15 HİCİR

 • 15:1

  Alif lám rá! Toto jsou znamení Písma a Koránu zjevného.

 • 15:2

  Často si nevěřící budou přát, aby byli odevzdanými do vůle Boží!

 • 15:3

  Nech je být, ať si pojídají, užívají a nadějí klamnou se kojí, vždyť záhy se dozvědí!

 • 15:4

  Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo Písma známého,

 • 15:5

  a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu svého.

 • 15:6

  Říkají: "Ty, jemuž připomenutí bylo sesláno, věru jsi džinem posedlý!

 • 15:7

  Pročpak k nám nepřivedeš anděly, pravdu mluvíš-li?"

 • 15:8

  My anděly jen k vykonání rozhodnutého sesíláme - a potom nebudou nevěřící k těm, jimž odklad je dán, patřit.

 • 15:9

  My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.

 • 15:10

  Již před tebou jsme k stranám dávným posly vyslali,

 • 15:11

  však nepřišel k nim posel žádný, by se mu neposmívali.

 • 15:12

  Takto mu razíme cestu do srdcí hříšníků.

 • 15:13

  A neuvěří v něj, i když se už naplnil obvyklý osud předchozích.

 • 15:14

  A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní,

 • 15:15

  přece by říkali: "Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní!"

 • 15:16

  A na nebi jsme umístili znamení zvěrokruhu a učinili jsme je pro ty, kdo na ně patří, krásnými

 • 15:17

  a ochránili jsme je před všemi satany prokletými -

 • 15:18

  kromě těch, kdož pokradmu naslouchají, však ti jsou pronásledováni plamenem jasně zářícím.

 • 15:19

  A zemi jsme rozprostřeli a rozhodili po ní hory pevně stojící a dali na ní vyrůst každé věci správně vyvážené

 • 15:20

  a připravili jsme na ní potravu pro vás i pro ty, jimž obživu neskýtáte.

 • 15:21

  A není žádné věci, jejíž pokladnice by u Nás nebyly, a sesíláme vám ji jedině v míře stanovené.

 • 15:22

  A poslali jsme větry oplodňující a seslali jsme z nebe vodu, jíž vás napájíme, vždyť vy v zásobě ji nemáte.

 • 15:23

  A jsme to My, kdo život i smrt dáváme, a My sami všeho jsme dědici

 • 15:24

  a dobře známe ty z vás, kdo vpředu kráčí, i ty, kdo vzadu se drží.

 • 15:25

  A Pán tvůj je všechny shromáždí, vždyť On moudrý je, vševědoucí.

 • 15:26

  Stvořili jsme člověka z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného,

 • 15:27

  zatímco džiny jsme již dříve vytvořili z ohně prudce spalujícího.

 • 15:28

  A hle, pravil Pán tvůj andělům: "Já smrtelníka stvořím z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného,

 • 15:29

  a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha svého, padněte na zem, před ním se klaníce!"

 • 15:30

  A padli před ním uctívajíce jej vespolek andělé všichni,

 • 15:31

  kromě Iblíse, jenž odmítl být mezi uctívajícími.

 • 15:32

  I pravil Bůh: "Iblísi, proč nejsi mezi těmi, kdož klaní se, také ty?"

 • 15:33

  Odvětil: "Nebudu padat na zem před smrtelníkem, jehož jsi z hlíny suché stvořil, vzaté z bláta poddajného!"

 • 15:34

  I pravil Bůh: "Odejdi odsud, neboť jsi věru prokletý!

 • 15:35

  A nechť na tobě prokletí lpí až do dne soudného!"

 • 15:36

  Řekl Iblís: "Pane můj, poskytni mi odklad do dne, kdy budou vzkříšeni!"

 • 15:37

  I pravil Bůh: "Budiž tedy mezi těmi, jimž je odloženo

 • 15:38

  až do dne času stanoveného!"

 • 15:39

  Odpověděl: "Pane můj, za to, žes mne svedl, okrášlím jim vše, co na zemi je, a všechny je uvedu v bloudění,

 • 15:40

  kromě těch, kdož jsou služebníci Tvoji upřímní!"

 • 15:41

  I pravil Bůh: "Toto je stezka přímá podle mého mínění,

 • 15:42

  a věru nebudeš mít žádnou pravomoc nad služebníky mými, leda nad těmi, kdož tě následují svedeni,

 • 15:43

  a pro ně všechny bude pak peklo místem setkání slíbeného."

 • 15:44

  A to má sedm bran a u každé brány bude z nich skupina zvláštní.

 • 15:45

  Naopak bohabojní mezi zahradami a u pramenů budou přebývat:

 • 15:46

  "Vstupte do nich s pokojem a bezpečni!"

 • 15:47

  Z hrudí jejich jim veškerou zášť vyrveme a budou na lehátkách bratrsky odpočívat a druh na druha se dívat,

 • 15:48

  žádná starost se jich tam nedotkne a nebudou odtamtud nikdy vyhnáni.

