom Islamom. Pa ko bude natjeran glađu, ne kao skretalac grijehu - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 5:4

  Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: "Dozvoljene su vam dobre stvari i ono šta ste poučili (da ulove) životinje dresirane, učeći ih od onog šta je vas naučio Allah; pa jedite od onog šta vam uhvate, i spominjite ime Allahovo nad tim. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je brz obračunom.

 • 5:5

  Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hrana onih kojima je data Knjiga je dozvoljena vama - i hrana vaša je dozvoljena njima - i čestite od vjernica, i čestite od onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im date darove njihove (kao) kreposni - ne (kao) bludnici, niti (kao) uzimatelji priležnica. A ko poriče vjeru, pa doista će propasti rad njegov i on će na Ahiretu biti od gubitnika.

 • 5:6

  O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tad operite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potarite glave svoje, i (operite) noge svoje do članaka. A ako ste džunubi, onda se očistite. A ako budete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, ili imadnete odnos sa ženama, pa (ako) niste našli vode, onda idite tlu čistom, pa time potarite lica svoja i ruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvu teškoću, nego želi da vas očisti i da vam upotpuni blagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.

 • 5:7

  I sjetite se blagodati Allahove prema vama i zavjeta Njegovog - onog kojim vas je obavezao, kad ste rekli: "Čujemo i poslušaćemo!", i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Znalac grudi.

 • 5:8

  O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahu svjedoci s pravdom, i neka vas nikako ne potakne mržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 5:9

  Obećao je Allah onima koji vjeruju i čine dobra djela (da) će oni imati oprost i nagradu veličanstvenu.

 • 5:10

  A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici džehima.

 • 5:11

  O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad je narod namjerio da ispruži na vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove. I bojte se Allaha, a u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

 • 5:12

  A doista je uzeo Allah zavjet sinova Israilovih, i podigli smo između njih dvanaest poglavara, i reče Allah: "Uistinu! Ja sam sa vama. Ako budete obavljali salat i davali zekat, i vjerovali u poslanike Moje i pomagali ih, i uzajmili Allahu zajam lijep, sigurno ću vam pokriti loša djela vaša i sigurno vam dati da uđete u bašče ispod kojih teku rijeke. Pa ko od vas ne bude poslije toga vjerovao, pa doista je zalutao s pravog puta."

 • 5:13

  Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog, prokleli smo ih i učinili srca njihova tvrdim. Iskrivljavali su riječi u položajima njihovim i zaboravljali dio onoga čim su opominjani. I nećeš prestati nailaziti na izdaju njihovu, izuzev (kod) malo njih. Pa oprosti im i pređi. Uistinu! Allah voli dobročinitelje.

 • 5:14

  I od onih koji govore: "Uistinu, mi smo kršćani." Uzeli smo zavjet njihov, pa su zaboravili dio onog čim su opominjani, te smo podstakli među njima neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta, a obavijestiće ih Allah o onom šta su radili.

 • 5:15

  O sljedbenici Knjige! Doista vam je došao Poslanik Naš, razjasniće vam mnogo od onog šta krijete iz Knjige, a preko mnogog prelazite. Doista vam je od Allaha došla svjetlost i Knjiga jasna.

 • 5:16

  Allah upućuje njome putevima selama onog ko slijedi zadovoljstvo Njegovo, i izvodi ih iz tmina na svjetlost voljom Svojom, i upućuje ih putu pravom.

 • 5:17

  Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah - On je Mesih, sin Merjemin." Reci: "Pa ko može od Allaha išta, ako želi da uništi Mesiha sina Merjeminog i majku njegovu, i onog ko je na Zemlji sve?" A Allahova je vlast nebesa i Zemlje, i onog između njih dvoje. Stvara šta hoće; a Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 5:18

  I govore jevreji i kršćani: "Mi smo sinovi Allahovi i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas kažnjava zbog grijeha vaših?" Naprotiv, vi ste smrtnici od onog koga je stvorio. Oprašta kome hoće, a kažnjava koga hoće. A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i onog između njih, a Njemu je povratište!

