71 NUH

 • 71:1

  Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: "Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!"

 • 71:2

  I pravil Noe: "Lide můj, jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný,

 • 71:3

  abyste Boha uctívali, bohabojní byli a mne poslouchali!

 • 71:4

  On odpustí vám vaše viny a dá vám odklad až do lhůty určené. Však až lhůta Boží přijde, odložena nebude kéž byste to znali!"

 • 71:5

  A zvolal: "Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem,

 • 71:6

  mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen.

 • 71:7

  A kdykoliv jsem je vyzýval - abys jim mohl odpustit - tu prsty si do uší strkali, do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se hrdopyšně.

 • 71:8

  Potom jsem jim kázal zcela veřejně,

 • 71:9

  pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi skrytě i tajně

 • 71:10

  a pravil jsem jim:, Proste Pána svého za odpuštění, vždyť On věru je odpouštějící!

 • 71:11

  On sešle na vás nebe deštěm hojným

 • 71:12

  a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky.

 • 71:13

  Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží?

 • 71:14

  On přece stvořil vás v postupných formách;

 • 71:15

  což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách

 • 71:16

  a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?

 • 71:17

  Bůh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám,

 • 71:18

  potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede znenadání.

 • 71:19

  A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám,

 • 71:20

  abyste cestami širokými chodili po ní.? "

 • 71:21

  I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily,

 • 71:22

  a nesmírný úklad proti mně připravili

 • 71:23

  a zvolali:, Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!?

 • 71:24

  A věru oni mnohým zbloudit dali; a nerozmnožuj nespravedlivým ničeho, leda jejich bloudění!"

 • 71:25

  Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vrženi a nenalezli pro sebe mimo Boha žádné pomocníky.

 • 71:26

  A pravil Noe: "Pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z nevěřících,

 • 71:27

  vždyť ponecháš-li je, oni dají zbloudit služebníkům Tvým a nezrodí nic, než zase zarputilé nevěřící a hříšníky.

 • 71:28

  Pane můj, odpusť mi a rodičům mým i těm, kdož jako věřící do mého domu vstoupili, a také věřícím mužům a ženám! A nerozmnožuj nespravedlivým nic, leda záhubu jejich!"

Paylaş
Tweet'le