26 ŞUARA

 • 26:1

  Tá sín mím.

 • 26:2

  Toto jsou Písma zřetelného znamení.

 • 26:3

  Možná že duše tvá se rmoutí proto, že uvěřit nechtějí,

 • 26:4

  však kdybychom chtěli, seslali bychom jim z nebes znamení, před nímž jejich šíje by zůstaly zkrouceny v ponížení.

 • 26:5

  A kdykoliv se jim dostalo od Milosrdného nového připomenutí, vždy se jen od něho odvrátili

 • 26:6

  a za lež je prohlásili; však dostane se jim zvěsti o tom, čemu se posmívali!

 • 26:7

  Což po zemi se nerozhlédli a neviděli, kolika druhům rostlin užitečných jsme na ní vyrůst dali?

 • 26:8

  Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:9

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:10

  A hle, Pán tvůj Mojžíše zavolal: "Jdi k lidu, jenž křivdu činí,

 • 26:11

  k lidu Faraónovu; což nebudou bohabojní?"

 • 26:12

  I odpověděl: "Pane, obávám se, že mne ze lži obviní

 • 26:13

  a že hruď má stísněna bude a jazyk můj se nerozváže. Pošli pro Áróna raději!

 • 26:14

  A oni mají proti mně obvinění a bojím se, že mě zabijí."

 • 26:15

  I řekl Bůh: "Nikoliv, půjdete oba s Našimi znameními a My, naslouchajíce, budeme s vámi.

 • 26:16

  K Faraónovi jděte a řekněte: My poslové jsme věru Pána lidstva veškerého,

 • 26:17

  odešli dítka Izraele s námi!"

 • 26:18

  I pravil Faraón: "Což jsme tě jako dítě mezi sebou nevychovali a nezůstals u nás mnohá léta věku svého?

 • 26:19

  A přesto jsi provedl skutek svůj, jejž jsi učinil; tys věru jeden z nevděčných!"

 • 26:20

  Mojžíš odpověděl: "Spáchal jsem jej v době, kdy byl jsem ještě jedním z bloudících,

 • 26:21

  a uprchl jsem před vámi, neb jsem se vás bál. Pán můj mi pak moudrost daroval a jedním ze svých poslů mě učinil.

 • 26:22

  A dobrodiní, jež mi předhazuješ, je v tom snad, žes dítka Izraele zotročil?"

 • 26:23

  I otázal se Faraón: "A kdo je ten Pán lidstva?"

 • 26:24

  Odvětil: "Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - uvěřit-li dovedete!"

 • 26:25

  I pravil Faraón k okolostojícím: "Zdaž slyšíte?"

 • 26:26

  Řekl Mojžíš: "Pánem vaším je i vašich dávných předků."

 • 26:27

  Pravil: "Váš posel, jenž vyslán byl k vám, je bláznem vskutku!"

 • 26:28

  A Mojžíš pokračoval: "Je Pánem východu i západu a toho, co mezi nimi je - můžete to pochopit?"

 • 26:29

  I zvolal Faraón: "Uznáš-li jiné božstvo než mne, do vězení tě dám věru hodit!"

 • 26:30

  I otázal se Mojžíš: "A což když ti předvedu důkaz zřetelný?"

 • 26:31

  Faraón odpověděl: "Předveď jej tedy, jsi-li pravdomluvný!"

 • 26:32

  I hodil tedy hůl svou, a hle, hadem zjevným se stala

 • 26:33

  a vyňal ruku svou, a hle, bílou přihlížejícím se zdála!

 • 26:34

  I řekl Faraón k velmožům svým, kol něho stojícím: "Tohle věru je kouzelník obratný,

 • 26:35

  jenž kouzly svými vás chce z vaší země vyhnat. Co rozhodnete?"

 • 26:36

  I pravili: "Odkaž jej i bratra jeho na později a do všech měst shromažďovatele vyšli,

 • 26:37

  by k tobě se všemi kouzelníky obratnými přišli!"

 • 26:38

  A shromážděni byli kouzelníci v den pro schůzku stanovený

 • 26:39

  a lidé byli dotázáni: "Chcete se též účastnit shromáždění?

 • 26:40

  Snad i my kouzelníky, budou-li vítězní, následovat budeme."

 • 26:41

  Když kouzelníci se dostavili, řekli Faraónovi: "A dostaneme odměnu, jestliže vítězství dosáhneme?"

 • 26:42

  A odpověděl Faraón: "Zajisté, a tehdy se věru mými přiblíženci stanete."

 • 26:43

  I pravil jim Mojžíš: "Hoďte, co hodit chcete!"

