43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Há mím.

 • 43:2

  Při Písmu zjevném!

 • 43:3

  Učinili jsme je věru Koránem arabským - snad budete rozumní!

 • 43:4

  A uložen je u Nás v Knize původní, vznešený a moudrosti plný.

 • 43:5

  Máme od vás odvrátit připomenutí proto, že lid jste prostopášný?

 • 43:6

  A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,

 • 43:7

  však nepřišel k nim prorok žádný, aby se mu neposmívaly.

 • 43:8

  A zahubili jsme národy silnější mocí, než jsou tito, a minul již předešlých příklad.

 • 43:9

  Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí: "Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!"

 • 43:10

  On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro vás připravil, že správným směrem půjdete snad,

 • 43:11

  a který seslal z nebe vodu v množství odměřeném. Jí mrtvou krajinu křísíme, a takto budete i vy z hrobů vyvedeni;

 • 43:12

  a On druhy všechny v párech stvořil a lodi a velbloudy pro vás prostředky k ježdění učinil,

 • 43:13

  abyste se na jejich hřbetech usadili a pak si vzpomněli na dobrodiní Pána svého, když na nich pevně sedíte, a abyste říkali: "Sláva tomu, jenž nám toto vše podrobil, vždyť my sami dosáhnout toho schopni bychom nebyli!

 • 43:14

  A my věru se k Pánu svému navrátíme."

 • 43:15

  A nevěřící prohlašují služebníky Jeho za součást Jeho a věru člověk je nevděčník zjevný.

 • 43:16

  Což vybral si ze stvoření svých zrovna dcery a vás přednostně obdařil syny?

 • 43:17

  A když některému z nich je oznámeno narození toho, co k Milosrdnému připodobňují, tu pokryje se tvář jeho chmurou a sám je hněvu plný.

 • 43:18

  Což chtějí Bohu přiřknout to, co mezi tretkami je vychováno a ve sporu se neumí ani jasně vyjádřit?

 • 43:19

  A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví jejich a vyslýcháni budou.

 • 43:20

  Říkají: "Kdyby Milosrdný chtěl, neuctívali bychom je." A nemají o tom ponětí žádné a vymýšlejí si lež jen pouhou.

 • 43:21

  Či jsme jim snad dali předtím Písmo nějaké, o něž opírat se mohou?

 • 43:22

  Však oni naopak říkají: "Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich."

 • 43:23

  A podobně jsme před tebou nevyslali do měst varovatele, aby tamní boháči neprohlásili: "Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich!"

 • 43:24

  I řekl jim: "A což když vám přinesu něco, co lepší je vedení než to, jež u otců svých jste nalezli?" Odpověděli: "My vskutku nevěříme v to, s čím posláni jste byli!"

 • 43:25

  A pomstu svou jsme nad nimi vykonali, a pohleď, jaký byl konec těch, kdož za lež to prohlásili.

 • 43:26

  A hle, pravil Abraham otci svému a lidu svému: "Zříkám se toho, co uctíváte,

 • 43:27

  kromě toho, jenž stvořil mě, neboť On správnou cestou mě povede!"

 • 43:28

  A učinil tento výrok slovem trvalým pro potomky své doufaje, že snad k Bohu se obrátí.

 • 43:29

  Ba co více, dal jsem těmto i otcům jejich užívání života pozemského až do chvíle, kdy k nim přišla pravda a posel zjevný.

 • 43:30

  A když k nim pravda přišla, zvolali: "Tohle je kouzlo jen a my v ně věru nevěříme!"

 • 43:31

  A řekli dále: "Pročpak nebyl seslán tento Korán nějakému muži významnému z obou těchto měst?"

 • 43:32

  Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.

 • 43:33

  A nebýt toho, že by se lidé stali jediným národem nevěřících, věru bychom dali těm, kdož v Milosrdného nevěří, na domy jejich střechy stříbrné a k nim i žebříky stříbrné, aby po nich stoupali,

 • 43:34

  a opatřili bychom domy jejich dveřmi a lůžky stříbrnými, na nichž by lehávali,

 • 43:35

  a zlatými ozdobami. Všechno toto patří k požitkům života vezdejšího, zatímco život budoucí u Pána tvého připraven je bohabojným.

 • 43:36

  A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným.

 • 43:37

  A satani je budou z cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni.

 • 43:38

  A když pak dostaví se člověk k Nám, řekne satanovi: "Kéž by mezi mnou a tebou byla vzdálenost jako mezi východem a západem! Jak špatný jsi byl druh!"

 • 43:39

  Nic platno však vám to nebude v ten den, neb neospravedlní jste byli, a společníky budete v trestu pekelném.

 • 43:40

  Jsi schopen učinit hluchého slyšícím anebo vést slepého či ty, kdož v bloudění jsou zjevném?

 • 43:41

  A buď tě vezmeme od nich a pomstu nad nimi vykonáme,

 • 43:42

  anebo ti ukážeme to, co jsme jim přislíbili - vždyť My nad nimi všemocní jsme.

 • 43:43

  Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po cestě přímé.

 • 43:44

  A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.