 • 5:19

  O sljedbenici Knjige! Doista vam je došao Poslanik Naš, razjašnjava vam nakon prestanka (slanja) poslanika, da ne kažete: "Nije nam došao nijedan donosilac radosnih vijesti niti opominjač." Zato vam je već došao donosilac radosnih vijesti i opominjač. A Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 5:20

  I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad je postavio između vas vjerovjesnike i učinio vas kraljevima i dao vam šta nije dao nikom od svjetova.

 • 5:21

  O narode moj! Uđite u zemlju svetu koju vam je propisao Allah. I ne okrećite leđa svoja, pa da se pretvorite u gubitnike."

 • 5:22

  Rekoše: "O Musa! Uistinu u njoj je narod jakih (ljudi), i uistinu, mi nećemo ući u nju dok ne izađu iz nje. Pa ako izađu iz nje, tad ćemo uistinu mi biti ti koji će ući."

 • 5:23

  Dvojica ljudi od onih koji su se bojali (Allaha) - obdario je Allah njih dvojicu, rekoše: "Uđite im na kapiju! Pa kad uđete na nju, tad ćete uistinu vi biti pobjednici, i u Allaha se zato pouzdajte, ako ste vjernici."

 • 5:24

  Rekoše: "O Musa! Uistinu, mi nećemo ući u nju nikada dok su u njoj, zato idi ti i Gospodar tvoj, pa se borite! Uistinu, mi ćemo ovdje sjediti."

 • 5:25

  (Musa) reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja ne vladam osim dušom svojom i brata svog. Zato načini razlaz između nas i naroda grješnika."

 • 5:26

  (Allah) reče: "Pa uistinu, ona će im biti zabranjena četrdeset godina, lutaće po zemlji. Zato se ne muči nad narodom grješnika."

 • 5:27

  I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovih s Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bio primljen od jednog od njih, a nije primljen od drugog. (Prvi) reče: "Sigurno ću te ubiti!" (Drugi) reče: "Allah prima samo od bogobojaznih.

 • 5:28

  Kad bi ispružio prema meni ruku svoju da me ubiješ, ne bih ja bio taj koji pruža ruku svoju prema tebi, da te ubijem. Uistinu, ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.

 • 5:29

  Uistinu! Ja želim da podneseš moj grijeh i svoj grijeh, i budeš od stanovnika vatre", a to je plaća zalimima.

 • 5:30

  Pa mu dopusti duša njegova ubojstvo brata njegovog, te ga ubi i postade od gubitnika.

 • 5:31

  Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mu pokaže kako će sakriti leš brata svog. Reče: "O teško meni! Zar sam nesposoban biti kao ovaj gavran, pa da sakrijem leš brata svog?", te postade od pokajanika.

 • 5:32

  Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, da onaj ko ubije dušu - sem zbog ubojstva ili fesada na Zemlji - pa kao da je pobio sve ljude. A ko je poživi, pa kao da je poživio ljude sve. A doista su im donosili poslanici Naši dokaze jasne, zatim su uistinu mnogi od njih, poslije toga, na Zemlji bili prekršitelji.

 • 5:33

  Plaća onih koji ratuju protiv Allaha i Poslanika Njegovog i žure na Zemlji fesadom je jedino da budu ubijeni ili raspeti ili (im) se odsijeku ruke njihove i noge njihove unakrsno ili da se prognaju iz zemlje. To im je poniženje na Dunjau, a imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu,

 • 5:34

  Izuzev onih koji se pokaju prije no što njima ovladate. Pa znajte da je Allah Oprosnik, Milosrdni.

 • 5:35

  O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražite Njemu približenje i borite se na putu Njegovom, da biste vi uspjeli.

