62 CUMA

 • 62:1

  Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, Vladara, Presvetog, Moćnog, Mudrog!

 • 62:2

  On je Taj koji je podigao među neuke Poslanika između njih - uči im ajete Njegove i čisti ih i poučava ih Knjizi i mudrosti, iako su ranije doista bili u zabludi očitoj -

 • 62:3

  I drugima od njih koji im se još nisu priključili; a On je Moćni, Mudri.

 • 62:4

  To je blagodat Allahova, daje je kome hoće, a Allah je Posjednik blagodati veličanstvene.

 • 62:5

  Primjer onih koji su zaduženi Tewratom, zatim ga se nisu držali, je kao primjer magarca koji nosi tomove knjiga. Loš je primjer ljudi koji poriču ajete Allahove. A Allah ne upućuje ljude zalime.

 • 62:6

  Reci: "O (vi) koji ste Jevreji! Ako tvrdite da ste vi prijatelji Allahovi mimo ljudi, tad zaželite smrt, ako istinu govorite."

 • 62:7

  A ne žele je nikada zbog onog što su unaprijed poslale ruke njihove! A Allah je Znalac zalima.

 • 62:8

  Reci: "Uistinu, smrt od koje bježite - pa sigurno će vas ona sresti, zatim ćete biti vraćeni Znalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili."

 • 62:9

  O vi koji vjerujete! Kad se pozove na salat na dan petak, tad požurite na zikr Allaha i ostavite trgovinu; to je bolje za vas - kad biste znali!

 • 62:10

  Pa kad se završi salat, tad se raširite po zemlji i tražite od blagodati Allahove, i spominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.

 • 62:11

  I kad ugledaju trgovinu ili zabavu, raspu se k njoj, a ostave tebe stojeći. Reci: " [ta je kod Allaha, bolje je od zabave i od trgovine. A Allah je Najbolji od opskrbljivača.

Paylaş
Tweet'le