 • 26:44

  A hodili provazy své a hole své, říkajíce: "Při moci Faraónově, vítězství máme zaručené!"

 • 26:45

  Pak hodil Mojžíš hůl svou, a hle, pozřela jejich kousky podvodné.

 • 26:46

  Na zem kouzelníci klaníce se padli,

 • 26:47

  volajíce: "V Pána lidstva jsme uvěřili,

 • 26:48

  v Pána Mojžíšova a Árónova."

 • 26:49

  Faraón vykřikl: "Jak to, že jste v něj uvěřili, dříve než jsem vám dovolil? On věru vaším mistrem je, jenž kouzlům vás naučil. Však záhy dám vám poznat! Dám vaše pravé ruce a levé nohy usekat a všechny vás dám ukřižovat!"

 • 26:50

  Odpověděli: "Nic nevadí, vždyť my se přece k Pánu svému navrátíme,

 • 26:51

  a toužíme jedině, aby nám Pán náš odpustil viny naše, vždyť my k prvním věřícím patříme!"

 • 26:52

  A vnukli jsme Mojžíšovi: "Odejdi v noci se služebníky Mými, neb věru budete pronásledováni."

 • 26:53

  Faraón pak vyslal svolavatele v města svá,

 • 26:54

  aby řekli: "Tamti jsou jen skupina nepočetná

 • 26:55

  a na nás vskutku jsou rozhněváni,

 • 26:56

  však my množství jsme věru, jež má se na pozoru!"

 • 26:57

  A odvedli jsme Faraóna a lid jeho ze zahrad a od pramenů,

 • 26:58

  od pokladnic a ze vzácných příbytků;

 • 26:59

  a tak stalo se a učinili jsme dítka Izraele toho všeho dědici

 • 26:60

  a pronásledovalo je vojsko Faraóna, k východu pochodující.

 • 26:61

  Když obě skupiny se spatřily, druhové Mojžíšovi zvolali: "Teď vskutku dostiženi jsme!"

 • 26:62

  I pravil Mojžíš: "Však nikoliv, vždyť Pán můj je se mnou a On povede mne!"

 • 26:63

  A vnukli jsme Mojžíšovi: "Udeř holí svou do moře!" A rozestoupilo se a část každá podobnou se stala obrovské hoře.

 • 26:64

  A dali jsme jim postoupit a pak i těm druhým,

 • 26:65

  a zachránili jsme Mojžíše a všechny, kdož byli s ním,

 • 26:66

  a pak jsme zničili ty druhé utopením.

 • 26:67

  Věru je v tomto znamení; však většina z nich nevěří.

 • 26:68

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:69

  Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi,

 • 26:70

  když pravil otci svému a lidu svému: "Co to uctíváte?"

 • 26:71

  Odpověděli: "Modly uctíváme a v oddanosti k nim setrváváme."

 • 26:72

  I otázal se jich: "A slyší vás, když je vzýváte?

 • 26:73

  Anebo jsou vám k užitku či ke škodě?"

 • 26:74

  Odvětili: "To nikoliv, však shledali jsme, že tak činili již otcové naši."

 • 26:75

  A pravil Abraham: "Uvažovali jste vůbec o tom, co uctíváte

 • 26:76

  vy i dávní předkové vaši?

 • 26:77

  To jsou nepřátelé moji a není Boha kromě Pána lidstva,

 • 26:78

  jenž stvořil mne a na správnou cestu mne uvádí

 • 26:79

  a krmí mne a napájí,

 • 26:80

  a když nemocen jsem, mne uzdraví

 • 26:81

  a zemřít mi dá a pak mě oživí,

 • 26:82

  a přeji si jen, aby mi viny mé odpustil v soudu den poslední."

 • 26:83

  Pane, daruj mi moudrost a připoj mě k bezúhonným

 • 26:84

  a učiň mě pro pokolení budoucí jazykem pravdomluvným

 • 26:85

  a dej, ať jsem jedním z dědiců zahrady slastí,

 • 26:86

  a odpusť otci mému, že patřil mezi bloudící,

 • 26:87

  a nezahanbi mě v den, kdy vzkříšeni budou,

 • 26:88

  v den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí -

 • 26:89

  kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Bohu přijdou,

 • 26:90

  v den, kdy ráj se k bohabojným přiblíží

 • 26:91

  a peklo bude předvedeno těm, kdo sváděli,

 • 26:92

  a bude jim řečeno:, Kde je to, co jste uctívali

 • 26:93

  kromě Boha. Mohou vám anebo sami sobě pomoci??

