74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  Ty rouchem přikrytý!

 • 74:2

  Vstaň a varuj,

 • 74:3

  Pána svého oslavuj,

 • 74:4

  svůj oděv očišťuj,

 • 74:5

  hněvu Božího se varuj,

 • 74:6

  kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj

 • 74:7

  a při Pánu svém trpělivě stůj!

 • 74:8

  Až zatroubeno bude pozounem,

 • 74:9

  ten den bude věru těžkým dnem,

 • 74:10

  pro nevěřící nelehkým břemenem.

 • 74:11

  Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil,

 • 74:12

  jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval

 • 74:13

  a syny zde přítomné uštědřil

 • 74:14

  a jemuž jsem vše hladce uhladil,

 • 74:15

  a on pak ještě dychtí, abych více mu dal!

 • 74:16

  Však pozor! Vždyť proti Našim znamením on brojí,

 • 74:17

  však vyženu ho na vrch příkrý!

 • 74:18

  On věru vymýšlel a rozhodoval,

 • 74:19

  ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!

 • 74:20

  A znovu: ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!

 • 74:21

  Potom kol sebe se rozhlížel,

 • 74:22

  pak zamračil se a nasupil,

 • 74:23

  nakonec zády se obrátil a pyšně odcházel

 • 74:24

  a pravil: "To není leč kouzlo osvojené

 • 74:25

  a slova jen bytosti smrtelné!"

 • 74:26

  Sežehnu však já jej v ohni Saqaru!

 • 74:27

  Víš ty vůbec, co je to Saqar?

 • 74:28

  Nic nenechá a nic nepustí

 • 74:29

  a kůži smrtelníkům spálí

 • 74:30

  a devatenáct andělů nad ním bdí.

 • 74:31

  A za strážce pekla jsme pouze anděly určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jímž dostalo se Písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: "Co chtěl Bůh tímto příkladem říci?" Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům!

 • 74:32

  Však pozor! Při měsíci,

 • 74:33

  při noci, když ustupuje,

 • 74:34

  při úsvitu, když se rozjasňuje!

 • 74:35

  Saqar je věru jeden z trestů největších,

 • 74:36

  jako varování smrtelníkům daný,

 • 74:37

  těm z vás, kdož chtějí k víře vpředu jít anebo se chtějí opozdit.

 • 74:38

  Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila,

 • 74:39

  kromě lidi po pravici,

 • 74:40

  kteří v zahradách vzájemně se budou ptát

 • 74:41

  na hříšníky:

 • 74:42

  "Co přivedlo vás do Saqaru?"

 • 74:43

  odvětí: "Nebyli jsme mezi modlitbu konajícími

 • 74:44

  ani mezi nuzné krmícími,

 • 74:45

  ale tlachali jsme mezi tlachajícími

 • 74:46

  a den soudný jsme za lež prohlásili,

 • 74:47

  až přišla na nás tato jistota!"

 • 74:48

  A nebude jim nic platná přímluva přímluvců!

 • 74:49

  Co s nimi je, že se odvracejí od připomenutí,

 • 74:50

  jako by byli osly splašenými,

 • 74:51

  před lvem prchajícími?

 • 74:52

  Věru, chce každý z nich, aby svitky rozevřené mu byly přineseny?

 • 74:53

  Však pozor! Oni se naopak neobávají života budoucího.

 • 74:54

  Však pozor! Toto jest připomenutí,

 • 74:55

  a kdo chce, ať na ně si vzpomene!

 • 74:56

  Však vzpomenou si jen tehdy, když Bůh si to bude přát a Jemu náleží, aby se Ho báli, a Jemu patří odpuštění dát!

Paylaş
Tweet'le