44 DUHAN

 • 44:1

  حم (قسم به حمید و مجید دو نام مقدس الهی)

 • 44:2

  قسم به این کتاب روشن بیان.

 • 44:3

  که ما آن را در شبی مبارک (شب قدر) فرستادیم، که ما بیم کننده‌ایم (و خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و بترسانیم).

 • 44:4

  در آن شب هر امر استواری (با حکمت و تدبیر نظام احسن) معیّن و ممتاز می‌گردد.

 • 44:5

  تعیین آن امر البته از جانب ما که فرستنده پیغمبرانیم خواهد بود.

 • 44:6

  (این ارسال رسول از) لطف و رحمت پروردگار توست که شنوا و داناست.

 • 44:7

  همان پروردگاری که خالق آسمانها و زمین و هر آنچه میان آنهاست اوست اگر یقین دارید.

 • 44:8

  هیچ خدایی غیر او نیست، او زنده می‌گرداند و باز می‌میراند، او خدای آفریننده شما و پدران پیشین شماست.

 • 44:9

  (کافران را به خدا و قیامت ایمان نیست) بلکه با شک و ریب (و استهزاء) به بازیچه (دنیا) مشغولند.

 • 44:10

  (ای رسول) منتظر باش روزی را که (بر عذاب کافران) آسمان دودی پدید آرد پیدا و آشکار.

 • 44:11

  آن دود آسمانی که عذابی دردناک است مردم را احاطه کند.

 • 44:12

  (و کافران فریاد برآرند که) پروردگارا، این عذاب از ما بر طرف ساز که ما البته ایمان می‌آوریم.

 • 44:13

  کجا متذکر شده و ایمان می‌آورند در صورتی که رسول ما با آیات روشن بیان آمد (و ایمان نیاوردند).

 • 44:14

  پس (از مشاهده آیات) باز از او اعراض کردند و گفتند: او شخص دیوانه‌ای است که (مردم قرآن را) به او آموخته‌اند.

 • 44:15

  ما تا زمانی اندک (که برای امتحان) عذاب را (از شما) برمی‌داریم باز (به کفر خود) بر می‌گردید.

 • 44:16

  (ای رسول منتظر باش) آن روز بزرگ که ما (آنها را) به عذاب سخت بگیریم که البته ما (از آنها) انتقام خواهیم کشید.

 • 44:17

  و ما پیش از این امت قوم فرعون را آزمودیم و رسولی بزرگوار (مانند موسی) به سوی آنها فرستادیم.

 • 44:18

  (او گفت) که (ای فرعونیان) امر بندگان خدا را به من واگذارید، که من بر شما به یقین رسول امین پروردگارم.

 • 44:19

  و زنهار بر خدا تکبر و طغیان مجویید که من بر شما حجت آشکار آوردم.

 • 44:20

  و من به خدای خود و خدای شما پناه می‌برم از اینکه عزم آزار و سنگسار من کنید.

 • 44:21

  و اگر به (رسالت) من ایمان نمی‌آورید پس مرا به حال خود واگذارید (و در پی قتل و آزارم بر نیایید).

 • 44:22

  (فرعونیان دست از ستمش برنداشتند) پس دعا کرد که ای خدا، اینان مردمی سخت مجرم و بدکارند.

 • 44:23

  (خدا فرمود) پس تو بندگان (با ایمان) مرا شبانه از شهر بیرون بر، چرا که فرعونیان شما را تعقیب کنند.

 • 44:24

  آن گاه دریا را (همان گونه که بر تو بشکافتیم) آرام و خشک بگذار و بگذر که فرعون و لشکریانش تمام به دریا غرق شوند.

 • 44:25

  چه بسیار باغ و بستانها و چشمه‌های آب،

 • 44:26

  و کشت و زرعها و مقام و منزلهای عالی رها کردند و رفتند.

 • 44:27

  و ناز و نعمت وافری که در آن غرق بودند و از همه چشم پوشیدند.

