38 SAD

 • 38:1

  Sád. Při Koránu, obsahujícím připomenutí!

 • 38:2

  Ba věru ti, kdož nevěří, v marnivosti a odporu setrvávají.

 • 38:3

  Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Volali sice o pomoc, však nezbyl jim čas k uniknutí.

 • 38:4

  Diví se nevěřící, že k nim přišel varovatel z jejich řad vzešlý, a říkají: "Tohle je kouzelník a lhář prolhaný.

 • 38:5

  Což neučinil z více božstev Boha jediného? To věru je věc podivná!"

 • 38:6

  A vzdálili se velmoži z nich a řekli: "Jděte a při božstvech svých vytrvejte! Vždyť to věru je věc vyžadovaná.

 • 38:7

  O ničem takovém jsme neslyšeli v náboženství předešlém a není to nic než výmysl jeho.

 • 38:8

  Právě jemu mezi námi všemi že by mělo být připomenutí sesláno?" Ba, oni o připomenutí Mém jsou na pochybách, ba, ještě neokusili trestu Mého!

 • 38:9

  Což oni vlastní pokladnice milosrdenství Pána tvého mocného a dárce?

 • 38:10

  Či náleží jim království nebes a země a toho, co mezi nimi je? Nechť tedy vystoupí po nebeských provazech vzhůru!

 • 38:11

  Vojsko každé tam na útěk zahnáno bude, byť mělo spojence.

 • 38:12

  A již před nimi prohlašoval posly za lháře lid Noemův, ´Ádovci i Faraón, jenž pánem byl kůlů,

 • 38:13

  též Thamúdovci, lid Lotův i obyvatelé Houštin - a to spojenci byli,

 • 38:14

  a všichni bez výjimky posly za lháře prohlásili a trest (Můj) si zasloužili.

 • 38:15

  A také tyto nečeká nic než výkřik jediný a nebude zde odklad žádný.

 • 38:16

  A přesto říkají: "Pane náš, pošli nám rychle rozsudek náš, dříve než dostaví se den zúčtování!"

 • 38:17

  Snášej neochvějně to, co říkají, a vzpomeň si na služebníka Našeho Davida, silou vládnoucího, jenž stále činil pokání,

 • 38:18

  a jak podmanili jsme mu hory, aby spolu s ním pěly slávu Boží za večera i za svítání,

 • 38:19

  a také ptactvo kol něho se shromaždující; a všichni se k Bohu kajícně obracejí.

 • 38:20

  A jeho království jsme upevnili a moudrost a obratnost v souzení jsme mu dali.

 • 38:21

  Dostalo se ti zvěsti o těch dvou ve sporu, když do paláce vystoupili?

 • 38:22

  Když vstoupili k Davidovi, zalekl se jich. I pravili: "Neboj se, my dva jsme ve sporu a jeden z nás učinil příkoří druhému. Rozsuď mezi námi podle pravdy a nebuď stranický, nýbrž uveď nás na stezku rovnou!

 • 38:23

  Toto je můj bratr a devadesát devět ovcí má, zatímco mně patří jen jediná. I řekl mi: Svěř mi ji! a přemohl mne v půtce slovní o ni."

 • 38:24

  Odvětil David: "On vskutku ti ukřivdil žádaje ovci tvou, aby ke svým ji připojil. A zajisté většina společníků se vzájemně podvádí kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, však takových málo je." A dovtípil se David, že jsme jej pouze zkoušeli, a poprosil Pána svého o slitování a pak padl klaně se a čině pokání.

 • 38:25

  A odpustili jsme mu to a on má u Nás věru místo blízké a překrásné přebývání.

 • 38:26

  Davide, My učinili jsme tebe zástupcem na zemi, rozsuzuj tedy mezi lidmi podle pravdy! Nenásleduj vášně své, jež by tě svedly z cesty Boží, vždyť věru ty, kdož z cesty Boží sejdou, trest strašný čeká za to, že zapomněli na den zúčtování.

 • 38:27

  A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, jen pro nic za nic; to je jen domněnka nevěřících! Běda těm, kdož neuvěřili, před ohněm pekelným!

 • 38:28

  Máme snad postavit ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, na roveň s těmi, kdo pohoršení šíří na zemi? A máme bohabojné rovnými učinit s hříšníky?

 • 38:29

  Toto je Písmo požehnané, jež jsme seslali tobě, aby lidé o jeho znameních přemýšleli a aby si je rozmyslem nadaní připomínali.

 • 38:30

  A darovali jsme Davidovi Šalomouna, jenž byl Naším výtečným služebníkem. A byl věru kajícníkem,

 • 38:31

  když byly mu v podvečer předvedeny klisny ušlechtilé,

 • 38:32

  a pravil: "Vskutku jsem dával přednost lásce k statkům pozemským před Pána svého vzpomínáním, pokud se slunce neskrylo za noci závojem.

 • 38:33

  Přiveďte je ke mně!" A jal se jim protínat nohy i šíje.

 • 38:34

  A již dříve jsme Šalomouna zkouškám podrobili a na jeho trůn tělo mu podobné umístili; teprve potom se kál

 • 38:35

  a volal: "Pane můj, odpusť mi a daruj mi království takové, jakého nikdo po mně nedosáhne, vždyť Tys věru štědrý dárce!"

 • 38:36

  A podrobili jsme mu vítr, který lehce podle rozkazu jeho vál tam, kam on si přál,

 • 38:37

  a také satany všechny, stavitele i potápěče,

 • 38:38

  jakož i jiné, řetězy k sobě přivázané.

