61 SAFF

 • 61:1

  Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

 • 61:2

  O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne činite?

 • 61:3

  Velika je odvratnost kod Allaha što govorite ono što ne činite.

 • 61:4

  Uistinu! Allah voli one koji se bore na putu Njegovom u saffu, kao da su oni bedem zbijeni.

 • 61:5

  I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Zašto me patite, a sigurno znate da sam vam ja poslanik Allahov?" Pa pošto skrenuše, Allah učini da skrenu srca njihova. A Allah ne upućuje narod grješnika.

 • 61:6

  I kad reče Isa, sin Merjemin: "O sinovi Israilovi! Uistinu, ja sam vam poslanik Allahov, potvrđivač za ono šta je bilo prije mene od Tewrata i donosilac radosne vijesti o Poslaniku (koji) dolazi poslije mene, njegovo ime je Ahmed." Pa pošto im je došao s dokazima jasnim, rekoše: "Ovo je sihr očiti."

 • 61:7

  A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž, a on se poziva Islamu? A Allah ne upućuje narod zalima.

 • 61:8

  Žele da ugase svjetlo Allahovo ustima svojim, a Allah je Taj koji usavršava svjetlo Svoje, makar mrzili nevjernici.

 • 61:9

  On je Taj koji je poslao Poslanika Svog s Uputom i Vjerom Istine, da bi učinio da ona nadvlada vjeru svaku, makar mrzili mušrici.

 • 61:10

  O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažem na trgovinu (koja) će vas spasiti od kazne bolne:

 • 61:11

  Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, i borite se na putu Allahovom imecima svojim i dušama svojim. To je bolje za vas, kad biste znali!

 • 61:12

  Oprostiće vam grijehe vaše i uvešće vas u bašče ispod kojih teku rijeke, i stanove ugodne u baščama Adna. To je uspjeh veličanstven!

 • 61:13

  I drugi kojeg volite: pomoć od Allaha i pobjedu blisku. A radosnom viješću obraduj vjernike!

 • 61:14

  O vi koji vjerujete! Budite pomagači Allahu, kao što je rekao Isa, sin Merjemin, hawarijjunima: "Ko su pomagači moji Allahu?" Rekoše hawarijjuni: "Mi smo pomagači Allahovi." Pa je vjerovala skupina sinova Israilovih, a nije vjerovala skupina. Tad smo ojačali one koji vjeruju, protiv neprijatelja njihovih, pa su postali nadmoćni.

Paylaş
Tweet'le