52 TUR

 • 52:1

  Při hoře Sinaji,

 • 52:2

  při Písmu sepsaném

 • 52:3

  na pergamenu rozprostřeném,

 • 52:4

  při chrámu navštěvovaném,

 • 52:5

  při střeše zdvižené,

 • 52:6

  při moři vzedmutém,

 • 52:7

  trest Pána tvého nevyhnutelně udeří

 • 52:8

  a není nikoho, kdo jej zadrží!

 • 52:9

  V den, kdy kymácení zakymácí nebem

 • 52:10

  a hory se vydají na cestu pochodem,

 • 52:11

  běda v ten den těm, kdo za lež to pokládali

 • 52:12

  a jen v planém tlachání zábavu nalézali!

 • 52:13

  V ten den budou vrženi do ohně pekelného postrkem!

 • 52:14

  "Toto je oheň ten, jenž nazvali jste výmyslem.

 • 52:15

  Kouzlo je to, či snad nevidíte?

 • 52:16

  Hořte v něm a vytrvejte či nevytrvejte - vše pro vás jedno je, vždyť odměnu jen za to, co konali jste, dostáváte!"

 • 52:17

  A bohabojní věru budou v zahradách a ve slastech,

 • 52:18

  radujíce se z toho, co Pán jejich jim uštědřil a že Pán jejich je trestu pekelného ušetřil.

 • 52:19

  "Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali,

 • 52:20

  a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!" A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých.

 • 52:21

  A těm, kdo uvěřili a jež jejich potomci ve víře následovali, potomky jejich do ráje přivedeme a nic jim z jejich skutků neubereme. A každý člověk je toho, co činy svými si vysloužil, ručitelem.

 • 52:22

  A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání

 • 52:23

  a tam mezi sebou si poháry podávat budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani k hříchům svádění;

 • 52:24

  a budou je tam chlapci obcházet, kteří perlám střeženým se budou podobat.

 • 52:25

  A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat

 • 52:26

  řkouce: "Byli jsme kdysi o rodiny své plni ne klidu úzkostného,

 • 52:27

  však Bůh nám milost uštědřil a ochránil nás před trestem vichru ohnivého,

 • 52:28

  zajisté vzývali jsme Ho již předtím, neb On věru dobroditelem je slitovným!"

 • 52:29

  Připomínej! A díky dobrodiní Božímu nejsi ani věštec, ani džiny posedlý blázen!

 • 52:30

  Hovoří snad oni: "Básník je to! Vyčkejme si tedy, jak osud jeho bude změněn!"

 • 52:31

  Rci: "Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!"

 • 52:32

  Anebo jsou to snad sny, jež jim to vnukují, či lidé to jsou vzpurní?

 • 52:33

  Nebo říkají: "On si to vymyslil!" Však sami tomu nevěří.

 • 52:34

  Nechť tedy přijdou s vyprávěním podobným tomuto, jestliže pravdu hovoří!

 • 52:35

  Cožpak z ničeho byli stvořeni, či sami jsou stvořiteli,

 • 52:36

  anebo stvořili nebesa i zemi? Ne, oni nejsou přesvědčeni!

 • 52:37

  Či pokladnice Pána tvého vlastní, anebo jsou těmi, kdo zapisují,

 • 52:38

  či mají žebřík, na němž naslouchají? Nechť tedy ti, kdo z nich naslouchají, přinesou zjevné oprávnění!

 • 52:39

  Bůh že měl by míti dcery, zatímco vy máte syny?

 • 52:40

  Či žádáš snad nějakou odměnu, a oni jsou dluhy zatíženi?

 • 52:41

  Či znají nepoznatelné, takže zapisovat je mohou,

 • 52:42

  anebo o úklady usilují? Však nevěřící sami obelstěni budou.

 • 52:43

  Či mají božstvo jiné, než Bůh je? Oč slavnější Bůh než to, co se k Němu přidružuje!

 • 52:44

  A i kdyby viděli kusy nebe padat, určitě by říkali: "To jsou jen mraky zhuštěné."

 • 52:45

  Nech je tedy být až do doby, kdy setkají se svým dnem, v němž budou bleskem sraženi,

 • 52:46

  se dnem, v němž nic nebude jim platna jejich lest a nedostane se jim pomoci.

 • 52:47

  Těm, kdo křivdili, se věru trestu dostane a ještě něčeho víc, však většina z nich to neví.

 • 52:48

  Ty však neochvějně na rozsudek svého Pána čekej, vždyť věru jsi Nám na očích! A oslavuj chválu Pána svého, když vstáváš,

 • 52:49

  a za noci i při hvězd odchodu Jej oslavuj!

Paylaş
Tweet'le