 • 5:36

  Uistinu, oni koji ne vjeruju, da je njihovo što je na Zemlji i slično tome uz to, da se iskupe njime od kazne Dana kijameta, ne bi se primilo od njih, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 5:37

  Želiće da izađu iz vatre, a neće oni biti ti koji će iz nje izaći, i imaće oni kaznu trajnu.

 • 5:38

  A kradljivcu i kradljivici - pa odsijecite ruke njihove. Plaća za ono šta su počinili - primjerena od Allaha. A Allah je Moćni, Mudri.

 • 5:39

  Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi - pa uistinu, Allah će mu oprostiti. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 5:40

  Zar ne znaš da Allah - Njegova je vlast nebesa i Zemlje - kažnjava koga hoće, a oprašta kome hoće? A Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 5:41

  O Poslaniče! Nek te ne žaloste oni koji žure u nevjerovanje između onih koji kažu: "Vjerujemo!" ustima svojim, a ne vjeruju srca njihova; i od onih koji su jevreji, slušatelji laži, slušatelji naroda drugih (koji) nisu tebi došli. Iskrivljuju riječi na mjestima njihovim, govore: "Ako vam je dato ovo, onda ga uzmite, a ako vam to nije dato, onda se čuvajte." A kome Allah želi kušnju njegovu - pa nećeš mu moći (pomoći) od Allaha ništa. Takvi su oni kojima Allah ne želi da očisti srca njihova. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu užasnu.

 • 5:42

  Slušatelji laži, jedači nedozvoljenog! Pa ako ti dođu, tad među njima presudi, ili se od njih okreni. A ako se okreneš od njih, pa neće te oštetiti nimalo. A ako budeš sudio, onda presudi među njima s Istinom. Uistinu! Allah voli pravedne.

 • 5:43

  A kako će tebe uzeti sucem, a kod njih je Tewrat, u njemu sud Allahov? Zatim se okreću poslije toga, a nisu takvi vjernici.

 • 5:44

  Uistinu! Mi smo objavili Tewrat u kojem je uputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici koji su se predali (Allahu), onima koji su jevreji; i pobožni i učeni, onim šta su sačuvali od Knjige Allahove, a bili su nad njom svjedoci. Zato se ne plašite ljudi, a plašite se Mene. I ne prodajite ajete Moje za vrijednost malu. A ko ne sudi onim šta je Allah objavio - pa ti takvi su nevjernici.

 • 5:45

  I propisali smo im u njoj da je duša za dušu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, i (za) rane je odmazda. Pa ko to učini sadakom, onda je to za njega iskup. A ko ne sudi onim šta je objavio Allah: pa ti takvi su zalimi.

 • 5:46

  I poslali smo tragovima njihovim Isaa, sina Merjemina, potvrđivačem za ono ispred njega od Tewrata. I dali smo mu Indžil, u njemu je uputa i svjetlost i potvrda za ono prije njega od Tewrata, i uputa i pouka bogobojaznima.

 • 5:47

  I neka sljedbenici Indžila sude onim šta je Allah u njemu objavio. A ko ne sudi onim šta je objavio Allah - pa ti takvi su grješnici.

 • 5:48

  A objavili smo tebi Knjigu s Istinom, potvrdom za ono prije nje od Knjige, i čuvarom nad tim. Zato sudi među njima onim šta je objavio Allah i ne slijedi strasti njihove umjesto onog šta ti je došlo od Istine. Svakom od vas smo načinili zakon i put. A da je htio Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom. Međutim, (hoće) da vas iskuša u onom šta vam je dao. Zato se natječite u dobrim djelima. Allahu je povratak svih vas, pa će vas obavijestiti o onom u čemu ste se razilazili.

