52 TUR

 • 52:1

  Tako mi Gore,

 • 52:2

  I Knjige napisane -

 • 52:3

  Na pergamentu razvijenom -

 • 52:4

  I Kuće posjećivane,

 • 52:5

  I svoda uzdignutog,

 • 52:6

  I mora nabujalog,

 • 52:7

  Uistinu, kazna Gospodara tvog će se zbiti;

 • 52:8

  Nema tog ko će je odbiti:

 • 52:9

  Na Dan kad se zaljulja nebo talasanjem,

 • 52:10

  I pokrenu brda kretanjem!

 • 52:11

  Pa teško Tog dana poricateljima,

 • 52:12

  Onima koji se u upuštanju zabavljaju,

 • 52:13

  Na Dan kad budu gurnuti ka vatri Džehennema, (žestokim) guranjem.

 • 52:14

  "Ovo je ta vatra koju ste poricali,

 • 52:15

  Pa je li ovo sihr, ili vi ne vidite?

 • 52:16

  Pržićete se njome, pa strpili se ili ne strpili, isto vam je. Bićete plaćeni samo za ono što ste radili."

 • 52:17

  Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i uživanju,

 • 52:18

  Radovaće se u onom šta im je dao Gospodar njihov, a sačuvaće ih Gospodar njihov kazne džehima.

 • 52:19

  "Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste radili."

 • 52:20

  Biće naslonjeni na sofama poredanim, a oženićemo ih hurijama lijepih krupnih očiju.

 • 52:21

  A oni koji su vjerovali - i slijedilo ih potomstvo njihovo u vjerovanju - priključićemo im potomstvo njihovo, i nećemo im zakinuti od djela njihovih ništa. Svaki čovjek je zalog onog šta je zaradio.

 • 52:22

  I pružit ćemo im voće i meso od čega žele.

 • 52:23

  Dodavat će u njemu čašu, neće u njoj biti nepromišljenosti, niti grijeha.

 • 52:24

  I obilaziće oko njih mladići njihovi, kao da su oni biser skriveni.

 • 52:25

  I neki od njih će prilaziti nekima, pitat će,

 • 52:26

  Reći će: "Uistinu, mi smo prije u porodicama našim bili brižni,

 • 52:27

  Pa nam je Allah bio dobar i sačuvao nas kazne vrelog vjetra.

 • 52:28

  Uistinu, mi smo od prije Njega prizivali, uistinu, On, On je Dobrostivi, Milosrdni."

 • 52:29

  Zato opominji - pa nisi ti milošću Gospodara tvog prorok, niti luđak.

 • 52:30

  Zar govore: "Pjesnik! Sačekaćemo za njega sudbinu sumnjivu!"

 • 52:31

  Reci: "Iščekujte! Pa zaista sam ja sa vama od čekalaca."

 • 52:32

  Zar im naređuju njihovi umovi ovo ili su oni narod koji granice prelazi?

 • 52:33

  Zar govore: "Izmislio ga je." Naprotiv! Ne vjeruju!

 • 52:34

  Pa neka donesu hadis sličan njemu, ako istinu govore!

 • 52:35

  Zar su stvoreni bez ičeg, ili su oni stvoritelji?

 • 52:36

  Zar su stvorili nebesa i Zemlju? Naprotiv, nisu uvjereni!

 • 52:37

  Zar su kod njih riznice Gospodara tvog, ili su oni vladari?

 • 52:38

  Zar imaju ljestve - prisluškuju na njima? Pa neka prisluškivač njihov donese dokaz jasan!

 • 52:39

  Zar su Njegove kćeri, a vaši sinovi?

 • 52:40

  Zar ih pitaš za nagradu, pa su oni nametom opterećeni?

 • 52:41

  Zar je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?

 • 52:42

  Zar žele spletku? Pa oni koji ne vjeruju - oni su zapleteni!

 • 52:43

  Zar imaju boga sem Allaha? Slavljen neka je Allah od onog šta pridružuju!

 • 52:44

  I ako bi vidjeli komad neba koji pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!"

 • 52:45

  Zato ih pusti dok ne sretnu Dan svoj - onaj u kojem će biti zgromljeni,

 • 52:46

  Dan kad im neće koristiti spletka njihova nimalo, niti će oni biti pomognuti.

 • 52:47

  A uistinu, oni koji čine zulm, imaće kaznu mimo toga, ali većina njih ne zna.

 • 52:48

  I strpi se radi presude Gospodara tvog: ta doista si ti pod očima Našim; i slavi sa hvalom Gospodara svog u vrijeme kad ustaješ,

 • 52:49

  I noću - pa slavi Ga i s odstupanjem zvijezda.

Paylaş
Tweet'le