37 SAFFAT

 • 37:1

  Při těch, kdo v řadách stoji,

 • 37:2

  prudce odrážejí,

 • 37:3

  připomenutí přednášejí!

 • 37:4

  Věru Bůh váš jediný jest,

 • 37:5

  Pán nebes a země a toho, co mezi nimi je, Pán východů!

 • 37:6

  Vskutku jsme vyzdobili nejnižší nebe ozdobou hvězd

 • 37:7

  a také na ochranu proti každému satanu vzpurnému,

 • 37:8

  takže nemohou u rady nejvyšší naslouchat a je po nich házeno ze všech stran,

 • 37:9

  aby byli odehnáni; a pro ně trest trvalý je přichystán.

 • 37:10

  Zaslechne něco pouze ten, kdo urve porady útržek, a ten plamenem pronikajícím je pronásledován.

 • 37:11

  Zeptej se jich, zda jsou tělesně silnější nebo ti, které jsme stvořili My? My stvořili jsme je z hlíny tvrdnoucí.

 • 37:12

  Ba věru, ty divíš se, zatímco oni se posmívají,

 • 37:13

  a když napomenutí je jim dáno, na ně nepamatují,

 • 37:14

  a když znamení spatří, žerty si z něho dělají

 • 37:15

  a říkají: "Tohle není leč kouzlo zjevné!

 • 37:16

  Cožpak až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, vskutku vzkříšeni budeme,

 • 37:17

  i naši předkové dávní?"

 • 37:18

  Odpověz: "Zajisté, a budete poníženi!"

 • 37:19

  A ozve se jen jeden zvuk jediný, a hle, oni prohlédnou

 • 37:20

  a řeknou: "Běda nám, toto je den soudný!"

 • 37:21

  Ano, toto je den rozhodnutí, jejž za výmysl jste pokládali!

 • 37:22

  Shromážděte ty, kdož křivdili, manželky jejich i to, co uctívali

 • 37:23

  vedle Boha, a doveďte je na stezku pekelnou,

 • 37:24

  pak zastavte je, neb vyslýcháni budou!

 • 37:25

  "Co je s vámi, že nepomáháte si navzájem?"

 • 37:26

  Naopak, oni se dnes Bohu vzdávají

 • 37:27

  a jeden k druhému se obracejí a vyptávají se.

 • 37:28

  I řeknou jedni: "Vy věru jste k nám zprava přicházeli!"

 • 37:29

  A odvětí jim: "Nikoliv, vy jste nevěřili

 • 37:30

  a my nad vámi jsme žádnou pravomoc neměli; naopak, vy lidé svévolní jste byli.

 • 37:31

  A uskutečnilo se nad námi slovo Pána našeho a zajisté teď ochutnáme... "

 • 37:32

  My jsme vás svedli, však sami jsme bloudili.

 • 37:33

  V ten den věru budou v trestu společníky

 • 37:34

  a takovým způsobem my jednat budeme s hříšníky,

 • 37:35

  kteří, když řečeno jim bylo, že není božstva kromě Boha, zpyšněli

 • 37:36

  a řekli: "Kvůli básníku bláznivému bychom božstva svá opustit měli?"

 • 37:37

  Naopak, on pravdu přinesl a potvrdil pravdivost poslů dřívějších.

 • 37:38

  A vy jistě trest bolestný ochutnáte

 • 37:39

  a pouze za to, co spáchali jste, odměnu dostanete

 • 37:40

  kromě služebníků Božích upřímných.

 • 37:41

  Těm dostane se přídělu známého,

 • 37:42

  ovoce v hojnosti a místa čestného,

 • 37:43

  v zahradách rajských slastí

 • 37:44

  ležet budou proti sobě na lůžkách.

 • 37:45

  Kolovat mezi nimi budou číše čirého nápoje

 • 37:46

  jasného, jenž rozkoší pro pijící je,

 • 37:47

  v něm opojnosti není a nebudou jím zmoženi.

 • 37:48

  Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté,

 • 37:49

  jako by to perly byly skryté.

 • 37:50

  A přiblíží se k sobě navzájem a bude se vyptávat jeden druhého,

 • 37:51

  a řekne jeden z nich: "Měl jsem přítele dobrého,

 • 37:52

  jenž říkával:, Patříš také mezi ty, kdo za pravdivé prohlašují varování,

 • 37:53

  že až zemřeme a staneme se prachem a kostmi, i před soud budeme postaveni?"

 • 37:54

  A řekne: "Nechcete se tam vzhůru podívat?"

 • 37:55

  A sám vzhůru pohlédne a spatří přítele svého uprostřed pekla stát,

 • 37:56

  i zavolá naň: "Při Bohu, málem jsi mne zahubil,

 • 37:57

  a kdyby nebylo dobrodiní Pána mého, také bych mezi předvedenými byl!

 • 37:58

  Což vskutku již nezemřeme,

 • 37:59

  jen touto svou smrtí první, a potrestáni nebudeme?