 • 26:94

  A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící

 • 26:95

  a všechna vojska Iblísova.

 • 26:96

  A řeknou tam mezi sebou se hádajíce:

 • 26:97

  , Při Bohu, věru jsme ve zjevném bludu byli,

 • 26:98

  když naroveň Pána lidstva jsme vás povýšili.

 • 26:99

  A svedli nás z cesty jedině hříšníci,

 • 26:100

  a nemáme přímluvce žádného

 • 26:101

  ani přítele věrného,

 • 26:102

  kéž bychom se mohli vrátit, abychom byli věřící!`"

 • 26:103

  Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:104

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:105

  A také lid Noemův posly za lháře prohlásil,

 • 26:106

  když bratr jejich Noe jim říkal: "Což nebudete bohabojní?

 • 26:107

  Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,

 • 26:108

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:109

  Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.

 • 26:110

  Boha se bojte a mne poslouchejte!"

 • 26:111

  I řekli: "Jak máme ti věřit, když následují tě jen ti nejnižší?"

 • 26:112

  A Noe odvětil: "Nemám o tom, co dělali, žádné vědění,

 • 26:113

  a účtování s nimi jedině Pánu mému přísluší máte-li o tom tušení!

 • 26:114

  Já nejsem z těch, kdo věřící odhání,

 • 26:115

  já jsem jen varovatel zjevný!"

 • 26:116

  A zvolali: "Jestliže nepřestaneš, Noe, doopravdy ukamenován budeš!"

 • 26:117

  Řekl: "Pane, lidé moji mě za lháře prohlásili,

 • 26:118

  rozhodni tedy mezi mnou a jimi rozhodnutím zřetelným a zachraň mne i ty, kdož se mnou uvěřili!"

 • 26:119

  A zachránili jsme jej i ty, kdo byli s nim, v arše s nákladem plným

 • 26:120

  a pak jsme utopili ty, kteří zbyli.

 • 26:121

  Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:122

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:123

  Rovněž ´Ádovci posly za lháře prohlásili,

 • 26:124

  když bratr jejich Húd jim říkal: "Což nebudete bohabojní?

 • 26:125

  Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,

 • 26:126

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:127

  Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.

 • 26:128

  Chcete stále stavět na každé výšině znamení jen tak pro pobavení

 • 26:129

  a chcete stále zakládat stavby - hodláte snad být nesmrtelní?

 • 26:130

  A když násilí činíte, jste jak tyrani násilní!

 • 26:131

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:132

  A bojte se toho, jenž rozmnožil to, co znáte,

 • 26:133

  a vaše stáda vám rozhojnil a vaše syny

 • 26:134

  a také zahrady a prameny!

 • 26:135

  Já pro vás obávám se trestu dne nesmírného!"

 • 26:136

  Odpověděli: "Je nám jedno, zda varuješ nás či zda nejsi varovatelem;

 • 26:137

  vždyť toto je způsob starých -nic jiného -

 • 26:138

  a my potrestáni nebudem!"

 • 26:139

  A za lháře ho prohlásili a my jsme je zahubili. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:140

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:141

  A také Thamúdovci posly za lháře prohlásili,

 • 26:142

  když bratr jejich Sálih jim říkal: "Což nebudete bohabojní?

 • 26:143

  Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,

 • 26:144

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:145

  Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.

 • 26:146

  Myslíte, že ponecháni budete v tom, co zde máte, v bezpečí

 • 26:147

  mezi prameny a zahradami,

 • 26:148

  polnostmi a s visícími trsy palmami

 • 26:149

  a že nadále budete vytesávat obydlí v horách domýšlivě?

 • 26:150

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:151

  Neposlouchejte přestupníků nařízení,

 • 26:152

  kteří na zemi šíří pohoršení a o nápravu se nestarají!"

 • 26:153

  Odpověděli: "Ty věru jsi jen jeden z očarovaných

 • 26:154

  a nejsi leč smrtelník nám podobný. Předveď nám nějaké znamení, jsi-li z pravdomluvných!"

 • 26:155

  I řekl: "Hle, zde je velbloudice, má právo pít v jednom dni a vy máte právo také pít v den určený.

 • 26:156

  Nečiňte jí však nic zlého, ať nestihne vás trest dne nesmírného!"

 • 26:157

  Přesto však žíly jí přeřezali a již nazítří toho věru litovali,

 • 26:158

  neb zachvátil je trest. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:159

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:160

  Též lid Lotův posly za lháře prohlásil,

 • 26:161

  když bratr jejich Lot jim říkal: "Což nebudete bohabojní?

 • 26:162

  Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný.

 • 26:163

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:164

  Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.

