21 ENBİYA

 • 21:1

  Přibližuje se k lidem zúčtování jejich, zatímco lhostejně se odvracejí,

 • 21:2

  a kdykoliv jim od Pána jejich nové připomenutí přijde, jen jako v zábavě mu naslouchají

 • 21:3

  s výsměchem v srdcích. A ti, kdož nespravedliví jsou, tajně se domlouvají: "Což není on jen smrtelník vám podobný? Cožpak se chcete podílet na kouzelnictví, přestože oči máte vidoucí?"

 • 21:4

  Rci: "Pán můj dobře zná řeči na nebesích i na zemi, On slyšící je i vševědoucí."

 • 21:5

  Však naopak oni hovoří: "To jsou jen sny popletené či spíše on sám si to vymyslil, ba věru on básníkem je! Ať tedy předloží znamení, s jakými byli vysláni proroci staří!"

 • 21:6

  Neuvěřilo před nimi žádné město, a zahubili jsme je. Uvěří snad nyní tito?

 • 21:7

  A poslali jsme před tebou pouze muže, jimž vnuknutí jsme dali. Zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!

 • 21:8

  A nedali jsme těmto prorokům těla, jež by pokrmy nejedla, a ani nesmrtelní nebyli.

 • 21:9

  Potom jsme splnili slib jim daný a zachránili jsme je i ty, jež jsme chtěli, zatímco přestupníky jsme zahubili.

 • 21:10

  A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí - což to nepochopíte?

 • 21:11

  A kolik jsme vyvrátili měst, jež byla nespravedlivá, a po nich vzniknout jsme národům jiným dali!

 • 21:12

  A jakmile pocítili přísnost Naši, prchat z měst se jali.

 • 21:13

  "Neprchejte, ale raději se vraťte k přepychu, v němž jste žili, a do příbytků svých - možná že o vydání počtu požádáni budete!"

 • 21:14

  A odpověděli: "Běda nám, my věru byli jsme nespravedliví!"

 • 21:15

  A nepřestalo toto volání jejich, dokud jsme je jak obilí neskosili a životy jejich nezhasili.

 • 21:16

  My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili;

 • 21:17

  kdybychom se byli chtěli pobavit, našli bychom si zábavu u Sebe, kdybychom už tak učinit zamýšleli.

 • 21:18

  Naopak My pravdu proti falši mrštíme, a roztříští ji, a hle, ona se rozplyne; však běda vám za to, co lživě Bohu připisujete!

 • 21:19

  Jemu náleží všichni, kdož na nebesích jsou a na zemi; a ti, kdož u Něho dlí, nejsou tak hrdopyšní, aby Mu nesloužili, a nikdy neumdlí

 • 21:20

  a pějí slávu Jeho dnem i nocí bez přestání.

 • 21:21

  Vzali si snad božstva pozemská, jež k životu probouzejí?

 • 21:22

  Kdyby byla na nebi a na zemi božstva jiná kromě Boha, věru by obojí již zkáze bylo propadlo. A oč je Bůh, Pán trůnu, slavnější než to, co mu připisují!

 • 21:23

  A On nebude tázán na to, co koná. zatímco oni budou dotazováni na počtu vydání.

 • 21:24

  Či vzali si vedle Něho božstva jiná? Rci: "Předložte tedy důkaz svůj! Toto je připomenutí těm, kdož se mnou jsou, i připomenutí těm, kdož byli přede mnou!" Však naopak, většina z nich pravdu nezná a odvrací se od ní.

 • 21:25

  A nevyslali jsme před tebou žádného posla, abychom mu nebyli vnukli: "Není božstva kromě Mne; uctívejte Mne tedy!"

 • 21:26

  Hovoří: "Milosrdný si vzal děti!" Sláva Mu! Ba nikoliv, to služebníci jsou jen Jeho ctihodní,

 • 21:27

  kteří se dříve než On promluvit neodvažují a jen podle rozkazu Jeho jednají.

 • 21:28

  A On zná dobře, co je před nimi a co je za nimi, a oni se přimlouvat nesmějí, leč za toho, v němž On nalezne zalíbení; a oni se před Ním třesou bázní.

