19 MERYEM

 • 19:1

  Káf há já? ajn sád.

 • 19:2

  Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho.

 • 19:3

  Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným

 • 19:4

  řka: "Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný;

 • 19:5

  však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj,

 • 19:6

  jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!"

 • 19:7

  "Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!"

 • 19:8

  Pravil: "Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?"

 • 19:9

  I řekl: "Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl."

 • 19:10

  Pravil Zachariáš: "Pane můj, učiň mi znamení!" - "Znamením tvým budiž," pravil, "že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil."

 • 19:11

  I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl: "Slavte za jitra i za večera Pána svého!"

 • 19:12

  ... "Jahjá, pevně se Písma přidržuj!" A dali jsme mu moudrost již v dětství jeho

 • 19:13

  a laskavost a čistotu od Nás přicházející. A byl bohabojný

 • 19:14

  a k rodičům dobrotivý a nebyl ani násilný, ani neposlušný.

 • 19:15

  Mír budiž s ním v den, kdy se narodil, i v den, kdy zemřel, i v den, kdy k životu bude zas probuzen!

 • 19:16

  A připomeň v Knize také Marii, když vzdálila se od své rodiny do místa východního

 • 19:17

  a spustila závěs mezi sebou a jimi. A poslali jsme k ní ducha Svého a zjevil se jí v podobě smrtelníka dokonalého.

 • 19:18

  I zvolala: "Utíkám se před tebou k Milosrdnému - kéž i ty ses bál Jeho!"

 • 19:19

  Pravil: "Já posel jsem Pána tvého, abych ti daroval chlapce čistého."

 • 19:20

  Pravila: "Jak bych mohla chlapce míti, když se mě nedotkl smrtelník žádný a já nejsem ženou nepočestnou!"

 • 19:21

  Odpověděl: "Staniž se tak, neb Pán tvůj pravil: Toto je pro mne snadné, a věru jej učiníme znamením pro lidi i milosrdenstvím od Nás seslaným, a je to již věcí rozhodnutou!"

 • 19:22

  A otěhotněla dítětem a uchýlila se s ním na místo vzdálené.

 • 19:23

  A zastihly ji bolesti poblíže kmene datle palmové a zvolala: "Ach, kéž bych byla raději již dříve zemřela a upadla v zapomenutí úplné!"

 • 19:24

  I zavolal na ni zpod jejích nohou: "Nermuť se, vždyť Pán tvůj dal pod tebou téci říčce plynulé,

 • 19:25

  a zatřes kmenem palmy nad sebou a spadnou k tobě datle čerstvé a uzrálé!

 • 19:26

  Jez a pij a buď mysli radostné! A až spatříš ze smrtelníků někoho, rci:, Přislíbila jsem půst Milosrdnému a nebudu dnes mluvit na člověka žádného?!"

 • 19:27

  Pak přišla s ním k lidu svému, nesouc jej. I zvolali: "Marie, tys věru provedla věc neslýchanou!

 • 19:28

  Sestro Árónova, otec tvůj nebyl mužem špatným ani matka tvá nebyla nepočestnou!"

 • 19:29

  A ukázala Marie na chlapce. I pravili:;, Jak máme mluvit s někým, kdo ještě v kolébce je děckem?"

 • 19:30

  A promluvil chlapec: "Já služebníkem Božím jsem, On dal mi Písmo a učinil mne prorokem.

 • 19:31

  A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlíti budu, a modlitbu a almužnu; co živ budu, mi poručil

 • 19:32

  a také úctu k matce své; a ani násilníkem, ani bídníkem mne neučinil.

 • 19:33

  A dal, aby mír byl se mnou v den, kdy jsem se narodil, i v den, kdy zemřu, i v den, kdy k životu budu zas probuzen."

 • 19:34

  Takový je Ježíš, syn Mariin, podle slova pravdivého, o němž oni pochybují jen!

 • 19:35

  Není Boha důstojná, aby si bral syna nějakého. Sláva tomu, který, když o věci rozhodne, řekne pouze: "Staniž se!" a stane se.

 • 19:36

  Bůh jest Pánem mým i vaším, uctívejte Jej tedy, neboť toto jest stezka přímo vedoucí!

