37 SAFFAT

 • 37:1

  قسم به صف زدگان (چون فوج فرشتگان یا نماز گزاران یا سپاه اهل ایمان) که صف آرایی کرده‌اند.

 • 37:2

  قسم به منع و زجر کنندگان (از عمل معصیت کاران، یا رانندگان ابر و باران).

 • 37:3

  قسم به تلاوت کنندگان ذکر (همه کتب آسمانی یا آیات قرآن).

 • 37:4

  که محققا خدای شما یکی است.

 • 37:5

  همان خدای یکتا که آفریننده آسمانها و زمین است و هر چه بین آنهاست و آفریننده مشرق‌ها (و مغرب‌ها) است.

 • 37:6

  ما نزدیکترین آسمان را به زیور انجم بیاراستیم.

 • 37:7

  و (به شهاب آن انجم) از تسلط هر شیطان سرکش گمراه محفوظ داشتیم.

 • 37:8

  تا شیاطین هیچ از وحی و سخنان فرشتگان عالم بالا نشنوند و از هر طرف به قهر رانده شوند.

 • 37:9

  هم به قهر برانندشان و هم به عذاب دائم (قیامت) گرفتار شوند.

 • 37:10

  جز آنکه کسی (از شیاطین چون خواهد از عالم بالا) خبری برباید هم او را تیر شهاب فروزان تعقیب کند.

 • 37:11

  از این منکران قیامت بپرس که آیا خلقت آنها سخت‌تر است یا موجودات (با عظمت) دیگر که ما خلق کرده‌ایم؟ و ما اینان را در اول از گل چسبنده بیافریدیم.

 • 37:12

  بلکه تو (از انکار منکران) تعجب کردی و آنها هم به تمسخر پرداختند.

 • 37:13

  و هر گاه به آنها پند و اندرز دهند هیچ متذکر نمی‌شوند.

 • 37:14

  و چون آیت و معجزی مشاهده کنند باز هم به فسوس و مسخره پردازند.

 • 37:15

  و گویند: این خود پیداست که سحری بیش نیست.

 • 37:16

  (و با تعجب و انکار گویند) آیا چون ما مردیم و خاک و استخوان پوسیده شدیم باز زنده و برانگیخته می‌شویم؟

 • 37:17

  یا پدران گذشته ما زنده می‌شوند؟!

 • 37:18

  بگو: آری شما (و هم پدرانتان) خوار و ذلیل به محشر مبعوث خواهید شد.

 • 37:19

  تنها به یک صیحه (اسرافیل) است که ناگاه همه (زنده شده و از قبرها بر خیزند و عرصه قیامت را) بنگرند.

 • 37:20

  و گویند: ای وای بر ما، این است روز جزای اعمال.

 • 37:21

  این است روز حکم (بر نیک و بد) که شما تکذیب آن می‌کردید.

 • 37:22

  (و خطاب شود که) اینک ستمکاران را حاضر کنید با همسران (یا پیروان) و آنچه معبود ایشان بود،

 • 37:23

  که به جز خدا می‌پرستیدند، و همه را به راه دوزخ راه نمایید.

 • 37:24

  و (در موقف حساب) نگاهشان دارید که در کارشان سخت مسئولند.

 • 37:25

  (به آنان خطاب شود که) چرا شما (در دفع عذاب) به یکدیگر نصرت نمی‌کنید؟

 • 37:26

  بلکه در این روز آنها همه سخت تسلیم و ذلیلند.

 • 37:27

  و در آن هنگامه برخی از آنان به بعضی دیگر رو نموده (یعنی مرئوسین با رؤسا) سؤال و جواب کنند.

 • 37:28

  گویند: شما بودید که از سمت راست (و چپ برای فریب) ما می‌آمدید.

 • 37:29

  آنها جواب دهند (که به ما مربوط نیست) بلکه شما خود ایمان نیاوردید.