 • 21:29

  A kdyby někdo z nich řekl: "Já božstvem vedle Něho jsem," toho bychom peklem odměnili, neboť takto My nespravedlivé odměňujeme.

 • 21:30

  Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří?

 • 21:31

  A vztyčili jsme na zemi hory pevně zakotvené, aby se s nimi nekývala, a učinili jsme na ní průchody jako cesty - snad jimi budou vedeni.

 • 21:32

  A učinili jsme nebe střechou chráněnou a přesto se oni odvracejí od Našich znamení.

 • 21:33

  On je ten, jenž stvořil noc i den, slunce i měsíc a oba po nebeské své dráze plují.

 • 21:34

  Žádnému ze smrtelníků, kteří před tebou byli, jsme nesmrtelnost nedali. A jestliže ty zemřeš, budou snad oni nesmrtelní?

 • 21:35

  Každá duše smrti okusí; a zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni.

 • 21:36

  A když tě nevěřící spatří, posměšky si z tebe jen dělají a hovoří: "Je tohle ten, co zmiňuje se pohrdavě o božstvech vašich?" A při tom sami nevěří v Milosrdného připomenutí!

 • 21:37

  Člověk je stvořen ze spěchu! Já ukáži vám záhy Svá znamení, však nežádejte jejich uspíšení!

 • 21:38

  A říkají nevěřící: "Kdy slib tento se splní, jste-li pravdomluvní?"

 • 21:39

  Kéž by znali ti, kdož nevěří, tu chvíli, kdy nebudou moci oheň odvrátit od tváří svých a zad svých a kdy pomoc žádnou mít nebudou!

 • 21:40

  Ba, Hodina přikvačí na ně znenadání a v úžas je uvede a nebudou schopni ji zadržet a ani odklad nedostanou.

 • 21:41

  A dělali si posměšky již z poslů předchozích, avšak to, čemu se posmívali, obklopilo ty, kdož tomu se posmívali.

 • 21:42

  Rci: "Kdo ochrání vás za noci i za dne před Milosrdným?" A přece od připomenutí Pána svého se odvracejí!

 • 21:43

  Mají snad místo Nás božstva jiná, jež bránit je budou? Ta nejsou schopna pomoci ani sama sobě, a oni jimi nebudou proti Nám chráněni.

 • 21:44

  Ba naopak, nechali jsme je i otce jejich užívat světa tohoto tak, až prodloužily se životy jejich. Což nevidí, že přicházíme na zem zmenšujíce ji ze všech stran? Jsou snad vítězi oni?

 • 21:45

  Rci: "Já varuji vás jedině vnuknutím mně daným, však hluší neslyší volání, jsou-li varováni."

 • 21:46

  A jestliže se jich dotkne jen jediné dechnutí trestu Pána tvého, vykřiknou: "Běda nám, my vskutku nespravedliví jsme byli!"

 • 21:47

  A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena; a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní.

 • 21:48

  A dali jsme již kdysi Mojžíšovi a Árónovi spásné zjevení, osvícení, i bohabojným připomenutí,

 • 21:49

  těm, kteří se Pána svého kvůli nepoznatelnému obávají a před Hodinou se chvějí.

 • 21:50

  A toto je připomenutí požehnané, Námi seslané. Chcete je snad popírat?

 • 21:51

  A darovali jsme již předtím Abrahamovi správné vedení, neboť jsme o něm věděli.

 • 21:52

  Hle, pravil otci svému a lidu svému: "Co je to za sochy, jichž se tak usilovně přidržujete?"

 • 21:53

  Odpověděli: "Shledali jsme, že otcové naši je uctívali."

 • 21:54

  Pravil: "Vskutku vy i vaši otcové ve zjevném bludu jste!"

 • 21:55

  I řekli: "Přišels k nám s pravdou, anebo jsi jedním z těch, kdo žertují?"

 • 21:56

  Odpověděl: "Ba právě naopak! Váš Pán je Pánem nebe a země a On obé stvořil. A já jsem jedním z těch, kdož to dosvědčují.

 • 21:57

  Při Bohu, dozajista nastrojím úklad modlám vašim, jakmile záda vaše se obrátí."