 • 26:165

  Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat

 • 26:166

  a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!"

 • 26:167

  A zvolali: "Jestliže nepřestaneš, Lote, vyhnán budeš vskutku!"

 • 26:168

  I řekl: "Mně se opravdu hnusí vaše počínání.

 • 26:169

  Pane, zachraň mne i mou rodinu před následky toho, co činí!"

 • 26:170

  A jeho i rodinu jeho celou jsme zachránili

 • 26:171

  kromě stařeny jedné, jež byla mezi opozdilými,

 • 26:172

  a potom všechny ostatní jsme zničili

 • 26:173

  a déšť jsme na ně spustili. Jak hnusný to byl déšť pro ty, jež marně jsme varovali!

 • 26:174

  A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:175

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:176

  A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,

 • 26:177

  když jim Šu´ajb říkal: "Což nebudete bohabojní?

 • 26:178

  Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,

 • 26:179

  Boha se bojte a mne poslouchejte!

 • 26:180

  Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.

 • 26:181

  Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími

 • 26:182

  a važte vahami vyrovnanými

 • 26:183

  a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují!

 • 26:184

  Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!"

 • 26:185

  Odpověděli: "Tys věru jen očarovaný

 • 26:186

  a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný.

 • 26:187

  Nech tedy na nás spadnout nebe kus, jsi-li pravdomluvný!"

 • 26:188

  I řekl: "Pán můj o tom, co děláte, dobře ví."

 • 26:189

  Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného.

 • 26:190

  A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

 • 26:191

  A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

 • 26:192

  ... A toto je vskutku Pána lidstva seslání,

 • 26:193

  a sestoupil duch spolehlivý s ním

 • 26:194

  na srdce tvé, bys varovatelem byl jedním.

 • 26:195

  A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno

 • 26:196

  a je věru v Písmech starých obsaženo.

 • 26:197

  Což není pro ně znamením, že znají je dítek Izraele učenci?

 • 26:198

  A i kdybychom je byli seslali některému cizinci

 • 26:199

  a byl by jim je přednášel, ani tehdy by nebyli věřící.

 • 26:200

  A takto jím pronikáme do srdcí hříšníků,

 • 26:201

  však oni v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří,

 • 26:202

  jenž přijde k nim, aniž co tušit budou, znenadání.

 • 26:203

  A tehdy zvolají: "Což nebude nám dán odklad žádný?"

 • 26:204

  Budou si pak ještě přát trestu Našeho uspíšení?

 • 26:205

  Což nevidíš, že dáváme-li jim ještě několik let tohoto světa užívání,

 • 26:206

  že potom dostaví se to, co jim jsme slibovali,

 • 26:207

  a že nebude jim platno nic z toho, co si užívali?

 • 26:208

  Žádné město jsme nezahubili, aniž jsme mu varovatele dali

 • 26:209

  jako připomenutí, a věru jsme žádnou křivdu nespáchali.

 • 26:210

  A nesestoupili s Koránem žádní satani,

 • 26:211

  neb jim to nepřísluší a nejsou toho schopni ani,

 • 26:212

  vždyť zabráněno jim bylo u nebeského trůnu v naslouchání.

 • 26:213

  A spolu s Bohem žádné jiné božstvo nevzývej, abys nebyl z potrestaných,

 • 26:214

  a varuj nejbližší své z příbuzných

 • 26:215

  a rozprostři křídla svá nad těmi, kdož následují tě z věřících.

 • 26:216

  A jestliže tě neuposlechnou, tedy rci: ", Já nejsem za to, co činíte, odpovědný."

 • 26:217

  A na mocného a slitovného se spolehni,

 • 26:218

  který tě vidí, když k modlitbě se zvedáš

 • 26:219

  a jak mezi klanícími se chováš,

 • 26:220

  vždyť On slyšící je i vševědoucí.

 • 26:221

  Mám vám oznámit, na koho sestupují satani?

 • 26:222

  Sestupují na všechny pomlouvače hříšné

 • 26:223

  a sdělují jim slyšené, však lháři jsou to ve většině.

 • 26:224

  A také básníci jsou bloudícími následováni.

 • 26:225

  Což nevidíš, jak v každém údolí zmámeně pobíhají

 • 26:226

  a říkají to, co vůbec nekonají?

 • 26:227

  Kromě těch, kdo uvěřili a zbožné skutky konali a jména Božího hojně vzpomínali a jimž pomoci se dostalo poté, co jim ukřivděno bylo. A záhy se dozví ti, kdož křivdili, k jakému obratu osudu se obrátí!

Paylaş
Tweet'le