68 KALEM

 • 68:1

  Nún. Při peru a při tom, co píší,

 • 68:2

  díky milosti Pána svého ty blázen žádný nejsi!

 • 68:3

  A věru tě očekává odměna neupomínaná,

 • 68:4

  vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.

 • 68:5

  A spatříš ty a také oni spatří,

 • 68:6

  kdo z vás je pokušením svedený.

 • 68:7

  Pán tvůj nejlépe zná, kdož z cesty jeho zbloudili, a dobře ví i o těch, kdož správně jsou vedeni.

 • 68:8

  Neposlouchej ty, kdo za lháře tě prohlásili!

 • 68:9

  Rádi by, abys jim lichotil, a pak i oni by ti lichotili.

 • 68:10

  Neposlouchej žádného křivopřísežníka hnusného,

 • 68:11

  klevetníka s pomluvami obcházejícího,

 • 68:12

  dobrému se na odpor stavějícího, nepřítele hříšného,

 • 68:13

  násilníka, a k tomu původu pochybného

 • 68:14

  - i když je majetný a syny obdařen!

 • 68:15

  Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!"

 • 68:16

  Však bude námi na rypáku označen!

 • 68:17

  A podrobujeme je zkoušce podobné té, jíž podrobili jsme majitele zahrady, kteří přísahali, že půjdou do ní zrána úrodu sklidit,

 • 68:18

  však nepronesli: "Bude-li Bůh chtít!"

 • 68:19

  A zatímco spali, jedna z metel Pána tvého ji navštívila,

 • 68:20

  takže za jitra zahrada jak očesána byla.

 • 68:21

  A zrána na sebe volali:

 • 68:22

  "Pojďme časně na svá pole, abychom všechno sklidili!"

 • 68:23

  A na cestu se vydali a vzájemně si šeptali:

 • 68:24

  "Jen aby nám sem dnes žádný nuzák nepřišel!"

 • 68:25

  A tak za jitra vyrazili, aby rozhodnutí své vyplnili,

 • 68:26

  však vidouce zahradu, vykřikli: "Věru jsme v bludu byli!

 • 68:27

  Ba co víc, vždyť nezbylo nám vůbec nic!"

 • 68:28

  I pravil nejobezřetnější z nich: "Což neříkal jsem vám, že slávu Boží pronésti jsme měli?"

 • 68:29

  A zvolali: "Sláva budiž Pánu našemu, vždyť vskutku jsme nespravedliví byli."

 • 68:30

  A vzájemně si výčitky činili

 • 68:31

  řkouce: "Běda nám, vpravdě jsme vzpurní byli;

 • 68:32

  ale snad Pán náš výměnou za ni nám lepší dá, vždyť my věru po Pánu svém touhu máme!"

 • 68:33

  Takový bývá trest na tomto světě, však trest na onom světě ještě větší bude - kéž by si to uvědomili!

 • 68:34

  Bohabojní pak u Pána svého v zahradách slastí žíti budou.

 • 68:35

  Což učiníme ty, kdož do vůle Boží se odevzdali, stejnými jako hříšníky?

 • 68:36

  Co je vám, že tak soudíte?

 • 68:37

  Máte snad Písmo, z něhož studujete,

 • 68:38

  a je v něm pro vás jen to, co si vyberete?

 • 68:39

  Či jste snad s Námi spojeni přísahami platnými do dne zmrtvýchvstání, že dostanete to, co sami rozhodnete?

 • 68:40

  Zeptej se jich, kteří z nich jsou toho ručiteli,

 • 68:41

  či zda mají společníky? Ať tedy přivedou své společníky - pravdu hovoří-li -

 • 68:42

  v den, kdy lýtka budou obnažena a oni výzvu dostanou, aby na zem padli, a schopni toho nebudou.

 • 68:43

  A hanba na ně padne a zraky ponížením sklopí: vždyť k padnutí na zem vyzváni byli, když ještě v bezpečí na zemi žili.

 • 68:44

  Nech mne s těmi, kdož toto vyprávění za lež prohlásili; postupně zkázu k nim přivedu, aniž místo, odkud přišla, tušit budou.

 • 68:45

  Já značný jim dávám odklad, však jistý je můj úklad!

 • 68:46

  Či žádáš od nich odměnu a zatímco je dluhy tíží

 • 68:47

  anebo znají nepoznatelné z něhož si píší?

 • 68:48

  Trpělivě tedy vyčkávej rozsudek Pána svého a nebuď jako onen s rybou, jenž o pomoc volal, když cítil úzkost tísnivou.

 • 68:49

  A kdyby ho nebylo dostihlo Pána jeho dobrodiní, na holou zemi býval by byl vyvržen pln zahanbení.

 • 68:50

  Však Pán jeho si jej vyvolil a jedním z bezúhonných jej učinil.

 • 68:51

  A nevěřící, když připomenutí slyší, div že pohledy tě neproklínají a hovoří: "On džiny je posedlý věru!"

 • 68:52

  Však není to než připomenutí lidstvu všemu!

Paylaş
Tweet'le