61 SAFF

 • 61:1

  Chválí Boha vše, co na nebesích je i na zemi - a On mocný je i moudrý.

 • 61:2

  Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte?

 • 61:3

  Bůh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte,

 • 61:4

  avšak Bůh věru miluje ty, kdož bojují na cestě Jeho v sevřeném šiku, jako by byli stavbou olovem spojenou.

 • 61:5

  Vzpomeň si, jak pravil Mojžíš lidu svému: "Lide můj, proč se mnou zle nakládáte, když víte, že jsem poslem Božím k vám?" A když se odvrátili, Bůh odvrátil srdce jejich, neboť Bůh nevede cestou správnou lid hanebníků.

 • 61:6

  A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Mariin: "Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude." Avšak když předvedl jim jasné důkazy, řekli: "To je kouzelnictví zjevné."

 • 61:7

  Kdo je nespravedlivější než ten, kdo si proti Bohu lži vymýšlí, zatímco je vyzýván k přijetí islámu? Bůh věru nevede cestou správnou lid nespravedlivý.

 • 61:8

  Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím.

 • 61:9

  A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům.

 • 61:10

  Vy, kteří věříte! Mám vám ukázat obchod, jenž ochrání vás před trestem bolestným?

 • 61:11

  Uvěřte v Boha a posla Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými i osobami svými! A to bude pro vás nejlepší, jestliže jste vědoucí!

 • 61:12

  A tehdy vám On odpustí hříchy vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a do příbytků příjemných v zahradách Edenu; a to bude úspěch nesmírný

 • 61:13

  a dá vám i jiné, jež budete milovat: vítěznou pomoc od Boha a blízké vítězství. Oznam věřícím zvěst radostnou!

 • 61:14

  Vy, kteří věříte! Buďte pomocníky Božími, tak jak to řekl Ježíš, syn Mariin, apoštolům: "Kdož budou pomocníky mými na cestě Boží?" I odvětili apoštolové: "My budeme pomocníky Božími." A uvěřila část dítek Izraele, zatímco druhá část neuvěřila. A podpořili jsme ty, kdož uvěřili, proti nepřátelům jejich a stali se vítěznými.

Paylaş
Tweet'le