 • 37:60

  To věru je štěstí nesmírné!"

 • 37:61

  Nechť k něčemu podobnému se upíná úsilí!

 • 37:62

  A co je lepší: toto, anebo strom Zaqqúm jako pohoštění?

 • 37:63

  A učinili jsme jej pro nespravedlivé předmětem pokušení,

 • 37:64

  a je to strom, jenž vyrůstá z pekla základů,

 • 37:65

  a jeho plody jsou jak hlavy satanů

 • 37:66

  a věru z nich budou jíst a břicha svá si jimi naplní

 • 37:67

  a pak je směsí vody vroucí zapijí

 • 37:68

  a posléze se věru do pekla navrátí.

 • 37:69

  A předky své nalezli vskutku v bloudění,

 • 37:70

  a přece sami po jejich stopách spěchají.

 • 37:71

  Již před nimi zbloudila většina národů starých,

 • 37:72

  ačkoliv jsme k nim varovatele posílali.

 • 37:73

  Pohleď však, jaký byl konec varovaných

 • 37:74

  kromě služebníků Božích upřímných!

 • 37:75

  O pomoc Nás kdys Noe zavolal a jak výtečně prosby splňujeme

 • 37:76

  a před pohromou nesmírnou jsme jej i s rodinou jeho zachránili;

 • 37:77

  a učinili jsme jeho potomky jedinými, kdož přežili,

 • 37:78

  a u posledních jsme mu požehnali:

 • 37:79

  "Mír budiž s Noem mezi vším lidstvem!"

 • 37:80

  Takto odměňujeme dobro konající,

 • 37:81

  vždyť on byl služebník Náš věřící!

 • 37:82

  A potom jsme všechny ostatní utopili.

 • 37:83

  K jeho přívržencům také Abraham náležel,

 • 37:84

  když k Pánu svému se srdcem čistým přišel

 • 37:85

  a otci svému a lidu svému pravil: "Co to uctíváte?

 • 37:86

  Což falešná božstva místo Boha si žádáte?

 • 37:87

  A co o Pánu lidstva soudíte?"

 • 37:88

  A pohled svůj ke hvězdám upřel

 • 37:89

  a zvolal: "Věru jsem ochořel!"

 • 37:90

  I odvrátili se od něho, záda mu ukazujíce.

 • 37:91

  Abraham pak vnikl k božstvům jejich a řekl: "Co že nejíte

 • 37:92

  a co je s vámi, že nemluvíte?"

 • 37:93

  A vrhl se na ně, zasazuje jim úder pravicí,

 • 37:94

  však přiblížili se k němu lidé běžící.

 • 37:95

  I otázal se: "Chcete uctívat, co sami jste vytesali,

 • 37:96

  zatímco je to Bůh, jenž stvořil vás i to, co jste udělali?"

 • 37:97

  I zvolali: "Postavte pro něj hranici a vhoďte jej v oheň hořící!"

 • 37:98

  Takto mu chtěli úklad nastrojit, však poníženými jsme je učinili.

 • 37:99

  I pravil Abraham: "K Pánu svému půjdu, aby mne správně řídil."

 • 37:100

  "Pane, dejž mi syna, jenž patřit bude mezi bezúhonné!"

 • 37:101

  A oznámili jsme mu radostnou zvěst o chlapci povahy mírné.

 • 37:102

  A když dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham: "Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat; uvaž a řekni, jaké mínění máš?" I odvětil: "Otče můj, učiň, co ti bylo poručeno; a bude-li Bůh chtít, mne věru neochvějným shledáš."

 • 37:103

  A když se oba do vůle Boží odevzdali a on položil ho čelem k zemi,

 • 37:104

  zvolali jsme naň: "Abrahame,

 • 37:105

  věru jsi již prokázal, že vidění jsi za pravdu měl - a takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme -

 • 37:106

  vždyť byla to jen zjevná zkouška!"

 • 37:107

  A velkou obětí jsme syna jeho vykoupili

 • 37:108

  a u posledních jsme mu požehnali:

 • 37:109

  "Mír budiž s Abrahamem!"

 • 37:110

  Takto odměňujeme dobro konající,

 • 37:111

  vždyť on byl služebník Náš věřící!

 • 37:112

  A oznámili jsme mu radostnou zvěst o Izákovi, jenž prorok byl, k bezúhonným patřící.

 • 37:113

  Pak požehnali jsme jemu i Izákovi; a mezi jejich potomky jsou někteří, kdož dobro konají, však jiní sami na sobě křivdu zjevnou páchají.

 • 37:114

  A dobrodiním jsme také Mojžíše a Áróna zahrnuli

 • 37:115

  a před pohromou nesmírnou jsme je oba i lid jejich zachránili

 • 37:116

  a pomoc jsme jim poskytli, takže vítěznými se stali,

 • 37:117

  a Písmo nanejvýš zřetelné jsme jim darovali

 • 37:118

  a oba po stezce přímé jsme vedli

 • 37:119

  a u posledních jsme jim požehnali:

 • 37:120

  "Mír budiž s Mojžíšem a Árónem!"