 • 5:49

  I da sudiš među njima onim šta je objavio Allah, i ne slijedi strasti njihove, i čuvaj ih se da te ne zavedu od dijela onog šta ti je Allah objavio. Pa ako se okrenu, tad znaj da Allah želi da ih pogodi zbog izvjesnih grijeha njihovih. A uistinu, mnogi od ljudi su grješnici.

 • 5:50

  Pa zar sud paganstva traže? A ko je bolji od Allaha sudom, za ljude koji su uvjereni?

 • 5:51

  O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljima jevreje i kršćane. Oni su prijatelji jedni drugima. A ko se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih. Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

 • 5:52

  Zato vidiš one u srcima čijim je bolest, žure među njih, govore: "Bojimo se da nas ne pogodi kolo (nesreće)." Pa možda će Allah da da pobjedu ili odredbu od Sebe, pa će postati zbog onog šta kriju u dušama svojim, pokajanici.

 • 5:53

  I reći će oni koji vjeruju: "Jesu li oni ti koji su se kleli Allahom, najvećom od zakletvi njihovih, da su oni uistinu uz vas?" Uništena su djela njihova, pa su postali gubitnici.

 • 5:54

  O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dina svog, pa dovešće Allah narod kojeg će voljeti i (koji) će voljeti Njega, blag će biti prema vjernicima, silan prema nevjernicima, boriće se na putu Allahovom i neće se bojati prigovora prigovarača. To je blagodat Allahova, daje ju kome hoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

 • 5:55

  Jedino je prijatelj vaš Allah i Poslanik Njegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su ti koji čine ruku'.

 • 5:56

  A ko uzme prijateljem Allaha i Poslanika Njegovog i one koji vjeruju - pa uistinu, stranka Allahova, oni će biti pobjednici.

 • 5:57

  O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one koji uzimaju vjeru vašu ruglom i zabavom - od onih kojima je data Knjiga prije vas i nevjernike - prijateljima. I bojte se Allaha, ako ste vjernici.

 • 5:58

  A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom i zabavom. To je zato što su oni ljudi koji ne shvataju.

 • 5:59

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Da li nam se svetite samo što vjerujemo u Allaha i ono što nam je objavljeno i što je objavljeno prije, i što je većina vas grješnika?"

 • 5:60

  Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o goroj nagradi od ovog, kod Allaha? Onaj koga je prokleo Allah i rasrdio se na njega, i učinio od njih majmune i svinje, i (onom ko) je obožavao taguta. Takvi su goreg mjesta i više su odlutali s pravog puta."

 • 5:61

  A kad vam dođu, kažu: "Vjerujemo!", a zaista su ušli s nevjerstvom, i oni su doista izašli s njim; a Allah je Najbolji znalac onog šta kriju.

 • 5:62

  I vidiš mnoge od njih, žure u grijeh i neprijateljstvo i njihovo jedenje nedozvoljenog. Doista je loše šta rade.

 • 5:63

  Zašto im ne zabrane rabini i svećenici njihov govor griješni i njihovo jedenje nedozvoljenog? Doista je loše šta čine.

 • 5:64

  I govore jevreji: "Ruka Allahova je vezana." Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbog onog šta govore. Naprotiv, ruke Njegove su raširene, opskrbljuje kako hoće. I sigurno će ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. A ubacili smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta. Kad god potpale vatru za rat, ugasi je Allah. I trude se na Zamlji fesadom; a Allah ne voli mufside.

 • 5:65

  A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se (Allaha), sigurno bismo im pokrili loša djela njihova i sigurno bismo ih uveli u bašče uživanja.

 • 5:66

  A da oni stoje uz Tewrat i Indžil i ono šta im je objavljeno od Gospodara njihovog, sigurno bi jeli iznad sebe i ispod nogu svojih. (Postoji) među njima umma srednja, a (od) mnoštva njih je zlo šta rade.

 • 5:67

  O Poslaniče! Dostavi šta ti je objavljeno od Gospodara tvog. A ako ne učiniš, onda nisi prenio poslanicu Njegovu; a Allah štiti tebe od ljudi. Uistinu! Allah ne upućuje narod nevjernika.