 • 19:37

  A strany mezi sebou se v názorech rozešly - však běda těm, kdož neuvěřili, při nesmírného dne spatření!

 • 19:38

  Jak dobře však uslyší a uvidí v den, kdy přijdou k Nám! Avšak dnes jsou v bludu zjevném ti, kdož křivdu činí.

 • 19:39

  Varuj je přede dnem nářku, kdy věc bude rozhodnuta, zatímco oni dnes lhostejni jsou a nevěří!

 • 19:40

  A věru My zdědíme zemi se vším, co je na ní, a k nám budou všichni navráceni.

 • 19:41

  A připomeň v Knize též Abrahama, neboť on pravdomluvným byl a prorokem.

 • 19:42

  Hle, pravil otci svému: "Otče můj, proč uctíváš něco, co ani neslyší, ani nevidí a co není k užitku žádnému?

 • 19:43

  Otče můj, dostalo se mi vědění, jehož se tobě nedostalo, následuj mne tedy a já uvedu tě na stezku rovnou.

 • 19:44

  Otče můj, neuctívej satana; vždyť on vzpurný byl vůči Milosrdnému.

 • 19:45

  Otče můj, obávám se, aby se tě nedotkl trest od Milosrdného a aby ses přítelem satanovým nestal."

 • 19:46

  I řekl otec jeho: "Ty tupit chceš božstva moje, Abrahame? Nepřestaneš-li, pak tě věru ukamenuji! A nyní se ode mne na delší dobu vzdal!"

 • 19:47

  Pravil Abraham: "Mír s tebou! Budu prosit Pána svého o odpuštění pro tebe, vždyť On je mi příznivě nakloněn.

 • 19:48

  Odloučím se od vás i od toho, co místo Boha vzýváte, a jen Pána svého vzývat budu; a snad nebudu při modlitbě k Pánu svému oslyšen."

 • 19:49

  A když se od nich a od toho, co místo Boha uctívali, odloučil, Izáka a Jakuba jsme mu darovali a každého z nich jsme prorokem ustanovili.

 • 19:50

  A uštědřili jsme jim část z Našeho milosrdenství a jejich vznešený jazyk jsme pravdivým učinili.

 • 19:51

  A připomeň v Knize také Mojžíše, jenž byl upřímně oddaným a byl poslem i prorokem.

 • 19:52

  A zavolali jsme naň na pravém úbočí hory Sinaje a učinili jsme jej blízkým důvěrníkem.

 • 19:53

  A obdařili jsme jej z milosrdenství Našeho bratrem jeho Árónem, též prorokem.

 • 19:54

  A připomeň v Knize také Ismaela, jenž věrně sliby dodržoval a poslem i prorokem byl

 • 19:55

  a rodině své modlitbu a almužnu přikázal a Pánu svému se zalíbil.

 • 19:56

  A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem

 • 19:57

  a jehož jsme na vysoké místo pozvedli.

 • 19:58

  A toto jsou ti, jež Bůh svou přízní vyznamenal: proroci z potomstva Adamova, z těch, které jsme s Noem zachránili, z potomstva Abrahamova a Izraelova a z těch, které jsme vyvolili a správnou cestou vedli. A když jim znamení Milosrdného přednášena byla, na zem padali klaníce se a s pláčem.

 • 19:59

  Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem -

 • 19:60

  kromě těch, kdož pokání činili, víru měli a zbožné skutky konali, Ti do ráje budou uvedeni a nebudou nikterak ošizeni,

 • 19:61

  do zahrad Edenu, jež přislíbil Milosrdný služebníkům Svým v nepoznatelné věřícím. A pak věru slib Jeho se splní!

 • 19:62

  A neuslyší tam žádné tlachání, nýbrž jen pozdravy "mír s vámi", a obživu tam budou mít zrána i zvečera.

 • 19:63

  Takový bude ráj, jenž v dědictví dáme těm ze služebníků Svých, kteří bohabojní byli.

 • 19:64

  A nesestupujeme leč z rozkazu Pána tvého a Jemu náleží, co je před námi a co je za námi, i to, co je mezi tím; a Pán tvůj není věru zapomnětlivým,

 • 19:65

  On Pánem je nebes a země a toho, co mezi nimi je. Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš někoho se jménem stejným?

