15 HİCİR

 • 15:1

  الر (اسرار این حروف نزد خدا و رسول است) این است آیات کتاب خدا و قرآنی که (راه حق و باطل را) روشن و آشکار می‌گرداند.

 • 15:2

  کافران (چون چشم حقیقت بین بگشایند) ای بسا آرزو کنند که کاش مسلم و خداپرست بودند.

 • 15:3

  (ای رسول ما) این کافران (لجوج) را واگذار تا به خورد و خواب طبیعت و لذات حیوانی سرگرم باشند و آمال و اوهام دنیوی آنان را غافل گرداند، پس (نتیجه این کامرانی بیهوده را) به زودی خواهند یافت.

 • 15:4

  و ما هیچ ملک و ملتی را هلاک نکردیم جز به هنگامی معین.

 • 15:5

  هیچ قومی از اجل خود (از آنچه در علم حق معین است یک لحظه) پس و پیش نخواهند افتاد.

 • 15:6

  و کافران گفتند: ای کسی که (مدعی آنی که) قرآن از جانب خدا بر تو نازل شده تو (به عقیده ما) محققا دیوانه‌ای.

 • 15:7

  اگر راست می‌گویی (و بر تو فرشتگان خدا نازل می‌شوند) چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آری؟

 • 15:8

  ما فرشتگان را جز به حق (و حکمت و مصلحت) نمی‌فرستیم، و آن گاه که بفرستیم دیگر کافران مهلتی نخواهند یافت.

 • 15:9

  البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم آن را محققا محفوظ خواهیم داشت.

 • 15:10

  و ما پیش از تو هم رسولانی بر امم سالفه فرستادیم.

 • 15:11

  و هیچ رسولی بر آن مردم نمی‌آمد جز آنکه به استهزای او می‌پرداختند.

 • 15:12

  این گونه ما قرآن را (روشن) در دل زشتکاران وارد سازیم،

 • 15:13

  لیکن به آن ایمان نمی‌آورند، و البته عادت امم سابقه هم (مانند امت تو بر همین انکار و استهزا نسبت به رسولان و کتب آسمانی) گذشت.

 • 15:14

  و اگر ما بر این کافران امتت دری از آسمان بگشاییم تا دائم بر آسمانها عروج (یا فرشتگان بر آنها نزول) کنند،

 • 15:15

  باز هم خواهند گفت: چشمان ما را فرو بسته‌اند، بلکه در ما سحر و جادویی به کار برده‌اند.

 • 15:16

  و همانا ما در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و بر چشم بینایان عالم آن کاخها را به زیب و زیور بیاراستیم.

 • 15:17

  و آن را از (دستبرد) هر شیطان مردودی محفوظ داشتیم.

 • 15:18

  لیکن هر شیطانی برای سرقت سمع (یعنی برای دزدیدن و دریافتن سخن فرشتگان عالم بالا) به آسمان نزدیک شود تیر شهاب و شعله آسمانی او را تعقیب کند.

 • 15:19

  و زمین را هم ما بگستردیم و در آن کوههای عظیم بر نهادیم و در آن از هر گیاه و هر نبات مناسب و موافق حکمت و عنایت برویانیدیم.

 • 15:20

  و در این زمین هم لوازم معاش و زندگانی شما را مهیا کردیم و هم بر سایر حیوانات که شما به آنها روزی نمی‌دهید قوت و غذا فراهم ساختیم.

 • 15:21

  و هیچ چیز در عالم نیست جز آنکه منبع و خزانه آن نزد ماست ولی ما از آن بر عالم خلق الاّ به قدر معین (که مصلحت است) فرو نمی‌فرستیم.

 • 15:22

  و ما بادهای باردار کننده (رحم طبیعت) را فرستادیم، آن‌گاه باران را از آسمان فرود آوردیم تا به آن آب، شما را سیراب گردانیدیم و گر نه شما نمی‌توانستید آبهایی (برای وقت حاجت خود در هر جای زمین از کوه و دره و بیابان و صحرا) منبع ساخته و جاری سازید.

