50 KAF

 • 50:1

  Qáf. Při Koránu oslavovaném!

 • 50:2

  Ba naopak, oni se diví, že k nim přišel varovatel z jejich středu; a hovoří nevěřící: "To je věc podivná!

 • 50:3

  Jak to, že až zemřeme a staneme se prachem...? To bude ale návrat z daleka!"

 • 50:4

  My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež záznamy střeží.

 • 50:5

  A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď v zamotaném postavení.

 • 50:6

  Což se nepodívali na nebe nad sebou, jak jsme je zbudovali a ozdobili a že není na něm žádných trhlin?

 • 50:7

  A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin

 • 50:8

  pro potěchu očí i jako připomenutí pro každého služebníka kajícného.

 • 50:9

  A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu

 • 50:10

  a palmám ztepilým, jež v řadách nesou trsy plodů,

 • 50:11

  jako obživu služebníkům Našim. A vodou oživujeme i mrtvou zem, a takové bude i vaše vzkříšení.

 • 50:12

  A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,

 • 50:13

  ´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,

 • 50:14

  lidé Houštin i národ tubba´ů - ti všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi.

 • 50:15

  Cožpak jsme byli prvním stvořením zmoženi? A přece oni pochybují o novém stvoření!

 • 50:16

  My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává. Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,

 • 50:17

  když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.

 • 50:18

  A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel.

 • 50:19

  A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost a tohle je to, čemu ses vyhnout chtěl!

 • 50:20

  A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného!

 • 50:21

  A každá duše se dostaví majíc s sebou průvodce a svědka jednoho.

 • 50:22

  "Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil."

 • 50:23

  A řekne jeho věrný druh: "Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví připravil!"

 • 50:24

  "Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,

 • 50:25

  bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného,

 • 50:26

  který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!"

 • 50:27

  A řekne jeho věrný druh: "Pane náš, já jsem ho nesváděl, to on sám v dalekém bloudění byl."

 • 50:28

  I řekne Bůh: "Nehádejte se tu přede mnou, vždyť jsem vás již dříve o své hrozbě uvědomil!

 • 50:29

  Slovo Mé je nezměnitelné a já neukřivdím žádnému svému služebníku

 • 50:30

  v den, kdy pekla se zeptáme:, Jsi již naplněno?? a ono odpoví:, Je ještě přírůstek nějaký?? "

 • 50:31

  A přiblížen bude bohabojným ráj nedaleký

 • 50:32

  a bude řečeno: "Toto je to, co vám bylo slíbeno... všem kajícníkům zákonů dbalým,

 • 50:33

  kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným.

 • 50:34

  Vstupte tam v míru, toto je den nesmrtelnosti!"

 • 50:35

  A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti!

 • 50:36

  A kolik jsme již zahubili před nimi pokolení, jež mocnější než oni byla silou! Hledejte tedy v zemích všech, zda naleznete útočiště!

 • 50:37

  V tom věru je připomenutí pro toho, kdo ruce má či uši nastavuje a je sám svědkem očitým.

 • 50:38

  Stvořili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v šesti dnech, aniž se nás dotkla únava.

 • 50:39

  Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem oslavuj chválu svého Pána

 • 50:40

  a v noci též Jej oslavuj i na konci každého padnutí na zem!

 • 50:41

  A naslouchej dni, kdy hlasatel zavolá z místa blízkého;

 • 50:42

  ten den, kdy zaslechnou křik skutečně, to bude den vzkříšení.

 • 50:43

  My věru život i smrt dáváme a u Nás je cíl konečný.

 • 50:44

  V den, kdy se země rozpoltí, vyvrhne je se spěchem a bude pro nás toto shromáždění činem snadným;

 • 50:45

  my nejlépe známe, co hovoří, a ty nejsi ustanoven, abys je nutil násilím. Připomínej tedy pomocí Koránu těm, kdo hrozby Mé se obávají.

Paylaş
Tweet'le