 • 19:66

  Člověk se ptá: "Až zemřu, budu z hrobu opět vyveden živý?"

 • 19:67

  Což si nevzpomene člověk, že jsme jej stvořili již jednou, když ještě nebyl ničím?

 • 19:68

  Při Pánu tvém, My věru shromáždíme je i satany a pak kol pekla na kolenou je předvedeme

 • 19:69

  a potom z každé skupiny toho, kdo nejvzpurnější byl proti Milosrdnému, vytáhneme

 • 19:70

  a My pak výborně poznáme ty, kdož hořet v něm si nejvíc zaslouží.

 • 19:71

  A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil, a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí.

 • 19:72

  Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli, a ponecháme v něm nespravedlivé na kolenou klečící.

 • 19:73

  Když jsou jim sdělována Naše znamení jako důkazy jasné, tehdy ti, kdož nevěří, říkají věřícím. "Která z obou skupin je na tom lépe postavením svým a krásnější společností?"

 • 19:74

  Kolik pokolení před vámi jsme již zahubili, jež lepší byla bohatstvím svým i vzhledností!

 • 19:75

  Rci: "Kéž Milosrdný prodlouží těm, kdož v bludu jsou, délku jejich žití, aby spatřili to, co slíbeno jim bylo - buď trest pozemský, či Hodinu. A pak poznají, kdo postavení má horší a kdo vojskem je slabší."

 • 19:76

  A Bůh rozmnoží vedení těch, kdož správnou cestou jdou, vždyť skutky zbožné, jež trvají, lepší jsou u Pána tvého odměnou i lepší náhradou.

 • 19:77

  Co soudíš o tom, jenž ve znamení Naše nevěří a hovoří: "Věru že dostane se mi majetku i dětí"?

 • 19:78

  Pronikl snad on k nepoznatelnému či uzavřel snad s Milosrdným úmluvu?

 • 19:79

  Však pozor! My zapíšeme vše, co říká, a prodloužíme mu délku trestu jeho

 • 19:80

  a zdědíme po něm to, o čem mluví, a přijde k nám osamocen, zbaven všeho.

 • 19:81

  A vzali si kromě Boha božstva různá, aby jim byla posilou.

 • 19:82

  Však pozor! Ona uctívání jejich popřou a protivníky jejich se stanou.

 • 19:83

  Což nevidíš, že jsme vyslali satany proti nevěřícím, aby je ponoukali ke špatnostem?

 • 19:84

  Neusiluj o uspíšení jejich lhůty; vždyť My počítáme jim přesným počtem.

 • 19:85

  V den, kdy shromáždíme bohabojné u Milosrdného jako poselstvo

 • 19:86

  a kdy poženeme hříšníky do pekla jako k napajedlu stádo,

 • 19:87

  tehdy nevěřící nebudou mít žádnou přímluvu kromě těch, kdož s Milosrdným uzavřeli úmluvu.

 • 19:88

  Říkajíce, že Milosrdný si vzal děti,

 • 19:89

  vy spáchali jste věc hnusnou,

 • 19:90

  že div se nebesa kvůli tomu neroztrhla, země se div nerozpoltila a hory se málem na prach rozpadly,

 • 19:91

  že Milosrdnému děti lživě připsali.

 • 19:92

  A nehodí se přece, aby si Milosrdný děti bral,

 • 19:93

  vždyť všichni, kdož na nebesích a na zemi jsou, k Milosrdnému přicházejí jako služebníci.

 • 19:94

  A On je věru sečetl a přesným počtem spočítal

 • 19:95

  a všichni k Němu přijdou v den zmrtvýchvstání jako jedinci.

 • 19:96

  Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm věru Milosrdný lásku Svou poskytne.

 • 19:97

  A učinili jsme jej snadným pro jazyk tvůj, abys zvěst radostnou bohabojným mohl oznámit a lid hádavý tím varovat.

 • 19:98

  Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Můžeš snad jediného z nich ucítit či šepotu jejich naslouchat?

Paylaş
Tweet'le