 • 44:28

  این چنین بود و ما آن ناز و نعمتها را از قوم گذشته ارث به قوم دیگر دادیم.

 • 44:29

  و بر مرگ گذشتگان هیچ چشم آسمان و زمین نگریست و بر هلاکشان مهلت ندادند.

 • 44:30

  و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلّت و خواری نجات دادیم.

 • 44:31

  از شر فرعون که سخت متکبر و ستمکار بود آسوده ساختیم.

 • 44:32

  و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش (کتاب آسمانی تورات) برگزیدیم.

 • 44:33

  و آیات و معجزاتی (از رحمت و غضب) بر آنها به دست موسی آوردیم که در آن کاملا و آشکارا آزمایش شوند.

 • 44:34

  همانا اینان (یعنی مشرکان مانند دهریان) البته خواهند گفت،

 • 44:35

  که ما جز این مرگ اول (دیگر هیچ مرگ و زندگی) نداریم و هیچ (در قیامت) زنده نخواهیم شد.

 • 44:36

  پس پدران ما را اگر راست می‌گویید بیاورید.

 • 44:37

  آیا اینان بهترند (و نیرومندتر) یا قوم تبّع و اقوام پیش از آنان که چون بسیار مردم بدکار مجرمی بودند ما همه را هلاک کردیم.

 • 44:38

  و ما آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست به بازیچه خلق نکردیم.

 • 44:39

  آنها را جز به حق (و از روی حکمت و مصلحت) نیافریدیم و لیکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند.

 • 44:40

  همانا روز قیامت که روز فصل و جدایی (مؤمن و کافر) است وعده‌گاه جمیع خلایق است.

 • 44:41

  روزی که هیچ حمایت خویش و یار و یاوری کسی را از عذاب نرهاند و احدی را نصرت نکنند.

 • 44:42

  مگر آن که خدا به او رحم کند، که او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است.

 • 44:43

  همانا درخت زقّوم جهنّم،

 • 44:44

  قوت و غذای بدکاران است.

 • 44:45

  که آن غذا در شکمهاشان چون مس گداخته در آتش می‌جوشد.

 • 44:46

  آن سان که آب به روی آتش جوشان است.

 • 44:47

  (خطاب قهر رسد که) این بدکار را بگیرید و به میان دوزخ افکنید.

 • 44:48

  پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزید.

 • 44:49

  (و به استهزاء وی گویید: عذاب دوزخ را) بچش که تو بسیار (نزد خود) توانمند و گرامی هستی.

 • 44:50

  این همان عذابی است که از آن در شک و انکار بودید.

 • 44:51

  همانا (آن روز سخت) آنان که متّقی و خداترس بودند مقام امن و امان یابند.

 • 44:52

  در باغها و کنار چشمه‌ها و نهرها بیارامند.

 • 44:53

  لباس از سندس و استبرق (حریر نازک و ستبر) پوشند و رو به روی هم بر تختها تکیه زنند.

 • 44:54

  همچنین است و با حوریان زیبا چشمشان جفت قرار داده‌ایم.

 • 44:55

  در آن بهشت پر نعمت از هر نوع میوه‌ای بخواهند بر آنان حاضر و (از هر درد و رنج و زحمت) ایمن و آسوده‌اند.

 • 44:56

  و جز آن مرگ اول (که از دنیا مردند) دیگر هیچ طعم مرگ را نمی‌چشند و خدا آنها را از عذاب دوزخ محفوظ خواهد داشت.

 • 44:57

  این به فضل و رحمت خدای توست و همین به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگ است.

 • 44:58

  و ما این قرآن را (با این آیات وعد و وعید با بیان فصیح) به زبان تو آسان کردیم تا مگر خلقان متذکر (حقایق آن) شوند.

 • 44:59

  پس (از تلاوت این آیات و اتمام حجت بر کافران) منتظر (عذاب بر آنان) باش چنان که آنها هم (بر تو) انتظار (روزگار بد و حوادث ناگوار) دارند.

Paylaş
Tweet'le