36 YA-SİN

 • 36:1

  Já sín.

 • 36:2

  Při Koránu moudrém,

 • 36:3

  tys vskutku z vyslanců jedním,

 • 36:4

  po stezce přímé jdoucím,

 • 36:5

  mocným a slitovným seslaném,

 • 36:6

  abys varoval lid, jehož otcové varováni nebyli, takže jsou lhostejní.

 • 36:7

  A uskutečnilo se již slovo Naše nad většinou z nich - však nevěří oni.

 • 36:8

  A vložili jsme na šíje jejich řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají,

 • 36:9

  a před ně i za ně jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí.

 • 36:10

  A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv - beztak neuvěří.

 • 36:11

  Varovat můžeš jenom ty, kdož připomenutí následují a Milosrdného se kvůli nepoznatelnému bojí; těm oznam zvěst radostnou o odpuštění a odměně hojné!

 • 36:12

  A jsme to My, kdo mrtvé oživujeme a to, co dříve učinili, i to, co po nich zbude, zapisujeme. A každou věc jsme spočítali v hlavní Knize zjevné.

 • 36:13

  A uveď jim podobenství o obyvatelích města, k nimž přišli vyslanci Boží:

 • 36:14

  Hle, vyslali jsme k nim dva posly, však za lháře je prohlásili, a tehdy jsme je třetím posílili a oni pravili: "Jsme k vám vysláni."

 • 36:15

  I řekli: "Vy jen smrtelníci jste nám podobní a Milosrdný nic neseslal. Vy nejste leč lháři pouzí."

 • 36:16

  Odpověděli: "Pán náš ví, že jsme k vám vysláni,

 • 36:17

  a uloženo nám je toliko zřetelné oznámení."

 • 36:18

  Řekli: "Viděli jsme o vás špatnou ptáků věštbu. Jestliže nepřestanete, věru vás ukamenujeme a stihne vás od nás trest bolestný."

 • 36:19

  Zvolali: "Vaše věštba nechť na vás padne! Kéž byste se vzpamatovali! Však nikoliv, vždyť vy lid jste prostopášný."

 • 36:20

  I přiběhl z druhého konce města muž nějaký a zvolal: "Lide můj, následujte vyslance Boží,

 • 36:21

  následujte ty, kdož od vás odměnu žádnou nežádají a správné cesty se přidržují!

 • 36:22

  Proč neměl bych uctívat toho, jenž stvořil mne a k němuž i vy budete navráceni?

 • 36:23

  Vezmu si snad kromě Něho nějaká božstva jiná? Jestliže Milosrdný mi bude chtít uškodit, přímluva jejich mi nebude nic platná a oni mne nezachrání.

 • 36:24

  A byl bych tedy věru v zjevném bloudění.

 • 36:25

  Poslové, já uvěřil jsem v Pána vašeho! A slyšte mne, vy pohani!"

 • 36:26

  A bylo mu řečeno: "Vejdi do ráje!" I zvolal: "Kéž by lid můj věděl

 • 36:27

  o tom, že Pán můj mi odpustil a jedním z poctěných mě učinil."

 • 36:28

  A po jeho smrti jsme na jeho lid vojsko žádné z nebe neposlali ani žádnou jinou pohromu jsme neseslali

 • 36:29

  a stačilo vykřiknutí jediné, a hle, životy jejich zhasly!

 • 36:30

  Ó, jak jsou služebníci Moji k politování! Vždyť nepřišel k nim posel žádný, aby se mu neposmívali.

 • 36:31

  Což nevidí, kolika pokolením před nimi jsme zahynout dali a že k nim nebudou navráceni,

 • 36:32

  ale že všichni vespolek u Nás budou shromážděni?

 • 36:33

  A je pro ně znamením země mrtvá, již oživujeme a z níž dáváme vyrašit obilí, jež je jim potravou.

 • 36:34

  A umístili jsme na ní háje palmové i vinice a dali jsme pramenům prýštit na ní,

 • 36:35

  aby pojídali z plodů Pána svého i z toho, co jejich ruce vytvořili - což vděční nebudou?

 • 36:36

  Sláva tomu, jenž stvořil v párech všechny druhy, jež ze země vyrůstají, a stvořil i je samé i to, co ještě neznají.

 • 36:37

  A je pro ně znamením i noc; z ní den odlupujeme, a hle, v temnotě se nacházejí.

 • 36:38

  A slunce ubíhá k místu odpočinku svého, a takové je ustanovení vševědoucího, mocného.

 • 36:39

  A pro měsíc jsme příbytky stanovili, pokud se nevrátí podoben staré větvi palmové.

 • 36:40

  A nepřísluší slunci, aby dohonilo měsíc, a noci, aby předhonila den a všechno pluje ve sféře nebeské.

 • 36:41

  A je pro ně znamením, že nesli jsme potomstvo jejich v arše plně naložené

 • 36:42

  a že stvořili jsme pro ně lodě, na nichž plují, jí podobné.

 • 36:43

  A kdybychom chtěli, utopili bychom je a nedostalo by se jim pomoci žádné a zachráněni by nebyli,

 • 36:44

  leda z milosrdenství Našeho a pro dočasné světa tohoto užívání.