 • 37:30

  و ما بر شما تسلط و حجتی نداشتیم بلکه شما خودتان طاغی و سرکش مردمی بودید.

 • 37:31

  پس امروز بر همه ما وعده (انتقام) خدایمان حتمی است، و البته عذاب را خواهیم چشید.

 • 37:32

  و ما شما را بدین سبب گمراه کردیم که خود گمراه بودیم.

 • 37:33

  و در آن روز آنها همه در عذاب مشترکند.

 • 37:34

  ما چنین از بد کاران انتقام می‌کشیم.

 • 37:35

  آنها بودند که چون لا اله الاّ اللّه (کلمه توحید) به ایشان گفته می‌شد (از قبول آن) سرکشی می‌کردند.

 • 37:36

  و می‌گفتند: آیا ما به خاطر شاعر دیوانه‌ای دست از خدایان خود برداریم؟!

 • 37:37

  (چنین نیست که آنها پنداشتند) بلکه (محمّد صلی الله علیه و آله پیغمبر بزرگی است که برای تعلیم و هدایت خلق عالم) با برهان روشن حق آمد و (حجت و معجزاتش) صدق پیغمبران پیشین را نیز اثبات کرد.

 • 37:38

  شما (که او را تکذیب کردید امروز) عذاب سخت و دردناک خواهید چشید.

 • 37:39

  و جز به کردارتان مجازات نمی‌شوید.

 • 37:40

  (امروز همه مسئولند) جز بندگان پاک برگزیده خدا.

 • 37:41

  آنان را (در بهشت ابد) روزی جسمانی و روحانی (بی حساب) معیّن است.

 • 37:42

  میوه‌های گوناگون بهشتی، و هم آنها (در آن عالم جاودانی) بزرگوار و محترمند.

 • 37:43

  در آن بهشت پر نعمت متنعّمند.

 • 37:44

  بر تختهای عالی رو به روی یکدیگر نشسته‌اند.

 • 37:45

  (حور و غلمان) با جام شراب طهور بر آنان دور می‌زنند.

 • 37:46

  شرابی سپید و روشن که آشامندگان لذت کامل برند.

 • 37:47

  نه در آن می‌خمار و دردسری و نه مستی و مدهوشی است.

 • 37:48

  و در بزم حضورشان حوران زیبا چشمی است که (جز به شوهر خود) به هیچ کس ننگرند.

 • 37:49

  گویی آن حوران (در سفیدی و لطافت) بیضه مکنونند [یعنی تخم شتر مرغ که بسیار خوشرنگ است و شتر مرغ آن را با پر خویش می‌پوشاند تا غبار بر آن ننشیند. (م)].

 • 37:50

  در آنجا مؤمنان بعضی با بعضی به صحبت روی کنند.

 • 37:51

  یکی از آنها گوید: (ای رفیقان بهشتی) مرا (در دنیا) همنشینی (کافر) بود.

 • 37:52

  که با من می‌گفت: آیا تو (وعده‌های بهشت و قیامت را) باور می‌کنی؟

 • 37:53

  آیا چون مردیم و استخوان ما خاک راه شد باز (زنده شویم و) پاداش و کیفری یابیم؟

 • 37:54

  باز (این گوینده بهشتی به رفیقان) گوید: آیا می‌خواهید نظر کنید (و آن رفیق کافر را اینک در دوزخ بنگرید).

 • 37:55

  آن گاه خود بنگرد و او را در میان دوزخ (معذّب) بیند.

 • 37:56

  به او گوید: قسم به خدا که نزدیک بود مرا (همچون خود) هلاک گردانی.

 • 37:57

  و اگر نعمت و لطف خدای من (نگهدار) نبود من هم به دوزخ (نزد تو) از حاضر شدگان بودم.