 • 15:23

  و محققا ماییم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و وارث (همه خلق که فانی می‌شوند) ما هستیم.

 • 15:24

  و البته ما به همه گذشتگان و آیندگان شما آگاهی کامل داریم.

 • 15:25

  و البته خدای تو همه خلایق را در قیامت محشور خواهد کرد، که کار او از روی علم و حکمت است.

 • 15:26

  و همانا ما انسان را از گل و لای کهنه متغیر بیافریدیم.

 • 15:27

  و طایفه دیوان را پیشتر از آتش گدازنده، خلق کردیم.

 • 15:28

  و (یاد آر) آن گاه که پروردگارت به فرشتگان عالم اظهار فرمود که من بشری از ماده گل و لای کهنه متغیر، خلق خواهم کرد.

 • 15:29

  پس چون آن (عنصر) را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه (از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی) بر او سجده کنید.

 • 15:30

  پس همه فرشتگان سجده کردند.

 • 15:31

  مگر ابلیس که از همراهی با سجده کنندگان امتناع ورزید.

 • 15:32

  خدا فرمود که ای شیطان، برای چه تو با ساجدان عالم سر فرود نیاوردی؟

 • 15:33

  شیطان پاسخ داد که من هرگز به بشری که از گل و لای کهنه متغیر خلقت کرده‌ای سجده نخواهم کرد.

 • 15:34

  خدا هم (به او قهر و عتاب) فرمود که از صف ساجدان (و از بهشت مطیعان) خارج شود که تو رانده درگاه ما شدی.

 • 15:35

  و لعنت ما تا روز جزا بر تو محقق و حتمی گردید.

 • 15:36

  شیطان از خدا درخواست کرد که پروردگارا، پس مرا تا روز قیامت که خلق مبعوث می‌شوند مهلت و طول عمر عطا فرما.

 • 15:37

  خدا فرمود: آری تو را مهلت خواهد بود.

 • 15:38

  تا به وقت معین و روز معلوم (شاید مرا تا قیامت یا نفخه صور اول یا ظهور دولت ولی عصر یا ظهور حکومت عقل انسان بر نفس و هوای او باشد).

 • 15:39

  شیطان گفت: خدایا، چنانکه مرا به گمراهی و هلاکت کشاندی من نیز در زمین (هر باطلی را) در نظر فرزندان آدم جلوه می‌دهم (تا از یاد تو غافل شوند) و همه آنها را به گمراهی و هلاکت خواهم کشاند.

 • 15:40

  به جز بندگان پاک و برگزیده تو را.

 • 15:41

  خدا فرمود: همین (اخلاص و پاکی سریرت) راه مستقیم به (درگاه رضای) من است.

 • 15:42

  و هرگز تو را بر بندگان (برگزیده) من تسلط و غلبه نخواهد بود لیکن اقتدار و سلطه تو بر مردم گمراهی است که پیرو تو شوند.

 • 15:43

  و البته وعده‌گاه جمیع آن مردم گمراه نیز آتش دوزخ خواهد بود.

 • 15:44

  که آن دوزخ را هفت در است که هر دری برای ورود دسته‌ای از گمراهان معین گردیده است.

 • 15:45

  البته اهل تقوا در باغها و نهرهای جاری خواهند بود.

 • 15:46

  (به آنها خطاب شود که) شما با درود و سلام و با کمال ایمنی و احترام به بهشت ابد وارد شوید.

 • 15:47

  و ما آیینه دلهای پاک آنها را از کدورت کینه و حسد و هر خلق ناپسند به کلی پاک و پاکیزه ساختیم و همه برادروار روبروی یکدیگر بر تختهای عزت بنشینند.

 • 15:48

  در حالتی که هیچ رنج و زحمت در آنجا به آنها نرسد و هرگز از آن بهشت ابد بیرونشان نکنند.

