50 KAF

 • 50:1

  Qaf. Tako mi Kur'ana slavnog,

 • 50:2

  Naprotiv, čude se da im je došao opominjač između njih, pa nevjernici govore: "Ovo je stvar čudna:

 • 50:3

  Zar kad umremo i budemo prašina? To je povratak dalek!"

 • 50:4

  Doista znamo šta će Zemlja od njih umanjiti, a kod Nas je Knjiga čuvar.

 • 50:5

  Naprotiv, porekli su Istinu pošto im je došla, pa su oni o stvari zbrkani.

 • 50:6

  Pa zar neće pogledati nebo iznad sebe - kako smo ga sazdali i ukrasili ga - a nema ono nikakvih pukotina!

 • 50:7

  I Zemlju! Rasprostrli smo je i pobacali po njoj planine stabilne, i dali da na njoj nikne od svake vrste lijepe, -

 • 50:8

  Uvid i opomena za svakog roba koji se obraća.

 • 50:9

  I spuštamo s neba vodu blagoslovljenu, te dajemo da (pomoću) nje izrastu bašče i zrno žetveno,

 • 50:10

  I palme visoke - grozdovi njihovi naslagani,

 • 50:11

  Opskrba za robove - i oživljavamo njome predio mrtvi. Takav će biti izlazak.

 • 50:12

  Poricali su prije njih: narod Nuhov i stanovnici Ressa i Semud,

 • 50:13

  I Ad i faraon i braća Lutova,

 • 50:14

  I stanovnici Ejke i narod Tubba' - svaki je porekao poslanike, pa se obistinila prijetnja Moja.

 • 50:15

  Pa zar smo malaksali pri stvaranju prvom? Naprotiv, oni su u sumnji o stvaranju novom.

 • 50:16

  A doista smo stvorili čovjeka i znamo šta mu došaptava duša njegova, a Mi smo mu bliže od vratne vene.

 • 50:17

  Kad se sretnu susretača dva, zdesna i slijeva, sjedioci,

 • 50:18

  Ne izusti nijednu riječ, a da nije kod njega promatrač spreman.

 • 50:19

  I doći će agonija smrti uistinu; to je ono od čega nećeš umaći.

 • 50:20

  I puhnut će se u sur; to je Dan prijetnje.

 • 50:21

  I doći će svaka duša, sa njom vodič i svjedok.

 • 50:22

  "Zaista si o ovom bio u ravnodušnosti, pa smo s tebe odstranili pokrov tvoj, zato je vid tvoj Danas oštar."

 • 50:23

  A drug njegov će reći: "Ovo što je kod mene, spremno je."

 • 50:24

  "Bacite vas dvojica u Džehennem svakog nezahvalnika, buntovnika,

 • 50:25

  Sprečavatelja dobrog, napasnika, sumnjivca,

 • 50:26

  Koji je stavljao uz Allaha boga drugog - ta bacite ga u kaznu žestoku."

 • 50:27

  Reći će drug njegov: "Gospodaru naš! Nisam ja uzrokovao da on prevrši, nego je bio u zabludi dalekoj."

 • 50:28

  (Allah) će reći: "Ne prepirite se kod Mene, a već sam vam unaprijed poslao prijetnju."

 • 50:29

  Ne mijenja se Riječ kod Mene, i nisam Ja zalim robovima.

 • 50:30

  Na Dan kad reknemo Džehennemu: "Jesi li se napunio?" - i rekne: "Ima li dodatka?",

 • 50:31

  I približi se Džennet bogobojaznima nedaleko:

 • 50:32

  "Ovo je ono šta vam se obećavalo, svakom pokajaniku, čuvaru,

 • 50:33

  Ko se plašio Milostivog u nevidljivosti i došao sa srcem obraćenim.

 • 50:34

  Uđite u njega u miru; to je Dan vječnosti."

 • 50:35

  Imaće oni u njemu šta htjednu, a kod Nas je dodatak.

 • 50:36

  A koliko smo uništili prije njih pokoljenja; oni su bili moćniji od njih u sili, pa su krstarili zemljama! Ima li ikakvog pribježišta?

 • 50:37

  Uistinu, u tome je opomena za onog ko srce ima ili koristi sluh, a on je svjedok.

 • 50:38

  I zaista smo stvorili nebesa i Zemlju i šta je među njima u šest dana, i nije Nas dotakao nikakav umor.

 • 50:39

  Pa strpi se nad onim šta govore i slavi sa hvalom Gospodara svog, prije izlaska Sunca, i prije zalaska.

 • 50:40

  I od noći: pa slavi Ga i poslije sedždi.

 • 50:41

  I osluškuj Dan (kad) pozove pozivač iz mjesta bliskog,

 • 50:42

  Dan kad budu čuli krik istinski - to će biti Dan izlaska.

 • 50:43

  Uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo i Nama je dolazište.

 • 50:44

  Na Dan kad raspukne Zemlja od njih, u žurbi (će biti). To će biti sabiranje za Nas lahko.

 • 50:45

  Mi smo Najbolji znalac onog šta govore, i nisi ti nad njima prisila. Zato podsjećaj Kur'anom onog ko se boji prijetnje Moje.

Paylaş
Tweet'le