64 TEĞABÜN

 • 64:1

  Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi; Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi!

 • 64:2

  On je ten, jenž vás stvořil; a mezi vámi jsou nevěřící a jsou mezi vámi věřící a Bůh jasně vidí vše, co konáte.

 • 64:3

  Stvořil nebesa a zemi jako skutečnost vážnou, dal vám podobu a učinil podoby vaše krásnými; a u Něho je cíl konečný.

 • 64:4

  On zná dobře vše, co na nebesích je i na zemi, On zná, co skrýváte i co najevo dáváte. A Bůh dobře ví, co v hrudích vašich se tají.

 • 64:5

  Což nedostalo se vám zvěsti o těch, kdož před vámi nevěřili a okusili zlých následků jednání svého? A je očekává trest bolestný.

 • 64:6

  A to proto, že přišli k nim poslové jejich s jasnými důkazy, ale oni řekli: "Cožpak nás mají vést smrtelníci?" A neuvěřili, zády se odvrátili a Bůh se bez nich obešel, vždyť Bůh je soběstačný a chvályhodný.

 • 64:7

  A domnívají se ti, kdož jsou nevěřící, že nebudou vzkříšeni: Rci: "Ba naopak, při Pánu mém, budete vskutku vzkříšeni a potom budete poučeni o tom, co jste dělali. A to bude Bohu věcí velmi snadnou."

 • 64:8

  Věřte tedy v Boha, posla Jeho i světlo, jež jsme vám seslali; Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte.

 • 64:9

  Den, kdy vás shromáždi pro den shromáždění, bude dnem vzájemného klamání. Těm, kdož v Boha věří a zbožné skutky konají, Bůh vymaže špatné skutky jejich a uvede je do zahrad, pod nimiž řeky tekou a kde navěky nesmrtelní zůstanou - a to bude úspěch nesmírný.

 • 64:10

  Ti však, kdož nevěřili a znamení Naše za lež prohlašovali, ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní. Jak hnusný je to cíl konečný!

 • 64:11

  Pohroma žádná nepropukne jinak než s dovolením Božím. A kdo věří v Boha, toho srdce On na správnou cestu uvede a Bůh je v každé věci vševědoucí.

 • 64:12

  Poslouchejte Boha a poslouchejte posla; však obrátíte-li se zády... tedy poslu Našemu přísluší jedině hlásání zjevné!

 • 64:13

  Bůh - není božstva kromě Něho - a na Boha nechť se spoléhají věřící!

 • 64:14

  Vy, kteří věříte! Některé z manželek vašich i dětí vašich jsou vám nepřáteli, střezte se jich! Vymažete-li však chyby druhému, prominete a odpustíte, pak i Bůh je odpouštějící, slitovný!

 • 64:15

  Majetky vaše a děti vaše jsou pro vás jen pokušením, zatímco Bůh má u sebe věru odměnu nesmírnou.

 • 64:16

  Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a dávejte almužny pro dobro duší svých! A ti, kdož u sebe se varují skrblictví, ti věru budou blažení!

 • 64:17

  Dáte-li Bohu výhodnou půjčku, On vám ji navrátí dvojnásobně a odpustí vám; vždyť Bůh je za vděčnost uznalý a laskavý,

 • 64:18

  zná nepoznatelné i všeobecně známé, je mocný, moudrý!

Paylaş
Tweet'le