 • 15:49

  (ای رسول ما) بندگان مرا آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و مهربانم.

 • 15:50

  و نیز عذاب من بسیار سخت و دردناک است.

 • 15:51

  و هم بندگانم را از حکایت (فرشتگان) مهمانان ابراهیم آگاه ساز.

 • 15:52

  که چون آن مهمانان بر ابراهیم وارد شدند و بر او سلام دادند ابراهیم (مضطرب شده) گفت: ما از شما (که بدون اذن و بی‌موقع بر ما در آمدید) بیمناکیم.

 • 15:53

  فرشتگان گفتند: هیچ مترس که ما آمده‌ایم تو را به پسری دانا بشارت دهیم.

 • 15:54

  ابراهیم گفت: آیا مرا در این سن پیری مژده فرزند می‌دهید؟ نشانه این مژده چیست؟

 • 15:55

  گفتند: ما تو را به حق و حقیقت بشارت دادیم و تو هرگز نومید مباش.

 • 15:56

  ابراهیم گفت: به جز مردم گمراه چه کسی از لطف خدای خود نومید می‌شود؟

 • 15:57

  آن گاه ابراهیم پرسش کرد که ای رسولان حق، باز گویید که بر چه کار مبعوث شده‌اید؟

 • 15:58

  فرشتگان پاسخ دادند که ما بر هلاک قومی زشتکار فرستاده شده‌ایم.

 • 15:59

  (که آن قوم مجرم لوطند که به جرم عمل بد هلاک شوند) مگر اهل بیت لوط که همه آنها را از بلا نجات خواهیم داد.

 • 15:60

  جز زن لوط که آن هم (چون با بدان همدست است) چنین مقرر داشتیم که از بازماندگان باشد (و با زشتکاران هلاک شود).

 • 15:61

  و چون فرشتگان بر لوط و خانواده او وارد شدند.

 • 15:62

  لوط با فرشتگان گفت: شما اشخاصی نا آشنایید!

 • 15:63

  فرشتگان پاسخ دادند که ما بر انجام چیزی (یعنی وعده عذاب) که قومت در آن به شک و انکار بودند فرستاده شدیم.

 • 15:64

  و به حق و راستی به سوی تو آمده‌ایم و آنچه گوییم صدق محض است.

 • 15:65

  پس تو ای لوط، خانواده‌ات را در پاسی از شب از این دیار بیرون بر و خود از پی آنان روانه شو و هیچ یک از شما باز پس ننگرد بلکه بدان سو که مأمورید به سرعت روان شوید.

 • 15:66

  و بر او این فرمان را وحی کردیم که قومت تا آخرین افراد، صبحگاه هلاک می‌شوند.

 • 15:67

  و (در آن شب که فرشتگان به شکل جوانهای زیبا به خانه لوط در آمدند) قوم لوط آگاه شده خوشحال (به خیال کامرانی به خانه او) آمدند.

 • 15:68

  لوط به قوم خود گفت: این جوانان در منزل من مهمانند، مرا شرمسار مکنید.

 • 15:69

  و از خدا بترسید و مرا خجل مگردانید.

 • 15:70

  قوم گفتند: مگر ما تو را از (میزبانی و حمایت) عالمیان منع نکردیم؟

 • 15:71

  لوط به قوم خود گفت: من این دخترانم را به نکاح شما می‌دهم تا اگر خیال عملی دارید انجام دهید.

 • 15:72

  (ای محمد) به جان تو قسم که این مردم دنیا همیشه مست شهوات نفسانی و به حیرت و غفلت و گمراهی خواهند بود.

 • 15:73

  باری، قوم لوط هنگام طلوع آفتاب به صیحه آسمانی همه هلاک شدند.

 • 15:74

  و شهر و دیار آنها را زیر و زبر ساخته و آن قوم را سنگباران عذاب کردیم.

