69 HAKKA

 • 69:1

  Istinitost!

 • 69:2

  Šta je istinitost?

 • 69:3

  I šta znaš ti šta je istinitost!

 • 69:4

  Poricao je Semud i Ad udar.

 • 69:5

  Pa što se tiče Semuda, pa uništeni su tagijetom,

 • 69:6

  A što se tiče Ada, pa uništeni su vjetrom žestokim, silovitim,

 • 69:7

  Nametnuo ga je na njih sedam noći i osam dana uzastopno, pa si vidio ljude u njemu oborene, kao da su oni debla datulina prazna.

 • 69:8

  Pa da li vidiš od njih ikakav ostatak?

 • 69:9

  I došao je faraon i onaj ko je bio prije njega, i Mu'tefikat sa greškom.

 • 69:10

  Pa nisu poslušali poslanika Gospodara svog, pa ih je dograbio grabljenjem žestokim.

 • 69:11

  Uistinu, Mi smo - pošto je porasla voda - nosili vas u lađi,

 • 69:12

  Da bismo vam to učinili podsjećanjem i (da) to zadrži uho koje pamti.

 • 69:13

  Pa kad se puhne u sur, puhanjem jednim:

 • 69:14

  I ponese se Zemlja i planine, pa se zdrobe drobljenjem jednim,

 • 69:15

  Tad, Tog dana, dogodiće se događaj,

 • 69:16

  I raspuknuće nebo, pa će ono Tog dana krhko biti:

 • 69:17

  I meleci će na krajevima njegovim biti, a nosiće Arš Gospodara tvoga nad njima Tog dana osmerica.

 • 69:18

  Tog dana bićete izloženi; neće se sakriti vaša tajna.

 • 69:19

  Pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, tad će reći: "Evo vam, čitajte knjigu moju!

 • 69:20

  Uistinu, ja sam znao da ću ja sresti obračun svoj."

 • 69:21

  Pa on će biti u životu zadovoljstva,

 • 69:22

  U Džennetu visokom,

 • 69:23

  Plodovi njegovi biće blizu.

 • 69:24

  "Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste činili u danima prošlim."

 • 69:25

  A kome se da knjiga njegova u ljevicu njegovu, tad će reći: "O da mi nije data knjiga moja,

 • 69:26

  I da nisam saznao šta je obračun moj!

 • 69:27

  O da je ona bila kraj,

 • 69:28

  Nije mi koristilo bogatstvo moje,

 • 69:29

  Propala je moć moja."

 • 69:30

  "Ščepajte ga, pa ga okujte,

 • 69:31

  Zatim džehimom pržite ga,

 • 69:32

  Potom (stavite) u lanac čija je dužina sedamdeset lakata, pa ga uvežite."

 • 69:33

  Uistinu, on nije vjerovao u Allaha Veličanstvenog,

 • 69:34

  Niti podsticao hranjenju siromaha.

 • 69:35

  Zato on Danas ovdje nema prisnog prijatelja,

 • 69:36

  Niti hrane, izuzev od splačina,

 • 69:37

  Ješće je samo oni koji su činili greške!

 • 69:38

  Pa ne! Kunem se onim što vidite,

 • 69:39

  I onim što ne vidite,

 • 69:40

  Uistinu je on govor Poslanika plemenitog,

 • 69:41

  I nije on govor pjesnika; malo što vjerujete!

 • 69:42

  Niti je govor proroka, malo čega se sjećate!

 • 69:43

  Objava je od Gospodara svjetova.

 • 69:44

  A da je slagao na Nas neke riječi,

 • 69:45

  Doista bismo ga zgrabili za desnicu,

 • 69:46

  Potom doista presjekli njegovu aortu,

 • 69:47

  Pa ne biste bili njegovi branitelji, nijedan od vas.

 • 69:48

  I uistinu, on je bogobojaznima Opomena,

 • 69:49

  A uistinu, Mi znamo da su od vas poricatelji.

 • 69:50

  I uistinu, on je žalost za nevjernike,

 • 69:51

  I uistinu, on je Istina sigurna.

 • 69:52

  Zato slavi ime Gospodara svog, Veličanstvenog!

Paylaş
Tweet'le