54 KAMER

 • 54:1

  Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.

 • 54:2

  Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: "Kouzlo ustavičné!"

 • 54:3

  A za lež je prohlašují a své vášně následují, však ustanovení každé je neměnné.

 • 54:4

  A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy obsahují

 • 54:5

  i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!

 • 54:6

  Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné,

 • 54:7

  se sklopeními zraky vystoupí z hrobů svých jak kobylky rozptýlené,

 • 54:8

  krky ke svolavateli natažené! A řeknou nevěřící: "Toto věru těžký je den!"

 • 54:9

  A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a Našeho služebníka za lháře prohlásil; i řekli oni: "Blázen!" a on byl jimi odstrašen.

 • 54:10

  Pána svého vzýval: "Pomoz mi, jsem přemožen!"

 • 54:11

  A brány nebeské jsme otevřeli pro vodu tekoucí proudem

 • 54:12

  a ze země vytrysknout jsme dali pramenům, až setkaly se oba proudy dle rozkazu, jenž byl již předurčen.

 • 54:13

  A naložili jsme Noeho na loď postavenou z prken a palmových vláken,

 • 54:14

  aby plula pod naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen.

 • 54:15

  A ponechali jsme ji jako znamení. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:16

  A jaký byl Můj trest a Mé varování?

 • 54:17

  A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:18

  A také ´Ádovci prohlásili za lež Naše znamení a jaký byl Můj trest a Mé varování?

 • 54:19

  A vyslali jsme proti nim vítr svištivý v den neblahý, nekonečný,

 • 54:20

  jenž lidi vytrhával tak, že byli jak palem vyvrácených kmeny.

 • 54:21

  A jaký byl Můj trest a Mé varování?

 • 54:22

  A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:23

  A rovněž Thamúdovci varování za lživé pokládali

 • 54:24

  a řekli: "Máme snad následovat smrtelníka z nás vzešlého? To bychom zbloudilí a pošetilí byli!

 • 54:25

  Jak to, že zrovna jemu ze všech nás bylo připomenutí svrženo? Ba nikoliv, on lhář je opovážlivý!"

 • 54:26

  Však zítra se dozvědí, kdo lhář byl opovážlivý!

 • 54:27

  My k nim věru pošleme velbloudici jako pokušení jejich, a ty je trpělivě pozoruj

 • 54:28

  a oznam jim, že voda je mezi ně rozdělena a napití každé má čas svůj.

 • 54:29

  I zavolali svého druha, ten ruku vztáhl a velbloudici zahubil.

 • 54:30

  A jaký byl Můj trest a Mé varování?

 • 54:31

  A poslali jsme na ně jen výkřik jediný a stali se podobnými slámě suché, z níž ohrada se staví.

 • 54:32

  A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:33

  Za lživé soukmenovci Lotovi varování prohlásili,

 • 54:34

  a poslali jsme vítr kamení nesoucí proti nim - kromě rodu Lotova, jejž za jitra jsme zachránili

 • 54:35

  z milosti Své. A takto odměňujeme ty, kdož vděčnost projevili.

 • 54:36

  Ačkoliv Lot je varoval před Naší přísností, oni pochybovali o varování

 • 54:37

  a přáli si jeho hosty svést, však oči jejich jsme oslepili: "Okuste trestu Mého a varování!"

 • 54:38

  A nazítří zrána je zasáhl trest trvalý.

 • 54:39

  "Okuste trestu Mého a varování!"

 • 54:40

  A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:41

  A věru dostalo se i rodu Faraónovu varování,

 • 54:42

  však za lež prohlásili všechna Naše znamení a uchvátili jsme je tak, jak mocný a všemohoucí činí.

 • 54:43

  Jsou snad vaši nevěřící silnější, než byli tamti či bylo vám v Písmech zaručeno bezpečí?

 • 54:44

  Anebo řeknou snad: "My jsme shromáždění vítězící."

 • 54:45

  Však toto shromáždění na útěk bude obráceno a zády se otočí.

 • 54:46

  Ba ano! Hodina bude časem schůzky jejich, Hodina velmi záludná a hořce chutnající.

 • 54:47

  A hříšníci věru budou v pošetilosti a v bloudění,

 • 54:48

  a v den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: "Ochutnejte Saqaru pohlazení!"

 • 54:49

  A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili

 • 54:50

  a rozkaz náš je pouze slovo jediné, rychlé jak oka mžiknutí.

 • 54:51

  A vskutku jsme již zahubili jiné vám podobné. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 • 54:52

  A vše, co konali, je v Písmech zapsáno

 • 54:53

  a vše, ať malé či velké, je v nich zaznamenáno.

 • 54:54

  A bohabojní věru budou mezi zahradami a řekami,

 • 54:55

  v příbytku pravdy, u vládce všemohoucího!

Paylaş
Tweet'le