101 KARİA

 • 101:1

  قارعه.

 • 101:2

  قارعه چیست؟ (همان روز وحشت و اضطراب مرگ و قیامت است که دلهای خلایق را از ترس در هم کوبد).

 • 101:3

  و چگونه حالت آن روز هولناک را تصور توانی کرد؟

 • 101:4

  در آن روز سخت، مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند.

 • 101:5

  و کوهها همچون پشم زده شده متلاشی گردد.

 • 101:6

  پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد،

 • 101:7

  او در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود.

 • 101:8

  و عمل هر کس بی قدر و سبک وزن باشد،

 • 101:9

  جایگاهش در قعر هاویه (جهنم) است.

 • 101:10

  و چگونه سختی هاویه را تصور توانی کرد؟

 • 101:11

  هاویه همان آتش سخت سوزنده و گدازنده است.

Paylaş
Tweet'le