51 ZARİYAT

 • 51:1

  Při rychle běžících,

 • 51:2

  břímě nesoucích,

 • 51:3

  lehce plynoucích

 • 51:4

  a rozkaz rozdělujících!

 • 51:5

  To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé

 • 51:6

  a soud dozajista nastane!

 • 51:7

  Při nebi plném drah hvězdných,

 • 51:8

  vy libujete si v řečech rozporných,

 • 51:9

  od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.

 • 51:10

  Nechť zhynou lháři prolhaní,

 • 51:11

  kteří v hlouposti své jsou lhostejní

 • 51:12

  a ptají se: "Kdy dostaví se den poslední?"

 • 51:13

  V den, kdy budou ohněm zkoušeni!

 • 51:14

  "Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!"

 • 51:15

  Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít

 • 51:16

  přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali

 • 51:17

  a jen malou část noci spávali

 • 51:18

  a za úsvitu o odpuštění prosívali

 • 51:19

  a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.

 • 51:20

  Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené,

 • 51:21

  a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?

 • 51:22

  A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno.

 • 51:23

  Při Pánu nebes i země, toto je skutečnost stejná jako to, že hovoříte.

 • 51:24

  Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?

 • 51:25

  Hle, vešli k němu a pravili "Mír", a on odvětil: "I vám mír, lidé neznámí!"

 • 51:26

  A k rodině své odešel a tučné tele připravil

 • 51:27

  a se slovy "Což jíst nebudete?" jim je předložil.

 • 51:28

  A pocítil strach před nimi, však oni mu pak pravili "Neboj se!" a zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili.

 • 51:29

  Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se bila a volala: "Vždyť já neplodná jsem již stařena!"

 • 51:30

  I odpověděli: "Takto Pán tvůj děl a On věru moudrý je i vševědoucí."

 • 51:31

  A otázal se Abraham: "Jaká věc vás přivádí, vyslanci?"

 • 51:32

  Odvětili: "Posláni jsme byli mezi lidi hříšné,

 • 51:33

  abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené,

 • 51:34

  u Pána tvého jmény přestupníků označené."

 • 51:35

  Ty z nich, kdož věřící byli, jsme odtamtud vyvedli,

 • 51:36

  však dům jen jediný těch, kdož do vůle Boží se odevzdali, jsme tam nalezli.

 • 51:37

  A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se obávají.

 • 51:38

  ... A o Mojžíšovi; hle, vyslali jsme jej k Faraónovi se zjevnou pravomocí,

 • 51:39

  ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil: "Kouzelník je to nebo blázen!"

 • 51:40

  A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvrhli, neb pokárání byl hoden.

 • 51:41

  ... A o Ádovcích; hle, vyslali jsme proti nim vichřici zničující,

 • 51:42

  jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to neproměnila.

 • 51:43

  ... A o Thamúdovcích; hle, bylo jim řečeno: Užívejte si ještě nějakou chvíli!

 • 51:44

  Však rozkazu Pána svého neposlechli a zemětřesení je postihlo, zatímco se dívali,

 • 51:45

  a nebyli schopni se zpříma postavit a nebylo jim pomoci.

 • 51:46

  ... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!

 • 51:47

  Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli,

 • 51:48

  a zemi jsme rozprostřeli - a jak výteční jsme v tom byli!

 • 51:49

  A každou věc jsme v párech stvořili - snad si to připomenete!

 • 51:50

  K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný,

 • 51:51

  a nepřidružujte k Bohu žádné jiné božstvo, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný!

 • 51:52

  A stejně tak nepřišel k těm, kdož před těmito byli, žádný posel, aby o něm neprohlásili: "Kouzelník je to nebo blázen!"

 • 51:53

  Což po sobě to dědí? Nikoliv, však lid je to vzpurný.

 • 51:54

  Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán!

 • 51:55

  Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!

 • 51:56

  A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali,

 • 51:57

  a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili,

 • 51:58

  vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!

 • 51:59

  Věru těm, kdož křivdili, se dostane přídělu podobného, přídělu jim rovných před nimi; nechť se tedy o uspíšení nesnaží!

 • 51:60

  Běda nevěřícím v ten jejich den, jenž byl jim přislíben!

Paylaş
Tweet'le