53 NECM

 • 53:1

  Při hvězdě padající!

 • 53:2

  Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden,

 • 53:3

  ani nehovoří z vlastního popudu svého.

 • 53:4

  Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto,

 • 53:5

  jemuž naučil jej silný mocí,

 • 53:6

  silou vládnoucí; a vzpřímeně se tyčil,

 • 53:7

  zatímco na nejvyšším obzoru byl.

 • 53:8

  Potom se přiblížil a dolů se spustil,

 • 53:9

  až na vzdálenost dvou luků či ještě blíže byl,

 • 53:10

  a vnukl svému služebníkovi to, co mu vnukl.

 • 53:11

  A srdce jeho mu v tom, co viděl, nelhalo.

 • 53:12

  Chcete snad pochybnost vyslovit o tom, co zřel?

 • 53:13

  A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného

 • 53:14

  poblíže lotosového stromu u okraje nejzazšího,

 • 53:15

  u něhož je zahrada příbytku věčného.

 • 53:16

  A když přikrylo lotosový strom to, co jej krylo,

 • 53:17

  oko se neodvrátilo ani nebloudilo,

 • 53:18

  a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého!

 • 53:19

  Uvažovali jste o al-Lát a al-´Uzzá

 • 53:20

  a Manát, té třetí, jiné?

 • 53:21

  Vy syny byste měli mít a On pouze dcery?

 • 53:22

  To vskutku rozdělení by bylo nerovné!

 • 53:23

  Ony nejsou nic než jména, kterými jste je vy a vaši otcové nazvali a o nichž neseslal Bůh žádné zplnomocnění. A oni pouze své dohady a to, k čemu srdce jejich tíhnou, následují, ačkoliv se jim již od Pána jejich dostalo správného vedení.

 • 53:24

  Což člověk má mít vše, po čem touží?

 • 53:25

  Však Bohu poslední i první život patří.

 • 53:26

  A vůbec nic nepomůže přímluva andělů, ať sebevíc jich je na nebi, leda tehdy, když k tomu Bůh svolí, a pro toho, koho chtít bude a jehož si oblíbí.

 • 53:27

  A vskutku ti, kdož nevěří v život budoucí, anděly ženskými jmény nazývají,

 • 53:28

  byť o tom žádné vědění nemají a jen dohady své následují. Však dohady nic proti skutečnosti nezmohou!

 • 53:29

  Odvrať se tedy od těch, kdo zády k Našemu připomenutí se obracejí a pouze k tomuto pozemskému životu tíhnou.

 • 53:30

  Takový je rozsah jejich vědění! A Pán tvůj ví dobře o tom, kdo z cesty Jeho zbloudil, a zná nejlépe i toho, kdo po ní kráčí.

 • 53:31

  Bohu náleží vše na nebesích a na zemi, aby mohl odměnit ty, kdož špatné páchali, a aby odměnil ty, kdož dobré konali, odměnou nejkrásnější,

 • 53:32

  ty, kdož těžkých hříchů a nepravostí se varovali a jen drobných prohřešků se dopouštěli. A Pán tvůj věru rozsáhlým odpuštěním vládne a znal vás dobře už tehdy, když vytvořil vás ze země a když jste byli zárodky v lůnech matek svých. Nepovažujte tedy sebe za očištěné! A On nejlépe zná ty, kdo jsou bohabojní.

 • 53:33

  Co soudíš o tom, jenž zády se obrací

 • 53:34

  a málo jen rozdává a lakotí?

 • 53:35

  Má snad vědomost o nepoznatelném, takže je vidí?

 • 53:36

  Či nebylo mu sděleno, co obsahují svitky Mojžíše

 • 53:37

  a Abrahama, jenž byl věrný?

 • 53:38

  Že totiž žádná duše obtížená břímě jiné duše neponese,

 • 53:39

  že člověku se jen toho, oč usiloval, dostane,

 • 53:40

  že výsledek jeho úsilí bude viděn

 • 53:41

  a potom plnou odměnou bude odměněn,

 • 53:42

  že u Pána tvého je konečný cíl jen,

 • 53:43

  že On rozesmává i rozplakává,

 • 53:44

  že On smrt i život dává,

 • 53:45

  že On stvořil pohlaví mužské a ženské

 • 53:46

  z kapky semene vystříknuté,

 • 53:47

  že Jemu přísluší stvoření druhé,

 • 53:48

  že On obohacuje a uspokojuje,

 • 53:49

  že On je ten, kdo Siria pánem je,

 • 53:50

  že On dávným ´Ádovcům zahynout dal

 • 53:51

  i Thamúdovcům, a žádného nenechal,

 • 53:52

  a před nimi lidu Noemovu, neb to lid velmi nespravedlivý a vzpurný byl,

 • 53:53

  a také Vyvrácené město zahubil,

 • 53:54

  a pokrylo je to, co je pokrylo.

 • 53:55

  A které z dobrodiní Pána svého chceš popírat?

 • 53:56

  A toto je varování podobné varováním dřívějších.

 • 53:57

  Přiblížila se blížící

 • 53:58

  a není kromě Boha nikoho, kdo by ji vyjevil.

 • 53:59

  Tento příběh vás snad údivem naplnil,

 • 53:60

  že místo abyste plakali, se smějete

 • 53:61

  a jen v zábavách dlíte?

 • 53:62

  Před Bohem na zem padejte a Jeho uctívejte!

Paylaş
Tweet'le