 • 5:68

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Niste ni na čemu dok se ne budete držali Tewrata i Indžila, i onog šta vam je objavljeno od Gospodara vašeg." A sigurno će ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. Zato ne očajavaj nad narodom nevjernika.

 • 5:69

  Uistinu, oni koji vjeruju, i oni koji su jevreji i Sabijci i kršćani - ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i čini dobro - pa neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.

 • 5:70

  Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih i slali im poslanike. Kad god im je došao poslanik sa onim što ne vole duše njihove, dio (njih) bi porekli, a dio pobili.

 • 5:71

  A računali su da neće biti iskušenja, pa su se oglušili i zaslijepili. Zatim im je Allah oprostio, potom su se (opet) oglušili i zaslijepili mnogi od njih; a Allah je onog šta rade Vidilac.

 • 5:72

  Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah - On je Mesih, sin Merjemin." A rekao je Mesih: "O sinovi Israilovi! Obožavajte Allaha, Gospodara mog i Gospodara vašeg. Uistinu, onaj ko pridruži Allahu - pa doista će mu Allah zabraniti Džennet, a sklonište njegovo biće vatra", i neće biti za zalime nikakvih pomagača.

 • 5:73

  Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah je treći od trojice"; a nema nikakva boga, izuzev Boga Jedinog. I ako ne prestanu s onim šta govore, sigurno će dotaći one od njih koji ne vjeruju, kazna bolna.

 • 5:74

  Pa zar se neće pokajati Allahu i tražiti oprost od Njega? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 5:75

  Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Već su prošli prije njega poslanici, a majka njegova je bila iskrena. Jeli su oboje hranu. Pogledaj kako im objašnjavamo znakove, potom pogledaj kako se okreću!

 • 5:76

  Reci: "Obožavate li mimo Allaha ono što ne vlada vašom štetom, niti korišću? A Allah - On je Onaj koji čuje, Znalac."

 • 5:77

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strasti ljudi koji su već zabludili ranije i zaveli mnoge, i odlutali s pravog puta."

 • 5:78

  Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinova Israilovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. To zato što nisu poslušali i (što) su prevršivali.

 • 5:79

  Nisu zabranjivali ružno: činili su ga! Zaista je loše šta su činili!

 • 5:80

  Vidiš mnoge od njih prijateljuju s onima koji ne vjeruju. Doista je loše šta su im unaprijed poslale duše njihove: da se rasrdi Allah na njih, a u kazni će oni biti vječito.

 • 5:81

  A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i ono šta mu je objavljeno, ne bi ih uzimali prijateljima. Međutim, mnogi od njih su grješnici.

 • 5:82

  Sigurno ćeš naći ljude najžešće neprijateljstvom prema onima koji vjeruju: jevreje i one koji pridružuju. A sigurno ćeš naći najbliže od njih ljubavlju (prema) onima koji vjeruju - one koji govore: "Uistinu, mi smo kršćani." To zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.

 • 5:83

  I kad slušaju ono šta je objavljeno Poslaniku, vidiš oči njihove oblivene suzama zbog onog šta su spoznali od Istine, govore: "Gospodaru naš! Vjerujemo, pa upiši nas sa svjedocima.

 • 5:84

  A šta mi imamo (razlogom da) ne vjerujemo u Allaha i ono što nam je došlo od Istine, a žudimo da nas uvede Gospodar naš sa narodom dobrih."

 • 5:85

  Zato će ih nagraditi Allah za ono što govore: baščama ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je plaća dobročiniteljima.

 • 5:86

  A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici džehima.

 • 5:87

  O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobre stvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte. Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.

 • 5:88

  I jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha - Onog u kojeg ste vi vjernici.