 • 37:58

  (و از خوشحالی گوید) آیا دیگر ما را مرگی نخواهد بود؟

 • 37:59

  جز همان مرگ اول (که در دنیا مردیم) و دیگر هیچ رنج و عذابی بر ما نخواهد بود؟

 • 37:60

  این است همان سعادت و رستگاری بزرگ.

 • 37:61

  آنان که سعی و عملی می‌کنند باید بر مثل این (بهشت جاودانی) کنند (نه بر دنیای دو روزه فانی).

 • 37:62

  آیا این پذیرایی (و مقام عالی) بهتر است یا درخت زقّوم جهنم؟

 • 37:63

  که آن درخت را ما بلای جان ستمکاران عالم گردانیدیم.

 • 37:64

  آن زقوم به حقیقت درختی است که از بن دوزخ برآید.

 • 37:65

  میوه‌اش (در خباثت) گویی سرهای شیاطین است.

 • 37:66

  اهل دوزخ از آن درخت (خباثت) آن طور می‌خورند که شکمها پر می‌سازند.

 • 37:67

  پس از خوردن زقّوم دوزخ بر آنها آمیزه‌ای از شراب سوزان خواهد بود.

 • 37:68

  و باز هم رجوعشان به سوی (عذاب دایم) جهنّم است.

 • 37:69

  چرا که آنها پدرانشان را در ضلالت و گمراهی یافتند.

 • 37:70

  و باز از پی آنها شتابان می‌رفتند.

 • 37:71

  و قبل از اینان بیشتر پیشینیان هم سخت گمراه بودند.

 • 37:72

  و ما رسولانی برای بیم و پند بر آنها فرستادیم.

 • 37:73

  (همه را تکذیب کردند) پس بنگر تا عاقبت کار آن امتهای بیم داده شده (گمراه) به چه (سختی و هلاکت) انجامید.

 • 37:74

  جز بندگان پاک برگزیده خدا (همه هلاک شدند).

 • 37:75

  و همانا نوح ما را (بر یاری خود) ندا کرد و ما او را چه نیکو اجابت کردیم.

 • 37:76

  و او را با اهل بیتش (و پیروانش) همه را از اندوه و بلای بزرگ (هلاکت غرق) نجات دادیم.

 • 37:77

  و نژاد و اولاد او را روی زمین باقی داشتیم.

 • 37:78

  و در میان آیندگان نام نیکویش بگذاشتیم.

 • 37:79

  سلام و تحیّت بر نوح (خدا پرست) در میان عالمیان باد.

 • 37:80

  ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم.

 • 37:81

  که او به حقیقت از بندگان با ایمان ما بود.

 • 37:82

  آن گاه دیگران را همه غرق دریای هلاک گردانیدیم.

 • 37:83

  و از پیروان نوح (در دعوت به توحید و خدا پرستی) به حقیقت ابراهیم (خلیل) بود.

 • 37:84

  که با قلبی پاک و سالم (از شرک) به سوی پروردگار خویش آمد.

 • 37:85

  هنگامی که با پدر (یعنی عموی) خود و قومش گفت: شما به پرستش چه مشغولید؟

 • 37:86

  آیا رواست که به دروغ خدایانی به جای خدای یکتا بر می‌گزینید؟

 • 37:87

  پس در این صورت به خدای جهانیان چه گمان می‌برید (و از قهر و انتقام خدا چگونه نمی‌ترسید).

 • 37:88

  آن گاه (ابراهیم تدبیری اندیشید و) به ستارگان آسمان نگاهی کرد.

 • 37:89

  و با قومش گفت که من بیمارم (و نتوانم به جشن عید بتان آیم).

 • 37:90

  قوم از او دست کشیده برگشتند (و از بتخانه در پی نشاط عید به باغ و صحرا شتافتند).

 • 37:91

  ابراهیم (که بتخانه را خلوت یافت) قصد بتهای آنان کرد و گفت: آیا شما غذا نمی‌خورید؟

 • 37:92

  چرا سخن نمی‌گویید؟ (شما چه خدایان بی‌اثر باطلی هستید!)

