69 HAKKA

 • 69:1

  Nevyhnutelná!

 • 69:2

  Co je to nevyhnutelná?

 • 69:3

  Víš ty vůbec, co je to nevyhnutelná?

 • 69:4

  Jak Thamúdovci, tak i ´Ádovci roztříšťující za lež pokládali.

 • 69:5

  Co Thamúdovců se týče, ti byli ranou hromovou zahubeni,

 • 69:6

  zatímco ´Ádovci byli vichřicí svištivou, nezkrotnou skoseni.

 • 69:7

  Bůh dal jí, zničující, nad nimi vládu po osm dní a sedm nocí; a byl bys tam viděl lidi k zemi vržené, jako by to byly kmeny palem vykotlané.

 • 69:8

  A vidíš snad, že by po nich bylo něco zůstalo?

 • 69:9

  Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili

 • 69:10

  a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je uchvátil.

 • 69:11

  A když se vodstva rozlila, na plující archu jsme vás přenesli,

 • 69:12

  abychom ji pro vás připomenutím učinili a aby uši pozorné to podržely.

 • 69:13

  Až bude zatroubeno na pozoun jedním zatroubením

 • 69:14

  a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,

 • 69:15

  v ten den nezvratná dopadne

 • 69:16

  a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne

 • 69:17

  a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého.

 • 69:18

  V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného.

 • 69:19

  A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne: "Zde přečtěte si knihu mou!

 • 69:20

  Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou."

 • 69:21

  A takový bude mít žití příjemné

 • 69:22

  v zahradě vznešené,

 • 69:23

  jejíž plody na dosah budou.

 • 69:24

  "Jezte a pijte v bezpečí za to, co jste již vykonali v době minulé!"

 • 69:25

  A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: "Ach, kéž by mi nebyla dána kniha má

 • 69:26

  a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek!

 • 69:27

  Ach, kéž by tato smrt byla konečná!

 • 69:28

  K ničemu dnes mi není můj majetek

 • 69:29

  a zanikla, daleko ode mne, pravomoc má!"

 • 69:30

  "Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte,

 • 69:31

  pak v ohni pekelném jej palte

 • 69:32

  a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!"

 • 69:33

  On věru nevěřil v Boha mocného

 • 69:34

  a nevybízel k nakrmení nuzného,

 • 69:35

  takže zde nemá dnes druha vřelého

 • 69:36

  ani krom splašek pokrmu jiného,

 • 69:37

  jež jísti budou jen těžcí hříšníci.

 • 69:38

  Hle, já přísahám při tom, co vidíte,

 • 69:39

  i při tom, co nezříte,

 • 69:40

  že toto zajisté je řeč posla vznešeného!

 • 69:41

  Nejsou to slova básníkova - jak málo vy věříte -

 • 69:42

  ani řeč věštcova - jak krátkou paměť máte -

 • 69:43

  leč je to od Pána lidstva seslání!

 • 69:44

  A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení,

 • 69:45

  věru bychom jej vzali za jeho pravici

 • 69:46

  a pak mu prořízli jeho srdečnici

 • 69:47

  a žádný z vás by tomu nemohl zabránit.

 • 69:48

  Korán vskutku je připomenutí bohabojným

 • 69:49

  a dobře víme, že mezi vámi jsou ti, kdo nazývají jej vylhaným.

 • 69:50

  A věru on zármutku nevěřících je příčinou

 • 69:51

  a vskutku je pravdou jistotnou!

 • 69:52

  Chval tedy jméno Pána svého mocného!

Paylaş
Tweet'le