56 VAKIA

 • 56:1

  Až dopadne událost nezvratná

 • 56:2

  #NÁZEV?

 • 56:3

  poníží, povýší.

 • 56:4

  Až země zatřese se záchvěvy

 • 56:5

  a hory na padrť budou rozdrceny

 • 56:6

  a jako prach rozptýleny,

 • 56:7

  rozdělíte se na tři skupiny:

 • 56:8

  na skupinu lidí po pravici - a co bude s lidmi po pravici?

 • 56:9

  a na skupinu lidí po levici - a co bude s lidmi po levici?

 • 56:10

  a na předáky. Předáci,

 • 56:11

  to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi,

 • 56:12

  v zahradách slastí usídleni

 • 56:13

  #NÁZEV?

 • 56:14

  a jen málo z posledních.

 • 56:15

  Na lehátkách, jež zlatem vypleteny jsou,

 • 56:16

  jeden proti druhému odpočívat budou:

 • 56:17

  obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného

 • 56:18

  s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého,

 • 56:19

  z něhož je hlava nerozbolí ani jím vyčerpáni nebudou,

 • 56:20

  a s ovocem, které si volně vyberou,

 • 56:21

  a s masem ptačím podle přání svých.

 • 56:22

  Tam budou i dívky velkých očí černých,

 • 56:23

  jež srovnat lze s perlami střeženými,

 • 56:24

  odměnou za to, co vykonali na zemi.

 • 56:25

  A neuslyší tam plané tlachání ani k hříchu svádění,

 • 56:26

  nýbrž jen slova: "Mír, mír s vámi!"

 • 56:27

  A lidé po pravici - co bude s lidmi po pravici?

 • 56:28

  Ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými

 • 56:29

  a mimózami plody ověšenými,

 • 56:30

  pod stínem protaženým

 • 56:31

  u vody tekoucí,

 • 56:32

  s ovocem v hojnosti

 • 56:33

  nevyčerpatelným, nezakázaným,

 • 56:34

  na kobercích zdvižených.

 • 56:35

  Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili

 • 56:36

  a pannami jsme je učinili

 • 56:37

  láskyplnými, věku stejného

 • 56:38

  s lidmi po pravici -

 • 56:39

  a to zástup je z prvních

 • 56:40

  i zástup z posledních.

 • 56:41

  Však lidé po levici - a co bude s lidmi po levici?

 • 56:42

  Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí,

 • 56:43

  ve stínu dýmu černého,

 • 56:44

  ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.

 • 56:45

  A oni si předtím žili v přepychu,

 • 56:46

  setrvávajíce úporně ve velkém hříchu,

 • 56:47

  a hovořili: "Zdaž až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme opravdu vzkříšeni,

 • 56:48

  my sami a předkové naši dávní?"

 • 56:49

  Odpověz: "Věru, první i poslední

 • 56:50

  budou ke schůzce dne známého shromážděni!"

 • 56:51

  A potom vskutku, vy zbloudilí, za lež prohlašující,

 • 56:52

  ze stromu Zaqqúmu se najíte

 • 56:53

  a břicha svá si naplníte

 • 56:54

  a zapíjet to budete vodou vroucí

 • 56:55

  a pít budete tak, jak chlemtají žízniví velbloudi.

 • 56:56

  Toto v den soudný budou jejich hody!

 • 56:57

  Jsme to My, kdo vás stvořili, proč tedy pravdu nepřiznáte?

 • 56:58

  Což jste neuvažovali o tom, co vyměšujete?

 • 56:59

  Stvořili jste to snad vy, anebo jsme My toho stvořiteli?

 • 56:60

  Jsme to My, kdo smrt mezi vámi ustanovili; a nikdo nás nemůže předejít,

 • 56:61

  abychom vás nevystřídali vám podobnými a nestvořili vás něčím, o čem potuchy nemůžete mít.

 • 56:62

  Vždyť přece první stvoření znáte, proč si tedy nevzpomenete?

 • 56:63

  Uvažovali jste někdy o tom, co obděláváte?

 • 56:64

  Zaséváte to snad vy, anebo jsme My toho zasévateli?

 • 56:65

  Kdybychom chtěli, v suchou trávu bychom to změnili, a vy byste se neustále divili:

 • 56:66

  "Jsme dluhy obtíženi,

 • 56:67

  ba víc, teď všeho jsme zbaveni!"

 • 56:68

  Uvažovali jste někdy o vodě, kterou pijete?

 • 56:69

  Sesíláte ji snad vy z mraků, anebo jsme My těmi, kdož ji sesílají?

 • 56:70

  Kdybychom chtěli, učinili bychom ji hořkou a slanou - což tedy vděčni nebudete?

 • 56:71

  Uvažovali jste někdy o ohni, který vykřesáváte?

 • 56:72

  Dali jste snad vy vyrůst stromu, který dřevo k tomu skýtá, anebo jsme mu My dali vyrůst?

 • 56:73

  A učinili jsme jej připomenutím a užitkem pro ty, kteří v poušti jsou.

 • 56:74

  Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!

 • 56:75

  Hle, přísahám při hvězd západech,

 • 56:76

  a to vskutku je přísaha - kdybyste věděli - nesmírná,

 • 56:77

  že toto je věru Korán vznešený,

 • 56:78

  v písmu střeženém zapsaný,

 • 56:79

  ať dotýkají se ho jen očištění,

 • 56:80

  od Pána lidstva je to seslání!

 • 56:81

  Tímto vyprávěním vy opovrhujete

 • 56:82

  a vděčnost svou tím projevujete, že za lež je prohlašujete?

 • 56:83

  Proč tedy, až duše dostoupí do hrdla, nezasáhnete,

 • 56:84

  zatímco k tomu přihlížíte

 • 56:85

  - a My k tomu jsme blíže než vy, vy však Nás nevidíte.

 • 56:86

  A nejste-li tedy dlužníky Našimi,

 • 56:87

  navraťte ji zpět do těla, jste-li pravdomluvnými!

 • 56:88

  Jestliže byl z přiblížených k Bohu,

 • 56:89

  tedy mu odpočinek, vůně libá i zahrada slastí náleží,

 • 56:90

  a jestliže z lidí po pravici byl, pak uslyší

 • 56:91

  "Mír s tebou" od lidí po pravici.

 • 56:92

  Jestliže však byl mezi popírajícími, zbloudilými,

 • 56:93

  ve vodě vroucí nalezne pohoštění

 • 56:94

  a v ohni pekelném hoření.

 • 56:95

  A věru je toto skutečnost nepochybná.

 • 56:96

  Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!

Paylaş
Tweet'le