72 CİN

 • 72:1

  Rci: "Bylo mi vnuknuto, že skupina džinů naslouchala a řekla:, Naslouchali jsme Koránu podivuhodnému,

 • 72:2

  k přímé cestě vedoucímu, takže jsme v něj uvěřili a již nikoho nebudeme přidružovat k Pánu, svému.

 • 72:3

  A věru On - povznesena nechť je důstojnost Pána našeho - si nevzal družku ani syna žádného.

 • 72:4

  Avšak hlupák jeden z nás o Bohu vedl řeči míru přesahující,

 • 72:5

  ačkoliv jsme se dosud domnívali, že ani lidé, ani džinové o Bohu nebudou vést řeči lživé!

 • 72:6

  Mužové někteří pak z lidí u mužů z džinů útočiště vyhledali, ti však jen pošetilost jejich rozmnožili

 • 72:7

  a lidé se - podobně jako vy - že Bůh nikoho nevzkřísí, domnívali.

 • 72:8

  A prohledali jsme nebe, avšak nalezli jsme je plné stráží silných a plamenů šlehajících.

 • 72:9

  A sedávali jsme dříve u něho na místech vhodných k naslouchání, však kdokoliv z nás chce naslouchat nyní, ten shledá, že naň číhá plamen šlehající.

 • 72:10

  A my věru nevíme, zda zlo je zamýšleno pro ty, kdož na zemi dlí, či zda Pán jejich si pro ně přeje správného vedení.

 • 72:11

  Mezi námi jsou věru bezúhonní a jsou mezi námi zajisté i jiní než takoví, my na sekty jsme rozděleni.

 • 72:12

  Domníváme se, že nikdy se nám nepodaří uniknout zásahu Božímu na zemi, ba ani pomocí útěku.

 • 72:13

  A když slyšeli jsme o správném vedení, uvěřili jsme v ně; a ten, kdo v Pána svého věří, ať nebojí se ani poškození, ani útlaku.

 • 72:14

  A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou.

 • 72:15

  Co nespravedlivých se týká, ti peklu palivem budou.? "

 • 72:16

  A půjdou-li touto cestou, My věru je napojíme vodou hojnou,

 • 72:17

  abychom je zkoušeli. Kdokoliv však se odvrátí od připomenutí Pána svého, toho On uvede do trestu těžkého.

 • 72:18

  A modlitebny patří Bohu; nevzývejte v nich tedy spolu s Bohem nikoho!

 • 72:19

  A když povstal služebník Boží, vzývaje Jej, tu div se proti němu nezvedli v hustém zástupu.

 • 72:20

  Rci: "Já modlím se pouze k Pánu svému a nikoho nepřidružuji k Němu."

 • 72:21

  Rci: "Nevládnu mocí způsobit vám škodu, či abyste správně byli vedeni.

 • 72:22

  Rci: "Neochrání mě před Bohem nikdo a nenaleznu útočiště žádné kromě Něho,

 • 72:23

  kromě sdělení od Boha a Jeho poselství. Těm, kdo neposlouchají Boha a Jeho posla, těm určen je oheň pekelný a budou v něm navěky nesmrtelní.

 • 72:24

  A až spatří to, co jim bylo slíbeno, poznají, kdo pomocníky má nejslabší a kdo počtem je nejmenší."

 • 72:25

  Rci: "Nevím, zda je blízko to, co vám bylo slíbeno, či zda Pán můj dá odklad tomu další;

 • 72:26

  On jediný zná nepoznatelné a nikoho do svých tajemství nezasvěcuje

 • 72:27

  kromě těch, jež oblíbil si ze Svých poslů; a před ním i za ním dozorce kráčí,

 • 72:28

  aby zjistil, zda poselství Pána svého hlásá. A On Svým věděním vše, co konají, objímá a On každou věc přesným počtem počítá.

Paylaş
Tweet'le