79 NAZİAT

 • 79:1

  Při silou vytrhujících,

 • 79:2

  při čile prohánějících,

 • 79:3

  při plavně se nesoucích,

 • 79:4

  při usilovně se předbíhajících,

 • 79:5

  při rozkazy uspořádávajících!

 • 79:6

  V den, kdy rozezní se znějící

 • 79:7

  a přijde po ní následující,

 • 79:8

  v ten den se všechna srdce rozbuší

 • 79:9

  a zraky jejich se hanbou zkruší!

 • 79:10

  Říkají: "Což vskutku budeme vráceni v stav původní,

 • 79:11

  až staneme se kostmi zpráchnivělými?"

 • 79:12

  A připojí: "To věru návrat byl by záhubný!"

 • 79:13

  A ozve se jen zvuk jediný,

 • 79:14

  a hle, octnou se bdící na zemi!

 • 79:15

  Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva,

 • 79:16

  když Pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuwá:

 • 79:17

  "K Faraónovi se vydej, neb on věru zpupným se projevil,

 • 79:18

  a rci mu: "Což se nepatří, aby ses očistil

 • 79:19

  a já abych tě dovedl k Pánu tvému a ty se Ho bál?"

 • 79:20

  A znamení největší mu ukázal,

 • 79:21

  však ten za lež je prohlásil a neposlušný byl,

 • 79:22

  pak zády se otočil a pryč pospíšil

 • 79:23

  a lidi své si shromáždil a pak prohlásil:

 • 79:24

  "Já vaším pánem jsem nejvyšším!"

 • 79:25

  A učinil jej Bůh na onom i tomto světě trestem varovným,

 • 79:26

  a pro toho, kdo naplněn je bázní, to věru bude poučením!

 • 79:27

  Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,

 • 79:28

  v klenbu je vyzvedl a vhodně vyrovnal,

 • 79:29

  temnotou noc jeho zahalil a jasu dennímu z něho vzejít dal

 • 79:30

  a zemi posléze rozprostřel,

 • 79:31

  a aby voda i pastviny na ní vzešly, způsobil

 • 79:32

  a také hory tam zakotvil,

 • 79:33

  aby užitek v tom pro vás i vaše stáda byl.

 • 79:34

  A až nadejde ten převrat nesmírný

 • 79:35

  v den, kdy člověk si vzpomene na všechno své snažení,

 • 79:36

  tehdy předvedeno bude peklo tomu, kdo uvidí.

 • 79:37

  Ti, kdož vzpurní byli

 • 79:38

  a život pozemský si oblíbili,

 • 79:39

  těm věru peklo za útulek připravili.

 • 79:40

  Však ten, jenž postavení Pána svého se bál a duši svou před vášní spasil,

 • 79:41

  ten věru v zahradě rajské svůj bude mít azyl.

 • 79:42

  Budou se tě na Hodinu, a kdy má nastat, ptát;

 • 79:43

  proč ty máš se vlastně o ní zmiňovat?

 • 79:44

  Vždyť Pánu tvému patří lhůta její konečná!

 • 79:45

  Ty jen varovatelem jsi toho, jenž obavu z ní má.

 • 79:46

  A v den, kdy spatří ji, bude se jim zdát, jako by v hrobech svých víc než večer či jitro nestrávili.

Paylaş
Tweet'le