 • 38:39

  "Toto je dar náš, Šalomoune, rozdávej z něho či si jej podrž, a nemusíš dávat zúčtování!"

 • 38:40

  A má on u Nás věru místo blízké a překrásné přebývání.

 • 38:41

  Vzpomeň též služebníka Našeho Jóba, když volal k Pánu svému: "Satan se mne dotkl strádáním a mukami."

 • 38:42

  "Dupni nohou svou, a objeví se voda pro koupel chladivou i pro napití.

 • 38:43

  A dali jsme mu zpět jeho rodinu a s nimi ještě jednou tolik z milosrdenství Svého a jako připomenutí těm, kdož nadáni jsou rozmyslem.

 • 38:44

  A vezmi do ruky metlu a udeř jí, a nehřeš!" A shledali jsme jej trpělivým; služebníkem byl on výtečným, stále kajícným.

 • 38:45

  A vzpomeň také služebníků Našich Abrahama, Izáka a Jakuba, lidí dobrotivých a prozíravých,

 • 38:46

  jež jsme věru očistili myšlenkou čistou příbytku věčného připomínkou!

 • 38:47

  A jsou oni u Nás ti nejlepší z vyvolených.

 • 38:48

  A vzpomeň též Ismaele, Eliši a Dhu l-Kifla, kteří všichni jsou z nejlepších!

 • 38:49

  Toto je připomenutí; a bohabojní vskutku překrásné místo pobytu budou míti,

 • 38:50

  zahrady Edenu s branami pro ně vždy otevřenými,

 • 38:51

  v nich odpočívajíce budou si žádat ovoce hojnost i pití

 • 38:52

  a u nich budou dívky se zraky sklopenými stejného věku s nimi.

 • 38:53

  Hle, toto je ono, co vám bylo slíbeno pro den zúčtování!

 • 38:54

  A toto zajisté je Náš příděl, jenž nebude znát nikdy vyčerpání.

 • 38:55

  Tak bude! Však vzpurným dostane se věru nejhoršího přebývání

 • 38:56

  pekla, v němž hořet budou; hnusné to místo pro odpočívání!

 • 38:57

  Tak bude! A nechť ochutnají nápojů vroucích a hnijících,

 • 38:58

  a jiného podoby stejné i druhů různých!

 • 38:59

  Toto je houf do pekel s vámi se řítící; nebudou zde přivítáni a hořet budou v plameni

 • 38:60

  a řeknou: "Nikoliv! Vám nechť se nedostane přivítání! Vy toto jste nám připravili, a jak hnusné je to přebývání!"

 • 38:61

  A zvolají: "Pane náš, těm, kdo nám tohle připravili, těm rozmnož trest dvojnásobně v ohni!"

 • 38:62

  Pak zeptají se: "Co se děje, že zde nevidíme lidi, které jsme za špatné pokládali,

 • 38:63

  kteří nám buď pro smích byli či od nichž se zraky naše odvracely?"

 • 38:64

  Toto je věru skutečnost; tak hádat se budou obyvatelé ohně pekelného.

 • 38:65

  Rci: "Já jenom varovatel jsem a není božstva žádného kromě Boha jediného, podmaňujícího,

 • 38:66

  Pána nebes a země a všeho, co mezi nimi je, mocného a odpouštějícího!"

 • 38:67

  Rci: "Toto je zvěst nesmírná přece,

 • 38:68

  vy však od ní odvracíte se,

 • 38:69

  a neměl jsem vědomost žádnou o shromáždění nejvyšším, když ve sporu byli v něm.

 • 38:70

  A vnuknuto mi bylo jen, že varovatelem zjevným jsem,

 • 38:71

  když Pán tvůj pravil andělům: "Já smrtelníka z hlíny vytvořím,

 • 38:72

  a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha Svého, padněte na zem klaníce se před ním!"

 • 38:73

  A padli před ním na zem andělé všichni sborem

 • 38:74

  kromě Iblíse, jenž pyšný byl a patřil k nevděčným. I pravil Bůh: "Iblísi, co ti bránilo, abys padl před tím, co rukama vlastníma stvořil jsem?

 • 38:75

  Jsi pyšný tak, či patříš snad ke vznešeným?"

 • 38:76

  Odpověděl: "Já lepší jsem než on, mne z ohně jsi stvořil, zatímco jeho jen z hlíny."

 • 38:77

  I zvolal Bůh: "Odejdi odsud, jsi zlořečený!

 • 38:78

  A nechť na tobě prokletí mé až do dne soudného lpí!"

 • 38:79

  Pravil Iblís: "Pane můj, dej mi odklad až do dne, kdy budou vzkříšeni!"

 • 38:80

  Odpověděl: "Budiž tedy mezi těmi, jimž je odloženo

 • 38:81

  až do dne času stanoveného!"

 • 38:82

  Pravil Iblís: "Při moci Tvé, já všechny je uvedu v bloudění

 • 38:83

  kromě těch z nich, kdož Tvoji služebníci jsou upřímní!

 • 38:84

  I pravil Bůh: "Při pravdě, a já pravdu dím:

 • 38:85

  já tebou a všemi těmi, kdož následovat tě budou, peklo naplním!"

 • 38:86

  Rci: "Nežádám od vás za to odměnu žádnou a nejsem z těch, kdož na sebe si berou, co nepřísluší jim.

 • 38:87

  A není toto než připomenutí pro lidstvo veškeré

 • 38:88

  a dozvíte se zprávu o tom po době nějaké."

Paylaş
Tweet'le