 • 36:45

  A když je jim řečeno: "Bojte se toho, co je před vámi, a toho, co je za vámi - snad se vám dostane slitování," (jsou lhostejní).

 • 36:46

  A nepřijde k nim jediné znamení ze znamení Pána jejich, aby se od něho neodvrátili.

 • 36:47

  A když je jim řečeno: "Přispívejte z toho, co Bůh vám uštědřil," odpovídají nevěřící těm, kdož uvěřili: "Máme snad krmit toho, koho by živil Bůh, kdyby chtěl? A vy jste přece jen ve zjevném bloudění."

 • 36:48

  Tak ptají se: "A kdy vlastně se ta hrozba splní, jste-li pravdomluvní?"

 • 36:49

  A nečeká je nic než vykřiknutí jediné, které je uchvátí, zatímco se budou přít,

 • 36:50

  a nebudou schopni ani závěť učinit, ani k rodině své se navrátit.

 • 36:51

  A pak bude zatroubeno na pozoun, a hle, ze svých hrobů budou k Pánu svému mířit.

 • 36:52

  A řeknou: "Běda nám! Kdo nás to probudil z místa odpočinku našeho? A toto je to, čím hrozil nám Milosrdný, a pravdu poslové Jeho hovořili!"

 • 36:53

  A bude to věru jen vykřiknutí jediné, a hle, všichni budou před Nás předvedeni!

 • 36:54

  V ten den nebude ukřivděno v ničem duši žádné a odměněni budete jen za to, co skutečně jste činili.

 • 36:55

  V ten den budou obyvatelé ráje radovánkami zaměstnáni

 • 36:56

  a oni i manželky jejich ve stínu na poduškách spočinou

 • 36:57

  a tam ovoce a vše, oč požádají, míti budou.

 • 36:58

  "Mír s vámi" - tak slovy Pána slitovného pozdraveni budou.

 • 36:59

  "A vy hříšníci, vy dnes držte se stranou!"

 • 36:60

  Což jsem vám v úmluvě neuložil, synové Adamovi: neuctívejte satana, jenž vám je nepřítelem zjevným,

 • 36:61

  nýbrž uctívejte jenom Mne? Toto je stezka přímá!

 • 36:62

  A dal satan již zbloudit množství početnému z vás. Což rozum žádný jste neměli?

 • 36:63

  Toto je peklo, jež bylo vám přislíbeno

 • 36:64

  hořte v něm dnes za to, že jste neuvěřili!

 • 36:65

  Dnes ústa jejich zapečetíme, však budou mluvit jejich ruce a svědčit jejich nohy o tom, čeho ze špatnosti nabyli.

 • 36:66

  A kdybychom chtěli, vymazali bychom oči jejich a o závod hnali by se ke stezce; ale jak mohli by ji spatřit?

 • 36:67

  Kdybychom chtěli, na místě bychom je proměnili, takže by nebyli schopni ani kupředu jít, ani zpět se navrátit.

 • 36:68

  Komu dlouhý věk dáme, toho ohneme v jeho postavě, - což nepochopí to oni?

 • 36:69

  A nenaučili jsme jej básnění a nehodí se to proň, vždyť toto je pouze připomenutí a Korán zjevný,

 • 36:70

  aby varován byl jím ten, kdo živý je, a aby se uskutečnilo slovo nad nevěřícími.

 • 36:71

  Což neviděli, že jsme pro ně stvořili - mezi tím, co ruce Naše udělali - též dobytek, nad nímž vládci jsou?

 • 36:72

  A podmanili jsme jej pro ně a na jedněch jezdí a jiné jsou jim potravou

 • 36:73

  a mají z něho užitek různý a také nápoje - což vděční Nám nebudou?

 • 36:74

  A vzali si pro sebe místo Boha božstva jiná doufajíce, že snad jim pomohou,

 • 36:75

  však ta jim pomoci nemohou, i když myslí si, že vojskem připraveným pro ně jsou.

 • 36:76

  Nechť tě nermoutí řeči jejich; vždyť My dobře známe, co oni skrývají a co najevo dávají.

 • 36:77

  Což člověk neviděl, že jsme jej z kapky semene stvořili? A hle, on Nám je odpůrcem zjevným nyní,

 • 36:78

  a dokonce Nám podobenství uvádí zapomínaje na své stvoření a hovoří: "Kdo kosti oživí, když již zpráchniví?"

 • 36:79

  Odpověz: "Oživí je ten, kdo poprvé je stvořil a jenž dobře o každém stvoření ví,

 • 36:80

  jenž pro vás ze stromu zeleného oheň učinil, takže si z něho zapalujete."

 • 36:81

  Což není ten, jenž stvořil nebesa a zemi, schopen stvořit jim podobné? Však ano, vždyť On stvořitel je, vševědoucí.

 • 36:82

  A když něčeho si přeje, je rozkaz Jeho pouze: "Staniž se!" a stane se.

 • 36:83

  Sláva tomu, v jehož rukou je panství nade věcmi všemi a k němuž budete navráceni!

Paylaş
Tweet'le