72 CİN

 • 72:1

  Reci: "Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džinna, pa su rekli: 'Uistinu, mi smo čuli Kur'an zadivljujući,

 • 72:2

  Upućuje ispravnosti, pa smo povjerovali u njega, i nećemo pridruživati Gospodaru našem nikoga.

 • 72:3

  I da On - uzvišeno neka je dostojanstvo Gospodara našeg - nije uzeo ženu, niti dijete,

 • 72:4

  I da je budala naša govorila o Allahu pretjeranost,

 • 72:5

  I da smo mi mislili da ljudi i džinni neće o Allahu govoriti laž,

 • 72:6

  I da je bilo individua od ljudi (koji) su tražili zaštitu individua od džinna, pa su im povećali obijest.

 • 72:7

  I da su oni mislili - kao što mislite - da neće Allah podići nikoga,

 • 72:8

  I da smo mi dotakli nebo, pa ga našli ispunjenog čuvarima žestokim i svjetlicama,

 • 72:9

  I da smo mi sjedili na njegovim mjestima za prisluškivanje. Pa ko sad prisluškuje, nalazi sebi svjetlicu vrebajuću.

 • 72:10

  I da mi ne znamo da li se zlo želi onom ko je na Zemlji ili im želi Gospodar njihov ispravnost,

 • 72:11

  I da od nas (ima) pravednih, i od nas mimo toga - različitih tarikata -

 • 72:12

  I da mi znamo da nećemo umaći Allahu u Zemlji, i nećemo Mu umaći bježanjem,

 • 72:13

  I da mi, pošto smo čuli Uputu, vjerujemo u nju - pa ko vjeruje u Gospodara svog, tad se ne boji gubitka, niti nasilja.

 • 72:14

  I da od nas (ima) muslimana i od nas nepravičnih. Pa ko se predao, pa takvi su se upravili ispravnosti.

 • 72:15

  A oni koji su nepravični - pa biće za Džehennem drvo",

 • 72:16

  A kad bi ustrajali na tarikatu - sigurno bismo ih napojili vodom obilnom,

 • 72:17

  Da ih kušamo u tome. A ko se odvraća od sjećanja Gospodara svog, uvući će ga kazni strogoj,

 • 72:18

  I da su mesdžidi za Allaha, zato ne prizivajte uz Allaha nikoga,

 • 72:19

  I da su - pošto je ustao rob Allahov prizivajući Ga - bili gotovo stiskani nad njim.

 • 72:20

  Reci: "Samo prizivam Gospodara svog i ne pridružujem Mu nikoga."

 • 72:21

  Reci: "Uistinu, ja ne vladam za vas štetom, niti ispravnošću."

 • 72:22

  Reci: "Uistinu, mene od Allaha neće zaštititi niko, niti ću naći mimo Njega utočište,

 • 72:23

  Sem dostave od Allaha i poslanica Njegovih; a ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegovog - pa uistinu će on imati vatru Džehennema, vječno će biti u njoj, zauvijek."

 • 72:24

  Dok, kad vide ono čime im se prijetilo, tad će saznati ko je slabiji pomagačem i manji brojčano.

 • 72:25

  Reci: "Ne znam da li je blisko ono čime vam se prijeti ili će za njega Gospodar moj načiniti termin",

 • 72:26

  Znalac nevidljivog - pa ne otkriva nevidljivo Svoje nikome,

 • 72:27

  Osim poslaniku s kojim je zadovoljan, pa uistinu On daje da idu ispred njega i iza njega motritelji,

 • 72:28

  Da bi znao da su zaista dostavili poslanice Gospodara svog, i obuhvatio šta je kod njih i utvrdio svaku stvar brojčano.

Paylaş
Tweet'le