23 MÜMİNUN

 • 23:1

  Šťastní jsou ti věřící,

 • 23:2

  kteří v modlitbách svých jsou pokorní,

 • 23:3

  kteří od planých řečí se odvracejí,

 • 23:4

  kteří almužny rozdávají,

 • 23:5

  kteří pohlaví svá ochraňují

 • 23:6

  jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -

 • 23:7

  však kdo více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci,

 • 23:8

  kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují,

 • 23:9

  kteří o modlitby své pilně dbají.

 • 23:10

  Tito zajisté dědici se stanou,

 • 23:11

  kteří ráj zdědí a věčně v něm budou.

 • 23:12

  A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili

 • 23:13

  a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.

 • 23:14

  Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!

 • 23:15

  Posléze pak vskutku zemřete

 • 23:16

  a pak v den zmrtvýchvstání vzkříšeni budete.

 • 23:17

  Nad vámi jsme věru stvořili sedm cest a nejsme vůči stvoření Svému lhostejní:

 • 23:18

  z nebes vodu v určitém množství sesíláme a na zemi ji rozmísťujeme, ačkoliv jsme věru schopni odvést ji;

 • 23:19

  a pomocí vody jsme pro vás dali vyrůst zahradám s palmami a révou a hojnost ovoce v nich máte, jež požíváte -

 • 23:20

  a také stromu, jenž z hory Sinaje vzchází a jenž olej a šťávu dává, pro obživu pojídajících.

 • 23:21

  A věru ve stádech vašich je pro vás poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich, a máte z nich i mnohý jiný užitek. A maso jejich pojídáte

 • 23:22

  a na nich stejně jako na lodích se nést dáváte.

 • 23:23

  A poslali jsme kdysi Noema k lidu jeho, i pravil jim: "Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho! Což nebudete z bohabojných?"

 • 23:24

  Však velmoži ti, kdož nevěřící byli z lidu jeho prohlásili: "Tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi chce se jen vyvyšovat. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by určitě anděly seslal. A neslyšeli jsme o ničem takovém od otců svých dávných.

 • 23:25

  A není on ničím než člověkem džiny posedlým, pozorujte jej tedy nějakou chvíli!"

 • 23:26

  I zvolal Noe: "Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne pokládají!"

 • 23:27

  Tehdy vnukli jsme mu: "Postav archu pod dohledem očí Našich a podle vnuknutí Našeho! A až přijde rozkaz Náš a pec až bude vřít,

 • 23:28

  do archy uved' ze všech druhů po páru a také svou rodinu, kromě toho z ní, o němž již dříve slovo bylo vyřčeno. A nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni! A až se usadíš ty, a kdož s tebou jsou, v arše, tehdy prones:, Chvála Bohu, jenž zachránil nás před lidem nespravedlivým!?

 • 23:29

  A rci dále:, Pane můj, dej mi sestoupit na místě požehnaném, vždyť Tys nejlepší z těch, kdož sestoupit dávají!? "

 • 23:30

  A věru jsou v tom znamení a My vskutku jsme byli těmi, kdož zkouškám podrobují.

 • 23:31

  Po nich pak dali jsme vyrůst dalšímu pokolení

 • 23:32

  a vyslali jsme k nim proroka z nich, aby hlásal: "Uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho. Což nebudete bohabojní?"

 • 23:33

  A řekli velmoži z lidu jeho, ti, kdož nevěřícími byli a za lež setkání se světem budoucím prohlásili, a ti, které jsme v životě pozemském zámožnými učinili: "Tohle je pouze smrtelník jako vy. On z toho jí, co i vy jíte, a pije z toho, co i vy pijete.

 • 23:34

  Uposlechnete-li smrtelníka vám podobného, tedy zajisté ztrátu utrpíte.

 • 23:35

  Což neslibuje vám, že poté, co zemřete a prachem a kostmi se stanete, z hrobů vyvedeni budete?

 • 23:36

  Jak chybné, jak chybné je to, co je vám slibováno!

 • 23:37

  Není života jiného než tohoto pozemského; umíráme a žijeme, však nikdy vzkříšeni nebudeme.

 • 23:38

  A je to člověk pouze, jenž o Bohu lež si vymyslil a my mu neuvěříme!"

 • 23:39

  Zvolal: "Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne prohlašují!"

 • 23:40

  Odpověděl: "Za chviličku budou věru mezi těmi, kdož litují."

 • 23:41

  A uchvátilo je vzkřiknutí skutečně a učinili jsme je podobnými pěně. Pryč s lidem nespravedlivým!

 • 23:42

  Po nich jsme pak dali vzniknout jiným pokolením,

 • 23:43

  a žádný národ lhůtu svou neuspíší ani neodloží!