 • 21:58

  A rozbil je na kousky všechny kromě té největší z nich - snad oni sami se k ní navrátí.

 • 21:59

  I řekli: "Kdo tohle božstvům našim udělal, ten věru mezi nespravedlivé patří!"

 • 21:60

  A pravili jedni: "Slyšeli jsme mladíka nějakého o nich poznámky činit, Abraham mu říkají."

 • 21:61

  I zvolali: "Přiveďte ho před oči lidí - snad budou proti němu svědčit!"

 • 21:62

  A zeptali se jej: "Byls to ty, Abrahame, kdo s našimi božstvy se tohle odvážil učinit?"

 • 21:63

  Odpověděl: "Nikoliv, to tenhle největší z nich udělal, zeptejte se jich, jestliže mohou promluvit!"

 • 21:64

  Nevěřící se obrátili proti sobě a řekli: "Vy věru jste nespravedliví!"

 • 21:65

  Potom však opět nastal obrat v hlavách jejich a prohlásili: "Ty přece víš, že vůbec nemluví!"

 • 21:66

  Abraham pravil: "Pročpak tedy uctíváte vedle Boha něco, co vám ani neprospívá, ani neškodí?

 • 21:67

  Hanba na vás i na to, co místo Boha uctíváte. Cožpak nejste rozumní?"

 • 21:68

  Zvolali: "Upalte ho a pomozte božstvům svým, udělat něco chcete-li."

 • 21:69

  Avšak My jsme pravili: "Ohni, vychladni a buď neškodným pro Abrahama!"

 • 21:70

  A hodlali mu úklad nastrojit, však My jsme způsobili, že sami ztrátu největší utrpěli.

 • 21:71

  A zachránili jsme jeho i Lota vedouce je do země, již jsme pro lidstvo celé požehnali,

 • 21:72

  a darovali jsme mu Izáka a Jakuba nádavkem a všechny jsme bezúhonnými učinili.

 • 21:73

  A ustanovili jsme je vůdci, kteří lid svůj řídí podle rozkazu Našeho, a vnukli jsme jim konání dobrého, dodržování modlitby a rozdáváni almužny - a byli služebníky Našimi.

 • 21:74

  A dali jsme Lotovi osvícení a vědění a zachránili jsme ho z města, jež nepravosti páchalo a jehož obyvatelé byli lidmi špatnými a hanebnými.

 • 21:75

  A uvedli jsme jej do milosrdenství Svého, neboť patřil mezi bezúhonné.

 • 21:76

  (A zmiň) se o Noem, který již dříve Nás volal, a vyslyšeli jsme jej a zachránili jsme jej i rodinu jeho od pohromy nesmírné

 • 21:77

  a pomohli jsme mu proti lidu, jenž prohlašoval znamení Naše za vylhaná. A byl to lid špatný a utopili jsme je všechny.

 • 21:78

  A zmiň se o Davidovi a Šalomounovi; hle, oni vynesli rozsudek o poli, jež poškodilo stádo ovcí lidí jedněch, a byli jsme svědky rozsudku jejich.

 • 21:79

  A vnukli jsme Šalomounovi pochopení věci té a oběma jsme darovali osvícení a vědění. A donutili jsme hory a ptáky, aby spolu s Davidem Naši pěli chválu. A tak jsme učinili.

 • 21:80

  A naučili jsme jej vyrábět brnění pro vás, abyste se jimi chránili před útočností vzájemnou - budete za to vděčni?

 • 21:81

  A Šalomounovi jsme podrobili vítr, jenž jako vichřice na rozkaz jeho duje k zemi, již jsme požehnali. A o všech těch věcech My dobře jsme věděli.

 • 21:82

  A také některé satany jsme mu podrobili, aby se do moře potápěli či práce jiné proň vykonávali, a My jsme je při tom střežili.

 • 21:83

  A zmiň se o Jóbovi, jenž volal k Pánu svému: "Postihlo mne neštěstí, však tys nejslitovnější ze slitovníků!"

 • 21:84

  A vyslyšeli jsme jej a odvrátili od něho neštěstí, jež nesl, a vrátili jsme mu jeho rodinu a přidali ještě jednou tolik s nimi jako milosrdenství své a jako připomenutí těm, kdož Nás uctívají.