 • 5:89

  Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim, međutim, kazniće vas za ono čim ste se obavezali zakletvama. Pa iskup je hranjenje deset siromaha iz osrednjeg čim hranite porodicu svoju ili odijevanje njihovo ili oslobođenje roba. Pa ko ne nađe, onda je post tri dana. To je iskup zakletvi vaših kad se zakunete; i čuvajte zakletve svoje. Tako vam Allah objašnjava znakove Svoje, da biste vi zahvaljivali.

 • 5:90

  O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kocka i kipovi i strelice (za gatanje), prljavština iz posla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste vi uspjeli.

 • 5:91

  Šejtan samo želi da izazove među vama neprijateljstvo i mržnju alkoholom i kockom, i odvrati vas od sjećanja Allaha i od salata. Pa hoćete li vi biti ti koji će prestati?

 • 5:92

  I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika, i čuvajte se! Pa ako se okrenete - onda znajte da je jedino na Poslaniku Našem dostava jasna.

 • 5:93

  Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobra djela u onom čim su se hranili, kad se boje (Allaha) i vjeruju i čine dobra djela, zatim se boje i vjeruju, zatim: boje se i čine dobro; a Allah voli dobročinitelje.

 • 5:94

  O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušati Allah nečim od divljači koju će doseći ruke vaše i koplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji u nevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga, pa imaće on kaznu bolnu.

 • 5:95

  O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, a budete li vi posvećeni. A ko je od vas ubije namjerno, onda je nadoknada slična onom šta je ubio - od stoke. Presudiće to dvojica pravednih između vas kurbanom prinesenim Ka'bi; ili, iskup je hranjenje siromaha ili ravno tome post, da okuša posljedice odluke svoje. Oprostio je Allah ono šta je prošlo. A ko ponovi, pa osvetiće mu se Allah; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete!

 • 5:96

  Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova - uživanje za vas i za putnike - a zabranjen vam je lov kopnom, dokle budete posvećeni. I bojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani.

 • 5:97

  Allah je učinio Ka'bu Kućom svetom, kijamom za ljude, i mjesec sveti i kurban, i ogrlice (njihove). To zato da znate da Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i da je Allah o svakoj stvari Znalac.

 • 5:98

  Znajte da je Allah žestok kaznom, i da je Allah Oprosnik, Milosrdni.

 • 5:99

  Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah zna šta objelodanjujete i šta krijete.

 • 5:100

  Reci: "Nije isto loše i dobro, makar te čudilo mnoštvo lošeg. Zato se bojte Allaha, o posjednici razuma, da biste vi uspjeli."

 • 5:101

  O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari (koje) će vam, ako vam se obznane, smetati; a ako upitate o njima dok se objavljuje Kur'an, obznaniće vam se. Allah to oprašta, a Allah je Oprosnik, Blagi.

 • 5:102

  Već su to pitali ljudi prije vas, potom su u njih postali nevjernici.

 • 5:103

  Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, ni saibu, niti wasilu, a ni hamu. Međutim, oni koji ne vjeruju izmišljaju protiv Allaha laž, a većina njih ne shvata.

 • 5:104

  A kad im se kaže: "Dođite onom šta objavljuje Allah i Poslaniku", govore: "Dosta nam je ono na čemu smo našli očeve naše." Zar? Iako očevi njihovi nisu znali ništa, niti su bili upućeni.

 • 5:105

  O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše. Neće vam štetiti onaj ko je zabludio, kad ste upućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili.

 • 5:106

  O vi koji vjerujete! Svjedočenje (neka bude) između vas, kad se nekom od vas približi smrt, za vrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ili druga dvojica ne od vas - ako vi budete putovali po Zemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržaćete njih dvojicu nakon salata, ako sumnjate, pa će se zakleti Allahom: "Nećemo kupiti time vrijednost, makar bio bližnji, i ne krijemo svjedočenje Allahu, uistinu, mi bismo tada bili od grješnika."