 • 23:44

  Potom jsme vysílali posly jednoho za druhým, však kdykoliv přišel k nějakému národu posel Jeho, za lháře jej prohlásili. A tak dali jsme následovat jednomu národu za druhým a učinili jsme je příběhy varovnými. Pryč s lidem, který nevěří!

 • 23:45

  Potom jsme vyslali Mojžíše a bratra jeho Áróna se znameními Svými a s pověřením zjevným

 • 23:46

  k Faraónovi a velmožům jeho, však oni zpyšněli a byli lidem povýšeným

 • 23:47

  a řekli: "Máme uvěřit dvěma smrtelníkům stejným jako my, jejichž lid nám otročí?"

 • 23:48

  A oba za lháře prohlásili a stali se těmi, kdož do záhuby spějí.

 • 23:49

  A dali jsme Mojžíšovi Písmo doufajíce, že snad lid jeho půjde po cestě správné.

 • 23:50

  A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znameními a poskytli jsme jim útulek na výšině bezpečné, s pramenem vody hojné.

 • 23:51

  "Poslové, jezte z výtečných pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.

 • 23:52

  Tato vaše obec je vskutku obcí jedinou a Já vaším jsem Pánem. Buďte tedy vůči Mně bohabojní!"

 • 23:53

  Však lidé se rozštěpili ve věci své na sekty a strana každá se radovala jen z toho, co jí bylo vlastní.

 • 23:54

  Ponech je tedy v hlubinách jejich omylu po dobu nějakou!

 • 23:55

  Domnívají se snad, že to, čím jsme hojně opatřili z majetku a synů...?

 • 23:56

  Pobízíme je rychle ke konání dobrých skutků, avšak oni o tom nemají tušení.

 • 23:57

  Věru ti, kdož bázní před Pánem svým jsou naplněni,

 • 23:58

  ti, kdož věří v Pána svého znamení,

 • 23:59

  ti, kdož nikoho k Pánu svému nepřidružují,

 • 23:60

  ti, kdož dávají to, co dávají, a jejichž srdce se chví před tím, že k Pánu svému se navrátí,

 • 23:61

  ti všichni se předhánějí v konání dobrých skutků a jako první jich dosahují.

 • 23:62

  Každé duši My ukládáme jedině podle její schopnosti. A v Našem vlastnictví je Kniha, jež pravdu hovoří, takže ublíženo nebude nikomu.

 • 23:63

  Přesto však srdce jejich jsou v omylu hlubokém ohledně Knihy této a jsou u nich činy jiné, jež konají proti tomu.

 • 23:64

  A až postihneme trestem ty z nich, kdož v přepychu žijí, hle, budou volat úpěnlivě!

 • 23:65

  "Nevolejte dnešního dne, neboť se vám pomoci od nás nedostane!

 • 23:66

  Byla vám kdysi přednášena Moje znamení, však vy jste se při tom obraceli na patách,

 • 23:67

  jsouce vůči nim pohrdaví a planě tlachajíce v nočních rozmluvách."

 • 23:68

  Což neuvažovali o řeči této, když přišlo k nim to, čeho se jejich otcům dávným nedostalo,

 • 23:69

  anebo snad nepoznali posla svého, takže ho zapírají,

 • 23:70

  či řeknou snad, že džiny je posedlý? Nikoliv, přišel k nim s pravdou, však většina z nich si pravdu hnusí.

 • 23:71

  Kdyby pravda následovala jejich učení scestná, věru by byla nebesa a země a vše, co mezi nimi je, zkaženo. Však nikoliv, My přinesli jsme jim napomenutí jejich, však oni od připomenutí svého se odvracejí.

 • 23:72

  Či snad žádáš od nich odměnu? Vždyť odměna Pána tvého je mnohem lepší, vždyť On nejlepším je z těch, kdož obživu uštědřují.

 • 23:73

  Ty věru je zveš ke stezce přímé,

 • 23:74

  avšak ti, kdož nevěří v život budoucí, se uchylují od stezky té.

 • 23:75

  A i kdybychom se nad nimi slitovali a odstranili to zlé, jež na nich lpí, věru by zatvrzele ve vzpurnosti své setrvali jdouce jako slepí.

 • 23:76

  A zajisté jsme je již postihli trestem, ale oni se Pánu svému nepodrobí ani se nepokoří,

 • 23:77

  pokud před nimi neotevřeme bránu trestu strašného, a hle, v něm si zoufají!

 • 23:78

  A On je ten, jenž stvořil vám sluch, zrak i srdce - a jak málo jste mu vděčni!

