67 MÜLK

 • 67:1

  Blagoslovljen neka je Onaj u ruci čijoj je vlast - a On nad svakom stvari ima moć -

 • 67:2

  Koji je stvorio smrt i život, da vas iskuša koji je od vas bolji djelom. A On je Moćni, Oprosnik -

 • 67:3

  Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Ne vidiš u stvaranju Milostivog nikakvog nesklada. Pa povrati pogled, da li vidiš ikakve napukline?

 • 67:4

  Ponovo vrati pogled drugi put, povratiće ti se pogled oslabljen i biće on pomućen.

 • 67:5

  I zaista smo ukrasili nebo najbliže svjetiljkama i učinili ih projektilima za šejtane, a pripremili smo im kaznu seira.

 • 67:6

  A imaće oni koji ne vjeruju u Gospodara svog, kaznu Džehennema, a loše je dolazište!

 • 67:7

  Kad budu bačeni u njega, ćut će ga, hroptaće i on će vriti.

 • 67:8

  Skoro da prsne od srdžbe. Kad god se u njega baci skupina, upitaće ih čuvari njegovi: "Zar vam nije dolazio opominjač?"

 • 67:9

  Reći će: "Svakako; diosta nam je dolazio opominjač, pa smo porekli i rekli: 'Nije Allah objavio ništa, vi ste samo u zabludi velikoj!"

 • 67:10

  I reći će: "Da smo slušali ili shvatali, ne bismo bili među stanovnicima seira."

 • 67:11

  Tad će priznati grijeh svoj. Pa daleko bili stanovnici seira.

 • 67:12

  Uistinu! Oni koji se boje Gospodara svog nevidljivo, imaće oni oprost i nagradu veliku.

 • 67:13

  I tajili vi govor vaš ili ga razglašavali, uistinu, On je Znalac onog šta je u grudima.

 • 67:14

  Zar ne zna Onaj koji je stvorio? A On je Fini, Obaviješteni.

 • 67:15

  On je Taj koji vam je Zemlju učinio podložnom, pa hodajte predjelima njenim i jedite od opskrbe Njegove, a na Njemu je proživljenje.

 • 67:16

  Jeste li sigurni od Onog ko je u nebu, da neće dati da vas proguta zemlja, tad kad se ona zatalasa?

 • 67:17

  Ili ste sigurni od Onog ko je u nebu, da ne pošalje na vas oluju? Pa saznaćete kakva je opomena Moja!

 • 67:18

  I zaista su poricali oni koji su bili prije njih, pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

 • 67:19

  Zar ne vide ptice iznad sebe - šire krila i skupljaju ih? Drži ih jedino Milostivi. Uistinu, On je svake stvari Vidilac.

 • 67:20

  Ili, ko je taj ko je vojska vaša, da vam pomogne mimo Milostivog? Nevjernici su samo u iluziji.

 • 67:21

  Ili, ko je taj ko će vas opskrbiti, ako zadrži opskrbu Svoju? Naprotiv, ustrajavaju u prevršivanju i izbjegavanju.

 • 67:22

  Pa da li je ko ide ničice na licu svom upućeniji, ili ko ide pravo na putu pravom?

 • 67:23

  Reci: "On je Taj koji vas je stvorio, i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo što zahvaljujete."

 • 67:24

  Reci: "On je Taj koji vas je umnožio na Zemlji, a Njemu ćete biti sabrani."

 • 67:25

  I govore: "Kad će ta prijetnja, ako istinu govorite?"

 • 67:26

  Reci: "Znanje je jedino kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni."

 • 67:27

  Pa pošto ga ugledaju blizu, rastužiće se lica onih koji ne vjeruju, i biće rečeno: "Ovo je to šta ste prizivali."

 • 67:28

  Reci: "Vidite li? Ako uništi Allah mene i onog ko je sa mnom, ili nam se smiluje - pa ko će zaštititi nevjernike od kazne bolne?"

 • 67:29

  Reci: "On je Milostivi. U Njega vjerujemo i u Njega se pouzdavamo. Pa saznaćete ko je taj ko je u zabludi očitoj."

 • 67:30

  Reci: "Vidite li? Ako voda vaša osvane porinuta, pa ko će vam donijeti vodu tekuću?"

Paylaş
Tweet'le