60 MÜMTEHİNE

 • 60:1

  O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijatelja Mog i neprijatelja vašeg, prijateljima! Pružate im ljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo od Istine, izgone Poslanika i vas, jer vjerujete u Allaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom na putu Mom i tražeći zadovoljstvo Moje, tajeći prema njima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog šta tajite i šta objelodanjujete! A ko to čini od vas, pa sigurno je zalutao s pravog puta.

 • 60:2

  Ako naiđu na vas biće vam neprijatelji i ispružiće na vas ruke svoje i jezike svoje sa zlom, i voliće da ne vjerujete.

 • 60:3

  Neće vam koristiti rodbina vaša, niti djeca vaša na Dan kijameta. (On) će vas rastaviti. A Allah je onog što radite Vidilac.

 • 60:4

  Doista je za vas lijep uzor u Ibrahimu i onima s njim, kad su rekli narodu svom: "Uistinu, mi smo čisti od vas i onog šta obožavate mimo Allaha: nemamo ništa s vama i nastalo je između nas i vas neprijateljstvo i mržnja vječna, dok ne budete vjerovali u Allaha, Njega Jedinog - izuzev riječi Ibrahima ocu njegovom: 'Sigurno ću ti tražiti oprost, a ne vladam za tebe od Allaha ništa.' Gospodaru naš! U Tebe se pouzdavamo i Tebi se obraćamo, a Tebi je dolazište!

 • 60:5

  Gospodaru naš! Ne učini nas iskušenjem za one koji ne vjeruju i oprosti nam. Gospodaru naš! Uistinu, Ti, Ti si Moćni, Mudri"

 • 60:6

  Zaista je za vas u njima uzor lijep - za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem. A ko se okrene - pa uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.

 • 60:7

  Možda će Allah uspostaviti ljubav između vas i između onih od njih s kojima ste u neprijateljstvu. A Allah je Svemoćan i Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 60:8

  Allah vam ne zabranjuje prema onima koji se ne bore protiv vas zbog vjere, i ne izgone vas iz domova vaših - da im činite dobro i ispravno postupate prema njima. Uistinu! Allah voli pravedne!

 • 60:9

  Allah vam jedino zabranjuje da prijateljujete s onima koji se bore protiv vas zbog vjere i izgone vas iz domova vaših i pomažu istjerivanju vašem - da prijateljujete s njima. A ko s njima prijateljuje - pa ti takvi su zalimi.

 • 60:10

  O vi koji vjerujete! Kad vam dođu vjernice muhadžirke, tad ih provjerite! Allah je Najbolji znalac imana njihovog. Pa ako ih prepoznate vjernicama, tad ih ne vraćajte nevjernicima. Nisu one njima dozvoljene, niti su oni dozvoljeni njima. I dajte im šta su utrošili. I nije vam grijeh da ih oženite kada im date darove njihove. I ne držite u (bračnoj) vezi nevjernice. I tražite šta ste potrošili, i neka traže šta su potrošili. To je sud Allahov, sudi među vama. A Allah je Znalac, Mudri.

 • 60:11

  Ako vam umakne od žena vaših nešto k nevjernicima, pa budete slijedili, tad dajte onima kojima su otišle žene njihove, slično onom šta su utrošili. I bojte se Allaha, Onog u kojeg ste vi vjernici.

 • 60:12

  O Vjerovjesniče! Kad ti dođu vjernice da ti daju bej'a da neće pridruživati Allahu ništa, niti krasti, niti bludničiti, niti ubijati djecu svoju, niti iznositi potvoru izmišljajući to između ruku svojih i nogu svojih, niti tebi biti neposlušne u dobru, tad primi njihov bej'a i moli da im oprosti Allah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 60:13

  O vi koji vjerujete! Ne budite prijatelji ljudi na koje se rasrdio Allah. Doista očajavaju zbog Ahireta, kao što očajavaju nevjernici zbog stanovnika kabura.

Paylaş
Tweet'le