 • 23:79

  A On je ten, jenž vás po zemi rozšířil, a u Něho budete shromážděni.

 • 23:80

  A On je ten, jenž život i smrt dává, a On střídání noci a dne ovládá. Což to nepochopíte?

 • 23:81

  Ba nikoliv! Oni hovoří totéž, co již dřívější hovořili,

 • 23:82

  a říkají: "Cožpak až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme vzkříšeni?

 • 23:83

  Tím už dříve vyhrožováno bylo nám i otcům našim, a nejsou to leč povídačky starých!"

 • 23:84

  Rci: "Komu náleží země a ti, kdo na ní jsou, víte-li?"

 • 23:85

  Odvětí: "Bohu." Rci: "Proč se tedy nevzpamatujete?"

 • 23:86

  Zeptej se: "Kdo Pánem je sedmi nebí a Pánem trůnu nesmírného?"

 • 23:87

  Odvětí: "Bůh." Rci: "Což tedy bohabojní nebudete?"

 • 23:88

  Otaž se: "V čí ruce je panství nade všemi věcmi a kdo ochraňuje, zatímco proti Němu žádné ochrany není, odpovězte, víte-li?"

 • 23:89

  Odvětí: "Bůh." Rci: "Jak můžete být tedy tak očarováni?"

 • 23:90

  Ba věru, My přišli jsme k nim s pravdou, zatímco oni vskutku lháři jsou.

 • 23:91

  Bůh nevzal si žádné dítě a není vedle Něho božstva jiného, jinak by každé božstvo odneslo to, co stvořilo, a některé z nich by se nad druhé povýšilo. Oč je Bůh slavnější než to, co mu lživě připisují,

 • 23:92

  On, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. Oč je On vznešenější než to, co k Němu přidružují!

 • 23:93

  Rci: "Pane můj, jestliže mi ukážeš to, co slíbeno bylo jim,

 • 23:94

  pak, Pane můj, nedej, abych byl mezi lidem nespravedlivým!"

 • 23:95

  Jsme věru s to ti ukázat, co jsme jim slíbili,

 • 23:96

  avšak raději odrážej zlé tím, co je lepší! My dobře známe to, co si vymýšlejí.

 • 23:97

  Rci: "Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním

 • 23:98

  a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!"

 • 23:99

  A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: "Pane můj, dej mi vrátit se na zemi,

 • 23:100

  možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!" Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni.

 • 23:101

  A až bude zatroubeno na pozoun, v ten den mezi nimi nebude platit rodokmen a nebudou se vzájemně vyptávat.

 • 23:102

  Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení,

 • 23:103

  ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní,

 • 23:104

  jejich tváře bude oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat.

 • 23:105

  "Což vám nebyla Má znamení zvěstována? Vy však jste je za lživá prohlásili!"

 • 23:106

  Řeknou: "Pane náš, přemohla nás naše nešťastná povaha a stali jsme se lidmi bloudícími.

 • 23:107

  Pane náš, vyveď nás odsud, a jestliže to budeme na zemi opakovat, pak vskutku budeme nespravedliví."

 • 23:108

  I řekne Bůh: "Zahnáni buďtež do něho a nemluvte na Mne!

 • 23:109

  Vždyť věru jedna část služebníků Mých hovořila:, Pane náš, uvěřili jsme, odpusť nám a slituj se nad námi, neboť Tys nejlepší ze slitovníků!?

 • 23:110

  A vy jste si z nich posměšky tropili, takže jste na Mé připomenutí zapomněli a ještě jste se jim smáli.

 • 23:111

  Dnes však Já odměňuji věřící za to, co vytrpěli, a oni dnes úspěchu dosáhli."

 • 23:112

  A pak se Bůh otáže: "Jaký počet let jste na zemi setrvali?"

 • 23:113

  Odpovědi: "Setrvali jsme tam den či jeho část. Zeptej se těch, kdož počítat umějí!"

 • 23:114

  I odpoví: "Setrvali jste tam pouze dobu nepatrnou, ach, kéž byste byli věděli!

 • 23:115

  Domníváte se snad, že jsme vás stvořili jen bezúčelně a že k Nám nebudete navráceni?"

 • 23:116

  Nechť je povznesen Bůh, vládce skutečný! Není božstva kromě Něho, Pána trůnu vznešeného!

 • 23:117

  A kdo vzývá vedle Boha ještě božstvo jiné, o němž důkazu nemá, ten Pánu svému z toho musí vydat počet. A věru nevěřící nebudou blaženi!

 • 23:118

  A rci: "Pane můj, odpusť a slituj se, vždyť Tys nejlepší ze slitovníků!"

Paylaş
Tweet'le