45 CASİYE

 • 45:1

  Há mím!

 • 45:2

  Seslání Písma od Boha mocného, moudrého pochází.

 • 45:3

  Na nebesích i na zemi jsou věru pro věřící znamení,

 • 45:4

  a také ve stvoření vašem i ve zvířatech, jež po zemi rozmnožil, jsou znamení pro lid pevně přesvědčený,

 • 45:5

  i ve střídání noci a dne, i v tom, co Bůh z nebes sesílá jako obživu a oživuje tím zemi poté, co mrtvá byla, a rovněž ve větrů vysílání jsou znamení pro lid rozumný.

 • 45:6

  Toto jsou znamení Boží, jež podle pravdy ti sdělujeme. A jakému tedy uvěří zvěstování, zamítnou-li Boha a Jeho znamení?

 • 45:7

  Běda každému pomluvači hříšnému,

 • 45:8

  jenž naslouchá znamením Božím, když jsou mu sdělována, však potom v pýše své setrvává, jako by je ani neslyšel! O trestu bolestném zvěst oznam jemu!

 • 45:9

  A když naučí se něčemu ze znamení Naších, tropí si z toho jen posměšky. A takové očekává trest potupný.

 • 45:10

  Za nimi peklo číhá a nebude jim platné nic z toho, co si vysloužili, ani to, co místo Boha jako ochránce si vzali a pro ně určen je trest nesmírný.

 • 45:11

  Toto je správné vedení a ti, kdož neuvěřili v Pána svého znamení, trestem muk bolestných budou potrestáni.

 • 45:12

  Bůh je ten, jenž podrobil vám moře, aby po něm lodi podle rozkazu Jeho pluly a abyste na něm o část přízně Jeho usilovali - snad za to budete vděčni!

 • 45:13

  On podmanil vám vše, co na nebesích je i na zemi, a všechno od Něho pochází. A věru jsou v tom znamení pro lid uvažující!

 • 45:14

  Rci těm, kdož uvěřili, ať promíjejí těm, kdož nedoufají ve dny Boží, jež dostaví se, aby byli lidé za to, co si vysloužili, odměněni.

 • 45:15

  Kdo zbožné skutky koná, sám pro sebe tak činí, však kdo zlé koná, sám proti sobě samému tak činí; a posléze budete k Pánu svému navráceni.

 • 45:16

  A dali jsme kdysi již dítkám Izraele Písmo, moudrost i proroctví a uštědřili jsme jim jídel výtečných hojnost a nad lidstvem veškerým jsme je vyznamenali.

 • 45:17

  A dali jsme jim jasné důkazy z rozkazu našeho pocházející. A rozešli se v názorech svých teprve poté, když se jim vědění dostalo, a to ze vzájemné nevraživosti. Pán tvůj pak mezi nimi rozsoudí v den zmrtvýchvstání to, v čem se rozcházeli.

 • 45:18

  A potom jsme tě umístili na cestě zákona z rozkazu Našeho vycházející. Následuj ji a nenásleduj sklonů těch, kdož nevědí o ničem!

 • 45:19

  Vždyť tihle nikterak ti proti Bohu neprospějí; nespravedliví jsou si navzájem přáteli, však Bůh bohabojných je přítelem.

 • 45:20

  Toto Písmo lidem viditelné důkazy dává a je vedením i milosrdenstvím pro lid, jenž pevně je přesvědčen.

 • 45:21

  Což domnívají se ti, kdož zlého se dopouštějí, že učiníme je rovnými s těmi, kdož věří a zbožné skutky konají, v životě i ve smrti? Jak špatný je to úsudek!

 • 45:22

  Bůh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost, aby mohl odměnit duši každou za to, co si vysloužila; a nebude jim ukřivděno.

 • 45:23

  Co soudíš o tom, jenž učinil si božstvem svým svou vášeň a jemuž Bůh dal vědomě zbloudit a zapečetil sluch i srdce jeho a zastřel zrak jeho rouškou? Kdo povede jej kromě Boha správnou cestou? Což se nevzpamatují?

 • 45:24

  Říkají: "Neexistuje leč tento náš život pozemský, zemřeme a žijeme a pouze čas nás zahubí!" Však o tom, co říkají, žádných vědomostí nemají a jenom se tak dohadují.

 • 45:25

  A když jsou jim sdělována Naše znamení jasná, nemají jiného důkazu, než že říkají: "Přiveďte tedy předky naše, jste-li pravdomluvní!"

 • 45:26

  Odpověz: "Bůh život vám dává a pak i smrt; a posléze vás shromáždí pro den zmrtvýchvstání, o němž pochybnosti není, však většina z lidí to neví.

 • 45:27

  Bohu náleží království nebes a země; a v den, kdy Hodina udeří, v ten den ztrátu utrpí ti, kdož pravdu popírali."

 • 45:28

  A uvidíš národy všechny klečet a každý národ ke své knize bude povolán se slovy: "Dnes dostanete odměnu svou za to, co jste konali.

 • 45:29

  Tato Naše kniha hovoří proti vám pravdivě a zaznamenávali jsme do ní vše, co jste dělali."

 • 45:30

  Pokud se týká těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, ty uvede Pán jejich do milosrdenství Svého - a to úspěch je zřetelný.

 • 45:31

  A pokud se týká těch, kdož nevěřili, těm bude řečeno: "Což nebyla vám znamení Naše sdělena? Však byli jste pyšní a byli jste lid hříšný!

 • 45:32

  A když bylo vám řečeno: "Slib Boží je skutečností a věru o Hodině pochyby není!" pak jste odpovídali: "Nevíme, co je to Hodina, máme jen domněnky své a nejsme o ní nikterak přesvědčeni."

 • 45:33

  A objeví se špatnost jejich počínání a obklíčí je to, čemu se posmívali.

 • 45:34

  A bude jim řečeno: "Dnes my na vás zapomeneme tak, jako jste vy zapomněli na setkání s tímto svým dnem; a útočištěm vaším bude oheň a nebudete mít pomocníka žádného.

 • 45:35

  A to je odměna za to, že znamení Boží jste pro smích měli a že vás život pozemský svedl!" A v ten den nebudou odtud vyvedeni a nebudou ani k pokání vyzváni.

 • 45:36

  A budiž chvála Bohu, Pánu nebes i Pánu země, Pánu lidstva veškerého!

 • 45:37

  Jemu náleží velkolepost na nebesích i na zemi a On mocný je i moudrý!

Paylaş
Tweet'le