 • 37:93

  و محکم (با تبر) بر بتان زد (و جز بت بزرگ همه را درهم شکست).

 • 37:94

  قوم (آگه شدند و) با شتاب (از پی انتقام) به سوی او آمدند.

 • 37:95

  ابراهیم گفت: آیا رواست که شما چیزی به دست خود بتراشید و آن را پرستش کنید؟

 • 37:96

  در صورتی که شما و آنچه (از بتان) می‌سازید همه را خدا آفریده.

 • 37:97

  (قوم حجت و برهانش نشنیدند و) گفتند: باید بر او آتشخانه‌ای بسازید و او را در آتش افکنید.

 • 37:98

  نمرودیان قصد مکر و ستمش کردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختیم (و آتش را بر او گلستان کردیم).

 • 37:99

  و ابراهیم (پس از نجات از بیداد نمرودیان به قومش) گفت: من (با کمال اخلاص) به سوی خدای خود می‌روم که البته هدایتم خواهد فرمود.

 • 37:100

  بار الها، مرا فرزند صالحی که از بندگان شایسته تو باشد عطا فرما.

 • 37:101

  پس مژده پسر بردباری به او دادیم.

 • 37:102

  آن گاه که (آن پسر رشد یافت و) با او به سعی و عمل شتافت (یا در جهد و عبادت یا در سعی صفا و مروه با پدر همراه شد) ابراهیم گفت: ای فرزند عزیزم، من در عالم خواب چنین می‌بینم که تو را قربانی (راه خدا) می‌کنم، در این واقعه تو را چه نظری است؟ جواب داد: ای پدر، هر چه مأموری انجام ده که ان شاء اللّه مرا از بندگان با صبر و شکیبا خواهی یافت.

 • 37:103

  پس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند و او را (برای کشتن) به روی در افکند.

 • 37:104

  و ما در آن حال (که کارد به گلویش کشید) خطاب کردیم که ای ابراهیم،

 • 37:105

  تو مأموریت عالم رؤیا را انجام دادی (کارد را از گلویش بردار). ما نیکو کاران را چنین نیکو پاداش می‌دهیم.

 • 37:106

  این ابتلا همان امتحانی است که (حقیقت حال اهل ایمان را) روشن می‌کند (که در راه خدا از هر چیز می‌گذرند).

 • 37:107

  و بر او (گوسفندی فرستاده و) ذبح بزرگی فدا ساختیم.

 • 37:108

  و ثنای او را در میان آیندگان وا گذاردیم.

 • 37:109

  سلام و تحیّت خدا بر ابراهیم باد.

 • 37:110

  ما نیکوان را این چنین پاداش نیکو می‌دهیم.

 • 37:111

  زیرا او از بندگان با ایمان ما بود.

 • 37:112

  و باز مژده فرزندش اسحاق را که پیغمبری از شایستگان است به او دادیم.

 • 37:113

  و بر ابراهیم و اسحاق برکت و خیر بسیار عطا کردیم، و از فرزندانشان برخی صالح و نیکوکار و برخی دانسته و آشکار به نفس خود ستمکار شدند.

 • 37:114

  و همانا ما بر موسی و هارون منّت گذاردیم.

 • 37:115

  و هر دو را با قومشان از بلای بزرگ (فرعونیان) نجات دادیم.

 • 37:116

  و آنها را یاری دادیم تا (بر فوعونیان) به حقیقت غالب شدند.

 • 37:117

  و به آن دو (پیغمبر) کتاب (تورات) روشن بیان را عطا کردیم.

 • 37:118

  و هر دو را به راه راست (خداپرستی) هدایت کردیم.

 • 37:119

  و برایشان نام نیک در میان آیندگان باقی گذاردیم.

 • 37:120

  سلام و تحیّت بر موسی و هارون باد.