 • 43:45

  Zeptej se těch poslů, které jsme před tebou vyslali, zda ustanovili jsme vedle Milosrdného nějaká božstva jiná, aby je uctívali!

 • 43:46

  A vyslali jsme již dříve Mojžíše s Našimi znameními k Faraónovi a velmožům jeho, aby řekl: "Já poslem Pána lidstva jsem!"

 • 43:47

  A když k nim přišel s Našimi znameními, hle, oni se jim smáli jen,

 • 43:48

  ačkoliv jsme jim ukázali znamení, z nichž každé bylo větší než předchozí. A trestem jsme je postihli doufajíce, že k Bohu se obrátí.

 • 43:49

  Oni však řekli: "Kouzelníku, modli se za nás k Pánu svému, aby učinil to, co slíbil ti, neboť my zajisté jsme správně vedení."

 • 43:50

  A když jsme je trestu zbavili, hle, oni přísahu porušili

 • 43:51

  a Faraón zvolal k lidu svému: "Lide můj, což nepatří mi vláda nad Egyptem i nad těmito řekami, jež u nohou tekou mi? Což to snad nevidíte?

 • 43:52

  Což nejsem lepší než tenhle opovržený, jenž sotva vyjádřit se umí?

 • 43:53

  Pročpak mu náramky zlaté shozeny nebyly či proč s ním andělé jako průvodci nepřišli?"

 • 43:54

  A svedl svůj lid k lehkomyslnosti a uposlechli jej, neboť to lidé hanební byli.

 • 43:55

  A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili

 • 43:56

  a předchůdci i výstražným příkladem pro budoucí jsme je učinili.

 • 43:57

  A když je syn Mariin jako příklad uváděn, hle, tvoji soukmenovci se o něm hlasitě hádají

 • 43:58

  a říkají: "Jsou božstva naše lepší, či lepší je on?" A uvádějí ten příklad jen proto, aby hádat se mohli, vždyť věru oni jsou lid hádky milující.

 • 43:59

  On není leč služebníkem Naším, jemuž jsme přízeň svou uštědřili, a příkladem pro dítka Izraele jsme jej učinili.

 • 43:60

  A kdybychom chtěli, udělali bychom z vás anděly, kteří by na zemi nástupci vašimi byli.

 • 43:61

  A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, nýbrž následujte mne, neboť toto stezka přímá je.

 • 43:62

  A nechť vás satan z ní nesvede, vždyť on je vám nepřítelem zjevným.

 • 43:63

  A když přišel Ježíš s jasnými důkazy, pravil: "Přišel jsem k vám s moudrostí, a abych vám objasnil něco z toho, o čem jste různého názoru; bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!"

 • 43:64

  Bůh je věru Pánem mým i Pánem vaším; uctívejte Ho tedy, neboť toto stezka přímá je!

 • 43:65

  A byly strany mezi nimi názorů různých o něm; a běda těm, kdož křivdili, před trestem dne bolestného.

 • 43:66

  Což mohou očekávat něco jiného než Hodinu, jež přijde k nim, aniž to tušit budou, znenadání?

 • 43:67

  V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.

 • 43:68

  "Služebníci Moji, dnes obavy nemějte a nebuďte zarmouceni!

 • 43:69

  Těch, kdož uvěřili v Naše znamení a do vůle Boží byli odevzdáni.

 • 43:70

  Vejděte do ráje, vy i manželky vaše, v radování!"

 • 43:71

  A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry a budou mít všeho, po čem duše touží a co očím lahodí; a tam budete nesmrtelní.

 • 43:72

  Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého.

 • 43:73

  A bude v ní pro vás ovoce hojnost a pojídat budete z něho.

 • 43:74

  Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní

 • 43:75

  a nedočkají se přerušení, však budou tam v beznaději.

 • 43:76

  My jim neukřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili.

 • 43:77

  A budou volat: "Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!" A odpoví jim: "Zde zůstanete vskutku!"

 • 43:78

  A věru jsme k vám s pravdou přišli, však mnozí z vás si pravdu ošklivili.

 • 43:79

  Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku!

 • 43:80

  Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují!

 • 43:81

  Rci: "Kdyby měl Milosrdný syna, já uctíval bych jej jako první.

 • 43:82

  Oč slavnější je Pán nebes a země, Pán trůnu, než to, co mu lživě připisují!"

 • 43:83

  Nech je být, ať si tlachají a hrají až do chvíle, kdy se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben.

 • 43:84

  On je ten, kdo je Bohem na nebesích i Bohem na zemi, a On moudrý je i vševědoucí.

 • 43:85

  Požehnán budiž ten, jemuž patří království na nebi a na zemi i vše, co je mezi nimi. On vládne věděním o Hodině a k Němu budete navráceni.

 • 43:86

  A nevládnou ti, jež místo Něho vzýváte, přímluvou žádnou, kromě těch, kdož pravdu vyznali, a ti dobře znají.

 • 43:87

  Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: "Bůh!" Jak se tedy mohli od Něho odvrátit?

 • 43:88

  ... A slova jeho: "Pane můj, toto je lid, který nevěří!"

 • 43:89

  Odvrať se tedy od nich a rci: "Mír s vámi!" A záhy se dozvědí!

Paylaş
Tweet'le