70 MEARİC

 • 70:1

  Ptal se tázající na trest, jenž dopadne

 • 70:2

  na nevěřící: není nikoho, kdo jej odrazí,

 • 70:3

  vždyť od Boha, Pána stupňů, přichází!

 • 70:4

  Stoupají k němu po nich andělé i duch v den, jehož délka let padesát tisíc měří.

 • 70:5

  Neochvějný buď a pěkně jen vytrvej!

 • 70:6

  Nevěřící daleko vidí ten den,

 • 70:7

  zatímco my nablízku jej vidíme.

 • 70:8

  V ten den nebe bude roztavené mosazi podobné

 • 70:9

  a hory budou jak vločky vlny barevné

 • 70:10

  a nebude se ptát přítel vřelý na přítele,

 • 70:11

  ačkoliv budou na dohled. Hříšník zatouží se vykoupit z trestu dne onoho syny vlastními,

 • 70:12

  i bratrem svým a družkou svou

 • 70:13

  a klanem vlastním, jenž mu je ochranou,

 • 70:14

  ba všemi, kdož na zemi jsou, aby se to stalo jeho záchranou.

 • 70:15

  Však pozor! Toto věru je oheň šlehající,

 • 70:16

  kůži na lebce spalující,

 • 70:17

  jenž svolává toho, kdo zády se otočil a odvrátil

 • 70:18

  a majetek shromažďoval a nakupil.

 • 70:19

  Člověk byl věru stvořen vrtkavý:

 • 70:20

  když dotkne se ho neštěstí, je ustrašený,

 • 70:21

  když dotkne se jej dobré, je odmítavý.

 • 70:22

  Ne tak ti, kdo se modlí,

 • 70:23

  kdo v modlitbách jsou vytrvalí,

 • 70:24

  kdo stanovili podíl z jmění svého

 • 70:25

  pro žebráka i nešťastníka nemajetného

 • 70:26

  a kdo den soudný za pravdivý uznávají

 • 70:27

  a trestu Pána svého se obávají

 • 70:28

  - vždyť před trestem Pána tvého nikdo jist si není -

 • 70:29

  a kdo svá pohlaví chrání

 • 70:30

  jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -

 • 70:31

  kdož však více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci;

 • 70:32

  a kdo svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují

 • 70:33

  a kdo při svědectvích svých v pravdě stojí

 • 70:34

  a o modlitby své pilně dbají -

 • 70:35

  takoví v zahradách rajských se s poctami setkají!

 • 70:36

  Co děje se s nevěřícími, že k tobě krky natahují

 • 70:37

  a zprava i zleva se shlukují?

 • 70:38

  Žádá snad každý z nich, aby uveden byl do zahrad slastí?

 • 70:39

  Však pozor! Stvořili jsme je věru z toho, co sami dobře znají.

 • 70:40

  Však pozor! Přísahám při Pánu východů i západů, že vskutku schopni jsme

 • 70:41

  lepšími, než oni jsou, je vystřídat, a předejít se v tom nedáme.

 • 70:42

  Nech je být, ať si tlachají a hrají, až se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben,

 • 70:43

  se dnem, kdy z hrobů jako by k obětištím chvátali vystoupí se spěchem,

 • 70:44

  se zrakem zahanbeným, pokryti ponížením. Takový bude den, jenž byl jim přislíben!

Paylaş
Tweet'le