 • 15:49

  Zvěstuj služebníkům Mým, že Já jsem věru odpouštějící i slitovný,

 • 15:50

  avšak že trest Můj bude trest bolestný!

 • 15:51

  A vypravuj jim o hostech Abrahamových,

 • 15:52

  když k němu přišli zdravíce "Mír s tebou!" a on jim odpověděl: "My věru se vás bojíme."

 • 15:53

  I pravili: "Neboj se, vždyť my ti přinášíme zvěst radostnou o narození chlapce moudrého!"

 • 15:54

  Otázal se: "Jak byste mi mohli oznamovat takovou zvěst, když na mne již stáří dolehlo? Jménem čeho mi to oznamujete?"

 • 15:55

  Odpověděli: "Oznamujeme ti to jménem pravdy - nebuď tedy z těch, kdo naději ztrácejí."

 • 15:56

  Pravil: "Kdo jiný ztrácí naději v milosrdenství Pána svého než ti, kdož bloudí?"

 • 15:57

  A pokračoval: "A jaká je tedy vaše záležitost, vyslanci?"

 • 15:58

  Odvětili: "Byli jsme vysláni k lidu hříšnému

 • 15:59

  - kromě rodu Lotova, jejž věru celý zachráníme

 • 15:60

  vyjma ženy jeho, neboť jsme o ní již rozhodli, že bude mezi opozdilými."

 • 15:61

  A když vyslanci k rodu Lotovu přišli,

 • 15:62

  pravil Lot: "Věru jste pro mne lidé podezřelí!"

 • 15:63

  Odpověděli: "Nikoliv, my přišli k tobě se slibem, jejž oni v pochybnost brali,

 • 15:64

  a pravdu ti přinášíme a věru jsme pravdomluvní.

 • 15:65

  Vydej se na cestu se svou rodinou v temné části noci a kráčej za nimi! A ať nikdo z vás se neobrací! Jděte tam, kam vám přikázáno!"

 • 15:66

  A sdělili jsme mu tento rozkaz, neboť ten z nich, kdo pozadu zůstane, měl zahuben být ráno.

 • 15:67

  Rozradostněni zprávou přispěchali lidé města onoho

 • 15:68

  a Lot jim pravil: "Toto moji hosté jsou, zneuctění mi tedy nezpůsobte,

 • 15:69

  však Boha se bojte a hanbou mne nepokrývejte!"

 • 15:70

  Pravili: "Což jsme tě nebránili před vším lidstvem?"

 • 15:71

  I zvolal Lot: "Hle, zde dcery mé máte, když už to spáchat chcete!"

 • 15:72

  Při tvém životě, tito lidé věru tápali v opilství svém,

 • 15:73

  však výkřik je uchvátil při východu slunce.

 • 15:74

  A obrátili jsme to město vzhůru nohama a seslali jsme na ně déšť kamenů z hlíny pálené;

 • 15:75

  zajisté je v tom znamení pro pozorovatele bedlivé!

 • 15:76

  A věru ono je na cestě trvalé

 • 15:77

  a zajisté je v tom znamení pro věřící!

 • 15:78

  A také lid Houštin se ukázal nespravedlivým,

 • 15:79

  však pomsta naše na ně dopadla; a jsou ti i oni věru příkladem jasným!

 • 15:80

  Též obyvatelé al-Hidžru vyslance Naše za lháře prohlásili

 • 15:81

  a přinesli jsme jim znamení Své, však oni se odvrátili.

 • 15:82

  V horách si příbytky své, jsouce bezpečni, vysekávali

 • 15:83

  a ozval se zrána nad nimi výkřik jediný

 • 15:84

  a nebylo jim k ničemu to, co si vysloužili.

 • 15:85

  Stvořili jsme nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, jako skutečnost; a hodina neodvratně nastane, odpouštěj tedy odpouštěním krásným,

 • 15:86

  vždyť Pán tvůj je věru stvořitelem i vševědoucím.

 • 15:87

  A již dali jsme ti sedm opakovaných i Korán vznešený,

 • 15:88

  neobracej tedy zrak svůj žádostivě k tomu, co dali jsme některým párům z nich v užívání, nermuť se kvůli nim, ale rozprostři křídla svá nad věřícími

 • 15:89

  a rci: "Já věru jsem varovatel zjevný."

 • 15:90

  A podobně jsme seslali trest na ty, kdož rozdělují

 • 15:91

  a kteří Korán na části rozkládají.

 • 15:92

  Při Pánu tvém, věru si od nich všech vyžádáme počet

 • 15:93

  z toho, co konali.

 • 15:94

  Ohlas tedy to, co ti bylo přikázáno, a odvrať se od modloslužebníků,

 • 15:95

  Vždyť My stačíme ti proti posměváčkům,

 • 15:96

  kteří vedle Boha ještě jiné božstvo staví, však záhy poznají!

 • 15:97

  A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají,

 • 15:98

  ty však chválu Pána svého oslavuj a buď mezi těmi, kdož na tvář padají,

 • 15:99

  a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde!

Paylaş
Tweet'le