104 HÜMEZE

 • 104:1

  وای بر هر عیبجوی هرزه زبان.

 • 104:2

  همان کسی که مالی جمع کرده و دایم به حساب و شماره‌اش سر گرم است.

 • 104:3

  پندارد که مال و دارایی دنیایش عمر ابدش خواهد بخشید.

 • 104:4

  چنین نیست، بلکه محققا به آتش در هم شکننده دوزخ در افتد.

 • 104:5

  آتشی که چگونه تصور سختی آن توانی کرد؟

 • 104:6

  آن آتش را (خشم) خدا افروخته.

 • 104:7

  شراره آن بر دلها (ی نا پاک پر از حرص دنیای کافران) شعله‌ور است.

 • 104:8

  آتشی که بر آنها از هر سو سخت احاطه کرده و راه گریزی ندارند.

 • 104:9

  و مانند ستونهای بلند زبانه کشیده است.

Paylaş
Tweet'le