 • 15:75

  و در این عذاب هوشمندان را عبرت و بصیرت بسیار است.

 • 15:76

  و این ویرانه اکنون بر سر راهی است بر قرار.

 • 15:77

  همانا در این عقوبت بدکاران عالم، اهل ایمان را آیت و عبرتی است.

 • 15:78

  و اهل شهر ایکه (قوم شعیب) هم بسیار مردم ستمکاری بودند.

 • 15:79

  آنها را نیز به کیفر رسانیدیم، و این هر دو شهر (یعنی شهر سدوم و ایکه یا مدین که دیار قوم لوط و شعیب بود، برای اهل اعتبار) بر رهگذری آشکار قرار دارند.

 • 15:80

  و اصحاب حجر (قوم صالح) هم رسولان را به کلی تکذیب کردند.

 • 15:81

  و از آیاتی که ما بر آنان فرستادیم رو گردانیدند.

 • 15:82

  و در کوهها منزل می‌ساختند تا از خطر ایمن باشند.

 • 15:83

  پس صبحگاهی صیحه عذاب (قهر ما) همه آنها را نابود کرد.

 • 15:84

  و به فراز کوه با همه ذخائر و ثروت از هلاک ایمن نگردیدند.

 • 15:85

  و ما آسمانها و زمین و هر چه را که در بین آنهاست جز به حق (و برای مقصودی صحیح و حکمتی بزرگ) خلق نکرده‌ایم، و البته ساعت قیامت (که غرض و مقصود اصلی خلقت شماست) خواهد آمد، اکنون تو (ای رسول ما، از این منکران) نیکو در گذر (یعنی با خلق خوش آنها را به حق دعوت کن و اگر نپذیرند دلتنگ مباش).

 • 15:86

  محققا پروردگار تو آفریننده دانایی است (که بی‌مقصود خلق را نیافریده، البته هر کسی به نتیجه عملش خواهد رسید).

 • 15:87

  (ای محمد) همانا هفت آیت با ثنا (و دعا که قسمت بین خدا و عبد شده و در هر نماز دو بار خوانده می‌شود، یعنی سوره حمد) و این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم.

 • 15:88

  توبه این ناقابل متاع دنیوی که به طایفه‌ای از مردم کافر دادیم البته چشم مدوز و بر اینان اندوه مخور و اهل ایمان را زیر پر و بال خود گیر (و با کمال حسن خلق بپروران).

 • 15:89

  و بگو: من همان رسولم که برای اندرز و ترسانیدن (خلق از عذاب قهر خدا) با دلیلی روشن آمده‌ام.

 • 15:90

  آن گونه عذابی که بر کسانی که آیات خدا را قسمت کردند (یعنی یهود و نصاری) نازل نمودیم.

 • 15:91

  آنان که قرآن را (به میل خود و غرض فاسد خویش) جزء جزء و پاره پاره کردند (بعضی را قبول و بعضی را رد کردند).

 • 15:92

  قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مؤاخذه خواهیم کرد.

 • 15:93

  از آنچه می‌کرده‌اند.

 • 15:94

  پس تو آشکارا آنچه مأموری (به خلق) برسان و از مشرکان روی بگردان.

 • 15:95

  همانا ما تو را از شر استهزا کنندگان محفوظ نمودیم.

 • 15:96

  آنان که با خدای یکتا خدایی دیگر قرار دهند، پس به زودی خواهند دانست.

 • 15:97

  و ما محققا می‌دانیم که تو از آنچه امت (در طعنه و تکذیب تو) می‌گویند سخت دلتنگ می‌شوی.

 • 15:98

  پس به ذکر اوصاف کمال پروردگارت تسبیح گو و از نمازگزاران باش (تا به یاد خدا شاد خاطر شوی).

 • 15:99

  و دایم به پرستش خدای خود مشغول باش تا یقین (ساعت مرگ و هنگام لقای ما) بر تو فرا رسد.

Paylaş
Tweet'le