 • 37:121

  ما چنین نیکوان را پاداش نیکو می‌دهیم.

 • 37:122

  زیرا هر دو از بندگان خاص با ایمان ما بودند.

 • 37:123

  و همانا الیاس یکی از رسولان بزرگ خدا بود.

 • 37:124

  وقتی که قومش را گفت: آیا خداترس و پرهیزکار نمی‌شوید (که ترک بت و خود پرستی کنید).

 • 37:125

  آیا بت بعل نام را (خدا) می‌خوانید و خدای بهترین آفریننده عالم را ترک می‌گویید؟

 • 37:126

  همان خدایی که آفریننده شما و پدران گذشته شماست (نه بتان جماد).

 • 37:127

  قوم الیاس (رسالت) او را تکذیب کردند، بدین سبب (برای انتقام و عذاب به محشر) احضار می‌شوند.

 • 37:128

  (و همه هلاک شوند) جز بندگان پاک و برگزیده خدا.

 • 37:129

  و از او در میان آیندگان نام نیکو باقی گذاردیم.

 • 37:130

  سلام بر الیاس (و آل یاسین) باد.

 • 37:131

  ما نیکوان را چنین پاداش نیکو می‌دهیم.

 • 37:132

  زیرا او از بندگان خاص با ایمان ما بود.

 • 37:133

  و لوط هم یکی از رسولان خدا بود.

 • 37:134

  وقتی که ما (خواستیم قوم او را کیفر کنیم) او و اهل بیتش همه را نجات دادیم.

 • 37:135

  به جز پیر زالی (همسر او) که در میان قومی که هلاک شدند باقی ماند.

 • 37:136

  پس (از نجات لوط و اهلش) دیگران که بدکار بودند همه را هلاک ساختیم.

 • 37:137

  و شما مردم اینک بر دیار ویران قوم لوط می‌گذرید (و خرابه‌های آن را به چشم می‌نگرید) در صبح،

 • 37:138

  و شام، آیا (چشم عبرت نمی‌گشایید و) عقل را کار نمی‌بندید؟

 • 37:139

  و یونس نیز یکی از رسولان بزرگ خدا بود.

 • 37:140

  آن گاه که به کشتی پر جمعیتی گریخت (زیرا به قومش وعده عذاب داد و آنها از دل توبه و انابه کردند و خدا رفع عذاب کرد. او به دریای روم گریخت تا نزد قوم خجل و شرمنده نرود).

 • 37:141

  (کشتی به خطر افتاد و اهل کشتی معتقد شدند که خطا کاری در میان آنهاست، خواستند قرعه زنند تا خطا کار را به قرعه تعیین کرده و غرق کنند) یونس قرعه زد و به نام خودش افتاد و از مغلوب شدگان (و غرق شوندگان) گردید.

 • 37:142

  و ماهی دریا او را به کام فرو برد و او در خور ملامت بود.

 • 37:143

  و اگر او به ستایش و تسبیح خدا نپرداختی،

 • 37:144

  تا قیامت در شکم ماهی زیست کردی.

 • 37:145

  باز او را (پس از چندین روز) از بطن ماهی به صحرای خشکی افکندیم در حالی که بیمار و ناتوان بود.

 • 37:146

  و (در آن صحرا) بر او درختی از کدو رویانیدیم (تا به برگش سایه‌بان و پوشش کند).

 • 37:147

  و او را بر قومی بالغ بر صد هزار یا افزون (به رسالت) فرستادیم.

 • 37:148

  و آن قوم چون ایمان آوردند ما هم تا هنگامی معیّن (مدت عمر آن قوم، از نعمت خود) بهره‌مندشان گردانیدیم.