 • 37:121

  Takto odměňujeme dobro konající,

 • 37:122

  vždyť oba patří mezi služebníky Naše věřící!

 • 37:123

  Také Eliáš byl z vyslanců Božích,

 • 37:124

  když k lidu svému pravil: "Což bohabojní nebudete, a

 • 37:125

  Baala vzývat chcete a nejlepšího ze stvořitelů opustíte,

 • 37:126

  Boha, Pána svého i Pána vašich předků dávných?"

 • 37:127

  Však za lháře ho prohlásili, a věru budou předvedeni

 • 37:128

  kromě těch, kdož služebníky Božími upřímnými byli.

 • 37:129

  A u posledních jsme mu požehnali:

 • 37:130

  "Mír budiž s Eliášem!"

 • 37:131

  Takto odměňujeme dobro konající,

 • 37:132

  vždyť on byl služebník Náš věřící!

 • 37:133

  A také Lot byl vskutku mezi Božími vyslanci,

 • 37:134

  když jsme jej i rodinu jeho celou zachránili

 • 37:135

  kromě stařeny jedné, jež zůstala s opozdilci,

 • 37:136

  a potom jsme všechny ostatní zahubili.

 • 37:137

  A věru kolem měst jejich za jitra procházíte

 • 37:138

  i za noci; což to nepochopíte?

 • 37:139

  A rovněž Jonáš jedním z vyslanců Božích byl,

 • 37:140

  když na loď naloženou se uchýlil

 • 37:141

  a vrhal los a byl tím, jenž ztratil,

 • 37:142

  a pohltila jej ryba, zatímco pokárání zasloužil.

 • 37:143

  A kdyby nebyl z těch, kdož Boha oslavují,

 • 37:144

  byl by jistě v břiše jejím zůstal až do dne vzkříšení.

 • 37:145

  A vyvrhli jsme jej chorého na břeh pustý

 • 37:146

  a dali jsme nad ním vyrůst keři tykvovému.

 • 37:147

  Potom jsme jej ke sto tisícům či více nevěřícím poslali,

 • 37:148

  a uvěřili a užívání života jsme jim na čas popřáli.

 • 37:149

  Dotaž se jich, proč Pán tvůj má dcery mít, když oni přece mají syny,

 • 37:150

  či zda byli svědky toho, že stvořili jsme anděly jako ženy?

 • 37:151

  Což není to jen výmysl jejich, když hovoří:

 • 37:152

  "Bůh zplodil" - a věru jsou to lháři!

 • 37:153

  A že by si místo synů vyvolil dcery?

 • 37:154

  Co je s vámi, že máte takové názory?

 • 37:155

  Což se nevzpamatujete?

 • 37:156

  Anebo snad pravomoc zjevnou k tomu máte?

 • 37:157

  Předložte tedy Písmo své, jste-li pravdomluvní!

 • 37:158

  A učinili Boha s džiny příbuzným, však džinové dobře již vědí, že sami budou před Pána předvedeni.

 • 37:159

  Oč slavnější je Bůh než to, co lživě Mu připisují,

 • 37:160

  kromě služebníků Božích upřímných.

 • 37:161

  A ani vy, ani to, co uctíváte,

 • 37:162

  nikoho proti Bohu vzbouřit nemůžete

 • 37:163

  kromě toho, jenž hořet bude v pekle.

 • 37:164

  Není mezi námi nikoho, kdo by neměl místo určené,

 • 37:165

  my věru pak jsme ti, kdo v řadách stojí,

 • 37:166

  a také ti, kdož Pána svého oslavují!

 • 37:167

  Nevěřící sice říkají:

 • 37:168

  "Kdybychom měli nějaké připomenutí od předků svých dávných,

 • 37:169

  věru bychom byli také ze služebníků Božích upřímných!"

 • 37:170

  Však přesto v ně nevěří a záhy poznají!

 • 37:171

  Slovo Naše již dříve bylo dáno služebníkům Našim poslaným,

 • 37:172

  že od Nás pomoc vždy dostanou

 • 37:173

  a že vojska Naše pro ně vítězství přinesou.

 • 37:174

  Odvrať se od nich na dobu krátkou

 • 37:175

  a pozoruj je; však oni také záhy zpozorují!

 • 37:176

  Cožpak doopravdy uspíšení trestu Našeho požadují?

 • 37:177

  Až pak trest na jejich nádvoří sestoupí, špatné to bude jitro pro ty, kdož byli varováni marně.

 • 37:178

  Odvrať se tedy od nich dočasně

 • 37:179

  a pozoruj je, však oni také záhy zpozorují!

 • 37:180

  Oč slavnější je Pán tvůj, Pán moci veškeré, než to, co mu lživě připisují!

 • 37:181

  Mír budiž všem vyslancům Božím

 • 37:182

  a chvála Bohu, Pánu lidstva!

Paylaş
Tweet'le