105 FİL

 • 105:1

  آیا ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل (سپاه فیل سوار ابرهه) چه کرد؟

 • 105:2

  آیا کید و تدبیر آنها را (که برای خرابی کعبه اندیشیدند) تباه نکرد؟

 • 105:3

  و بر هلاک آنها مرغانی گروه گروه فرستاد.

 • 105:4

  تا آن سپاه را به سنگهای سجّیل (دوزخی) سنگباران کردند.

 • 105:5

  و تنشان را چون علفی زیر دندان حیوان خرد گردانید.

Paylaş
Tweet'le