67 MÜLK

 • 67:1

  Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí,

 • 67:2

  jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící -

 • 67:3

  jenž stvořil sedm nebes ve vrstvách. A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou!

 • 67:4

  A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou.

 • 67:5

  My věru jsme ozdobili nejbližší nebe svítilnami, jež určili jsme i pro satanů kamenováni, a připravili jsme pro ně trest plamenný.

 • 67:6

  Těm, kdož neuvěřili v Pána svého, náleží trest pekelný a jak hnusný je to cíl konečný!

 • 67:7

  A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný,

 • 67:8

  a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina bude házena, zeptají se strážci jeho: "Což nepřišel k vám varovatel žádný?"

 • 67:9

  A odpovědí: "Ano, přišel k nám varovatel, ale za lháře jsme jej prohlásili a řekli: "Bůh vůbec nic neseslal a vy jste jenom ve velkém bludu!"

 • 67:10

  A dodají: "Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom dnes věru plamene obyvateli!"

 • 67:11

  Svou vinu tedy doznali - pryč s plamene obyvateli!

 • 67:12

  Těm, kdo bojí se Pána svého kvůli nepoznatelnému, těm věru dostane se odpuštění i převeliké odměny.

 • 67:13

  Utajujte si řeči své či dávejte je najevo co skryto je v hrudích, On dobře ví!

 • 67:14

  Což nezná On ty, které stvořil, On, jenž prozíravý je a dobře zpravený?

 • 67:15

  On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po zádech jejích a jezte z toho, co vám uštědřil a u Něho bude pak vzkříšeni.

 • 67:16

  Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, vás nedá pohltit zemí? Hle, ona se již chví!

 • 67:17

  Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, na vás nepošle vichřici plnou kamení? Pak poznáte, co znamená Mé varování!

 • 67:18

  Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?

 • 67:19

  Což neviděli ptactvo nad sebou, jak křídla roztahuje a skládá? Nikdo krom Milosrdného je nedrží a On jasně všechny věci zří.

 • 67:20

  A kdo je ten, jenž pro vás vojskem je, aby vám pomohl, leda Milosrdný? Však nevěřící jsou jen v zaslepení.

 • 67:21

  A kdo je ten, jenž obživu vaši vám uštědří, jestliže On štědrost svou zadrží? Však naopak oni setrvávají ve vzpurnosti a odmítání!

 • 67:22

  Což ten, jenž klopýtá padaje na tvář svou, je veden lépe než ten, kdo vzpřímeně po stezce přímé kráčí?

 • 67:23

  Rci: "On je ten, kdo vzniknout vám dal a daroval vám sluch, zrak i srdce - a jak málo jste vděčni!"

 • 67:24

  Rci: "On je ten, kdo rozšířil vás po zemi - a k Němu budete shromážděni."

 • 67:25

  A ptají se: "A kdy se tento slib splní, jste-li pravdomluvní?"

 • 67:26

  Odpověz: "Vědomost o tom je u Boha jedině - já jsem jen varovatel zjevný."

 • 67:27

  A až zblízka trest uvidí, naplní se tváře těch, kdož nevěřili, hrůzou; a bude jim řečeno: "Tohle je to, co jste požadovali!"

 • 67:28

  Rci: "Co si myslíte? A ať již Bůh mě zahubí spolu s těmi, kdož se mnou jsou, anebo se nad námi slituje, kdo potom ochrání nevěřící před trestem bolestným?"

 • 67:29

  Rci: "On je Milosrdný; uvěřili jsme v Něho a spoléháme na Něho. A záhy se dozvíte, kdo vlastně v bludu zjevném se nalézá!"

 • 67:30

  Rci: "Co si myslíte? Kdyby se jednou zrána vody vaše v hloubce ztratily, kdo tedy, ne-li Bůh, vodu pramenitou vám dá?"

Paylaş
Tweet'le