 • 5:107

  Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužila grijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjesto njihovo, od onih koji zaslužuju - najbliži, pa neka se zakunu Allahom: "Sigurno je naše svjedočenje istinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemo prekoračiti, uistinu, mi bismo tad bili od zalima."

 • 5:108

  To je najpodesnije da daju činjenično svjedočenje ili (neka) se boje da će biti ponovljene zakletve, nakon zakletvi njihovih. I bojte se Allaha i slušajte. A Allah ne upućuje narod grješnika.

 • 5:109

  Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne: "Šta vam je odgovoreno?" Reći će: "Mi nemamo znanje. Uistinu, Ti, Ti si Znalac nevidljivih."

 • 5:110

  Kad Allah rekne: "O Isa sine Merjemin! Sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad sam te ojačao Ruhul-kudusom, govorio si s ljudima u bešici i sredovječan; i kad sam te poučio Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu; i kad si napravio od gline (nešto) kao lik ptice s dozvolom Mojom, pa si puhnuo u nju, te je bila ptica s dozvolom Mojom; i izliječio slijepca i gubavca s dozvolom Mojom; i kad si dizao mrtve s dozvolom Mojom; i kad sam odvratio od tebe sinove Israilove, kad si im došao sa dokazima jasnim, pa su rekli oni od njih koji nisu vjerovali: "Ovo je samo sihr očiti,"

 • 5:111

  I kad sam objavio havarijjunima: "Vjerujte u Mene i poslanika Mog", rekli su: "Vjerujemo i posvjedoči da smo mi muslimani."

 • 5:112

  Kad rekoše hawarijjuni: "O Isa, sine Merjemin! Da li može Gospodar tvoj da nam spusti trpezu s neba?" Reče: "Bojte se Allaha, ako ste vjernici."

 • 5:113

  Rekoše: "Mi želimo da jedemo s nje i da se smire srca naša, i da znamo da si nam doista Istinu govorio, i da budemo nad njom svjedoci."

 • 5:114

  Isa, sin Merjemin reče: "O Allahu, Gospodaru naš! Spusti nam trpezu s neba, biće za nas blagdan, za prvog između nas i zadnjeg od nas, i znak od Tebe. I opskrbi nas, a Ti si Najbolji od opskrbljivača."

 • 5:115

  Allah reče: "Uistinu! Ja sam Taj koji će vam je spustiti, pa ko od vas ne bude vjerovao poslije - pa uistinu, Ja ću ga kazniti kaznom kakvom nisam kaznio nikog od svjetova!"

 • 5:116

  I kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin! Jesi li ti govorio ljudima: 'Uzmite mene i majku moju (kao) dva boga mimo Allaha?" Reći će: "Slava neka je Tebi! Nije moje da ja kažem šta pravo nemam. Ako sam to rekao, pa doista to znaš. Znaš šta je u duši mojoj, a ne znam šta je u duši Tvojoj. Uistinu! Ti, Ti si Znalac nevidljivih.

 • 5:117

  Nisam im govorio, izuzev ono šta si mi naredio: "Obožavajte Allaha, Gospodara mog i Gospodara vašeg." I bio sam nad njima svjedok dok sam bio među njima. Pa pošto si mi smrt dao, bio si Ti Taj koji ih je nadzirao, a Ti si nad svakom stvari Svjedok.

 • 5:118

  Ako ih kazniš - pa uistinu, oni su robovi Tvoji; a ako im oprostiš - pa uistinu, Ti, Ti si Moćni, Mudri."

 • 5:119

  Allah će reći: "Ovo je Dan (kad) će koristiti istinitima istinitost njihova. Imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek"; zadovoljan će Allah biti njima i zadovoljni (oni) Njime. To je postignuće veličanstveno!

 • 5:120

  Allahova je vlast nebesa i Zemlje i šta je u njima; a On nad svakom stvari ima moć.

Paylaş
Tweet'le