 • 21:85

  A zmiň se o Ismaelovi, Idrísovi a Dhu l-Kiflovi - a ti všichni byli trpěliví,

 • 21:86

  a uvedli jsme je do milosrdenství Svého a jsou mezi bezúhonnými.

 • 21:87

  A zmiň se o Muži s rybou; když odešel rozzloben a domníval se, že proti němu nic nezmůžeme. A volal nás v temnotách říkaje: "Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!"

 • 21:88

  I vyslyšeli jsme jej a zachránili jsme jej z útrap jeho. A takto My poskytujeme záchranu věřícím.

 • 21:89

  A zmiň se o Zachariášovi, když volal k Pánu svému: "Pane můj, neponechávej mne samotného, Ty, jenž z dědiců jsi nejlepší!"

 • 21:90

  Vyslyšeli jsme jej a darovali jsme mu Jana a učinili jsme manželku jeho plodnou. A všichni ti se předstihovali v dobročinném konání a modlili se k Nám z touhy a úcty a byli vůči Nám pokorní.

 • 21:91

  A zmiň se o té, jež panenství své střežila. A vdechli jsme do ní část ducha Svého a učinili jsme z ní i ze syna jejího pro veškeré lidstvo znamení.

 • 21:92

  Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!

 • 21:93

  Avšak oni se ve věci své mezi sebou rozpoltili, však přesto se všichni k Nám navrátí.

 • 21:94

  Kdokoliv dobré skutky koná a je při tom věřící, tomu úsilí jeho věru nebude upřeno a zajisté mu je k dobru připíšeme.

 • 21:95

  A je zakázáno městu každému, jež jsme zahubili, aby se obyvatelé jeho v ně navrátili,

 • 21:96

  pokud nebudou vypuštěni Gog a Magog; a tehdy se lidé z každého hrobu vynoří!

 • 21:97

  Pravdivý slib se přibližuje, a hle, strnulé jsou zraky těch, kdož neuvěřili. "Běda nám, že lhostejní jsme byli k němu, ba naopak, byli jsme nespravedliví."

 • 21:98

  Vskutku vy i to, co jste místo Boha uctívali, palivem budete peklu a věru se doň dostanete!

 • 21:99

  Kdyby tamti byli skutečnými božstvy, nebyli by se sem dostali; a všichni v něm budou nesmrtelní.

 • 21:100

  A bude tam pro ně jen sténání, však nebudou v něm slyšeni.

 • 21:101

  Ti však, jimž jsme předem slíbili odměnu překrásnou, ti od pekla budou vzdáleni

 • 21:102

  a neuslyší z něho ani šelest nejmenší a v tom, po čem duše jejich toužily, budou nesmrtelní.

 • 21:103

  Ani den hrůzy největší je nezarmoutí a andělé je přivítají slovy: "Toto váš je den, jenž byl vám přislíben!"

 • 21:104

  V ten den svineme nebe, jako se svinují svitky knih, a jako jsme začali již prvním stvořením, tak opakovat to budeme podle slibu Námi daného. A My tak učiníme!

 • 21:105

  A věru jsme již napsali v žalmech, po připomenutí, že zemi podědí Moji bezúhonní služebníci.

 • 21:106

  A je v tom zajisté sdělení pro lid Mne uctívající.

 • 21:107

  A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.

 • 21:108

  Rci: "Bylo mi vnuknuto jenom, že božstvem vaším je Bůh jediný. Odevzdáte se tedy do Jeho vůle?"

 • 21:109

  A jestliže se odvrátí, tedy rci: "Já varoval vás bez rozdílu a věru nevím, je-li blízko či daleko to, co vám bylo slíbeno."

 • 21:110

  A On zná dobře to, co veřejně hovoříte, i to, co skrýváte.

 • 21:111

  Nevím, zda to snad není pouze pokušení pro vás a dopřání vám užívat na určitou chvíli.

 • 21:112

  Rci: "Pane můj, rozhodni podle pravdy!" Pán náš je Milosrdný a u Něho budiž vyžadována pomoc proti tomu, co lživě Mu připisujete!

Paylaş
Tweet'le