44 DUHAN

 • 44:1

  Há mím.

 • 44:2

  Při Písmu zřetelném!

 • 44:3

  Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,

 • 44:4

  v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá

 • 44:5

  podle rozkazu od Nás vycházejícího. A My věru jsme těmi, kdo posly vysílají

 • 44:6

  jako milosrdenství od Pána tvého, a On slyšící je a vševědoucí,

 • 44:7

  Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící!

 • 44:8

  Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných.

 • 44:9

  A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají.

 • 44:10

  Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný,

 • 44:11

  který lidi zahalí; a to bude trest bolestný!

 • 44:12

  Tehdy vzkřiknou: "Pane náš, odvrať od nás trest tento, my nyní jsme věřící!"

 • 44:13

  K čemu je jim nyní připomenutí? Vždyť přišel k nim již posel zjevný,

 • 44:14

  však zády se k němu obrátili a řekli: "Blázen je to, jinými poučený!"

 • 44:15

  Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,

 • 44:16

  však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!

 • 44:17

  A již před nimi jsme lid Faraónův zkoušce vystavili a přišel k nim posel vznešený,

 • 44:18

  jenž pravil: "Vydejte mi služebníky Boží! Já pro vás jsem posel spolehlivý!

 • 44:19

  Nepovstávejte proti Bohu, neb já k vám se zplnomocněním zřetelným přicházím,

 • 44:20

  a utíkám se k Pánu svému i Pánu vašemu před vaším ukamenováním.

 • 44:21

  A jestliže mi nevěříte, tedy se ode mne držte stranou!"

 • 44:22

  Pak volal k Pánu svému: "Tito lidé hříšníci jsou!"

 • 44:23

  "Odejdi za noci se služebníky Mými, neb pronásledovat vás budou,

 • 44:24

  a přejdi přes moře otevřené; a oni vojska jsou, jež utopením zahynou!"

 • 44:25

  Kolik opustili zahrad a pramenů,

 • 44:26

  osetých polí a vznešených příbytků

 • 44:27

  a příjemností, v nichž vesele si žili!

 • 44:28

  A stalo se tak a dědici toho jsme lid jiný učinili.

 • 44:29

  Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim,

 • 44:30

  však dítka Izraele jsme zachránili před trestem zahanbujícím

 • 44:31

  Faraonóvým; a byl on mezi přestupníky zpupný.

 • 44:32

  A vyvolili jsme je nad ostatní lidstvo vědomě

 • 44:33

  a ukázali jsme jim znamení, v nichž zkouška zjevná byla pro ně.

 • 44:34

  A věru tito zde hovoří:

 • 44:35

  "Není jiné smrti než první a my nebudeme vzkříšeni;

 • 44:36

  přiveďte tedy naše otce, jste-li pravdomluvní!"

 • 44:37

  Jsou snad oni lepší než lid tubba´ů a než jejich předchůdci, jež za hříšnost jejich jsme zahubili?

 • 44:38

  A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, pro kratochvíli,

 • 44:39

  nýbrž stvořili jsme to jako skutečnost vážnou, však většina z nich to neví.

 • 44:40

  A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny,

 • 44:41

  a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný

 • 44:42

  kromě těch, nad nimiž Bůh se slituje, vždyť On věru mocný je a slitovný.

 • 44:43

  Vskutku bude strom Zaqqúm

 • 44:44

  patřit k hříšníka pokrmům.

 • 44:45

  Je jak roztavená smůla, jež ve vnitřnostech kypí,

 • 44:46

  podoben vodě vroucí.

 • 44:47

  "Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlecte

 • 44:48

  a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!"

 • 44:49

  "Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté!

 • 44:50

  Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste."

 • 44:51

  A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat

 • 44:52

  mezi zahradami a prameny

 • 44:53

  a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat.

 • 44:54

  Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí,

 • 44:55

  a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí.

 • 44:56

  A neokusí tam smrti - kromě smrti první - a ušetří je trest pekelný

 • 44:57

  z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné.

 • 44:58

  A ulehčili jsme ti to pomocí jazyka tvého - snad se upamatují!

 • 44:59

  Pozoruj, vždyť také oni zpozorují!

Paylaş
Tweet'le