102 TEKASÜR

 • 102:1

  شما مردم را افتخار به بسیاری اموال و فرزند و عشیره سخت (از یاد خدا و مرگ) غافل داشته است.

 • 102:2

  تا آنجا که به ملاقات (اهل) قبور رفتید (و به جای آنکه عبرت گیرید آنجا هم به قبرهای مردگان خود بر هم مفاخرت کردید).

 • 102:3

  نه چنین است، به زودی خواهید دانست (که پس از مرگ به برزخ چه سختیها در پیش دارید).

 • 102:4

  باز هم چنین نیست، حقا خواهید دانست (که به قیامت با چه عذابها مواجهید).

 • 102:5

  نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می‌دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی‌شدید).

 • 102:6

  البته (پس از مرگ) دوزخ را مشاهده خواهید کرد.

 • 102:7

  و سپس به چشم یقین آن دوزخ را می‌بینید.

 • 102:8

  آن گاه در آن روز از نعمتها شما را باز می‌پرسند.

Paylaş
Tweet'le