 • 37:149

  پس تو از این مشرکان (که فرشتگان را دختران خدا می‌خوانند) بپرس که آیا خدا را فرزندان دختر است و آنان را پسر؟

 • 37:150

  یا آنکه چون ما فرشتگان را خلق می‌کردیم آنجا حاضر بودند و دیدند که آنها را زن آفریدیم؟

 • 37:151

  بدان که اینان (از جهل خود) بر خدا دروغی بسته و می‌گویند.

 • 37:152

  خدا را فرزند می‌باشد. البته دروغ می‌گویند.

 • 37:153

  آیا خدا دختران را بر پسران برگزید؟

 • 37:154

  چرا چنین جاهلانه حکم می‌کنید؟

 • 37:155

  آیا (با این ادلّه روشن) باز متذکر نمی‌شوید؟

 • 37:156

  آیا (برای عقیده باطل خود) دلیل روشنی دارید؟

 • 37:157

  کتاب و برهان‌تان را بیاورید اگر راست می‌گویید.

 • 37:158

  و (فاسدتر از این عقیده آنکه) بین خدا و جنّ نسبت و خویشی برقرار کردند در صورتی که جنّیان می‌دانند که (این عقاید وهم و خرافات است و به محشر برای کیفر) احضار خواهند شد.

 • 37:159

  خدا ذات پاکش از این اوصاف که (از جهل) به او نسبت می‌دهند منزّه است (و همه شما مسئولید).

 • 37:160

  جز بندگان پاک برگزیده خدا.

 • 37:161

  که شما و معبودانتان،

 • 37:162

  نتوانستید آنها را مفتون و گمراه کنید.

 • 37:163

  جز آن کس را که اهل دوزخ است.

 • 37:164

  (ای رسول ما، مشرکان را بگو که فرشتگان می‌گویند) هیچ کس از ما فرشتگان نیست جز آنکه او را (در بندگی حق) مقامی معین است.

 • 37:165

  و همه (به فرمان خدا) نیکو صف آراسته‌ایم.

 • 37:166

  و دایم به تسبیح و ستایش او مشغولیم.

 • 37:167

  و همانا کافران می‌گفتند.

 • 37:168

  که اگر نزد ما کتابی از رسولان پیشین بود.

 • 37:169

  ما هم البته از بندگان برگزیده خدا می‌بودیم.

 • 37:170

  و (دروغ می‌گفتند، زیرا آن قرآن بزرگ خدا آمد و) به آن کافر شدند و به زودی (کیفر خود را) خواهند دانست.

 • 37:171

  و همانا عهد ما در باره بندگانی که به رسالت فرستادیم (چنین در علم ازلی) سبقت گرفته است.

 • 37:172

  که البته آنها (بر کافران) فتح و فیروزی یابند.

 • 37:173

  و همیشه سپاه ما (بر دشمن) غالبند.

 • 37:174

  پس اینک روی از آنها بگردان تا به وقتی معیّن.

 • 37:175

  و (عذاب دنیا و آخرت) آنها را به چشم ببین که آنها هم به زودی (فتح و فیروزی تو را) خواهند دید.

 • 37:176

  آیا کافران (به تمسخر، از تو) عذاب ما را با تعجیل می‌طلبند؟

 • 37:177

  (بدانند که) چون عذاب قهر الهی پیرامون دیارشان فرود آید (بر آن کافران شبی بگذرد که) صبح بسیار بدی خواهند داشت.

 • 37:178

  اینک روی از آنها بگردان تا به وقتی معین.

 • 37:179

  و (عذاب و ذلّت آنها را) به چشم ببین که آنها هم به زودی (فتح و فیروزی تو را) خواهند دید.

 • 37:180

  پاک و منزه است پروردگار تو که خدایی مقتدر و بی‌همتاست و از توصیف (جاهلانه) خلق مبرّاست.

 • 37:181

  و سلام و تحیت الهی بر رسولان گرامی او باد.

 • 37:182

  و ستایش مخصوص خداست که آفریننده جهان‌ها و جهانیان است.

Paylaş
Tweet'le