52 TUR

 • 52:1

  قسم به طور سینا.

 • 52:2

  قسم به کتاب مسطور (قرآن).

 • 52:3

  که در صحیفه‌ای گشوده فرستاد.

 • 52:4

  قسم به بیت المعمور (کعبه اهل زمین یا مسجد ملایک آسمان).

 • 52:5

  قسم به طاق بلند آسمان.

 • 52:6

  قسم به دریای آتش فروزان (که خدا روز قیامت دریا را آتش سازد و بر دوزخیان فرو ریزد).

 • 52:7

  قسم به این امور که البته عذاب خدای تو واقع خواهد شد.

 • 52:8

  هیچ کس دافع آن نخواهد بود.

 • 52:9

  روزی که آسمان سخت جنبش کند.

 • 52:10

  و کوهها تند به گردش آید.

 • 52:11

  در آن روز سخت وای بر آنان که (وعده حق و کتاب و رسول او را) تکذیب کردند.

 • 52:12

  آنان که به بازیچه دنیا فرو شدند.

 • 52:13

  آن روز آنها را سخت به آتش دوزخ برانند.

 • 52:14

  این همان آتشی است که تکذیب آن می‌کردید.

 • 52:15

  آیا این (آتش دوزخ) هم به نظرتان سحر است یا آنکه هنوز چشم بصیرت باز نمی‌کنید؟

 • 52:16

  باری، به دوزخ در شوید که صبر و بی‌صبری به حالتان یکسان است، و بس آنچه کردید امروز همان را جزا یابید.

 • 52:17

  متقیان هم در باغهای بهشت پر نعمتند.

 • 52:18

  آنان به نعمتی که خدایشان نصیبشان فرموده دلشادند و خدایشان از عذاب دوزخ محفوظشان داشته است.

 • 52:19

  بخورید و بیاشامید شما را گوارا باد به پاداش اعمال نیکی که انجام می‌دادید.

 • 52:20

  در حالی که نزدیک هم بر تختها (ی عزّت) تکیه زده‌اند و ما حور العین را همجفت آنان گردانیده‌ایم.

 • 52:21

  و آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان هم در ایمان پیرو ایشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانیم و از پاداش عمل آنان هیچ نکاهیم. هر نفسی در گرو عملی است که اندوخته است.

 • 52:22

  و بر آن بهشتیان از هر نوع میوه و گوشت‌های لذیذ که مایل باشند فراوان بیفزاییم.

 • 52:23

  آنها در بهشت جام شراب گوارا را چنان سریع از دست هم بگیرند که گویی منازعه می‌کنند در صورتی که آنجا کار لغو و باطل و نزاع و خلاف و بزهکاری هیچ نیست.

 • 52:24

  و پسرانی مانند لؤلؤ مکنون گردشان (بر انجام خدمت) می‌گردند.

 • 52:25

  و آنها با هم به صحبت رو کرده و از سرگذشت یکدیگر پرسش کنند.

 • 52:26

  و با هم گویند: ما از پیش میان اهل و قبیله خود خداترس بودیم.

 • 52:27

  خدا هم بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت.

 • 52:28

  زیرا ما از این پیش خدا را به حقیقت پرستش می‌کردیم که او خود (بر بندگانش) بسیار نیکخواه و مهربان است.

 • 52:29

  پس (ای رسول ما، خلق را) متذکر ساز که به نعمت پروردگارت از جنون و کهانت هیچ در تو نیست.

 • 52:30

  بلکه (کافران نادان) گویند: (محمّد) شاعری است ماهر و ما حادثه مرگ او را انتظار داریم.

 • 52:31

  بگو: شما به انتظار (مرگ من) باشید که من هم از منتظران (مرگ و هلاک شما) هستم.

 • 52:32

  آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این وا می‌دارد (که تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قومی سرکش و نافرمانند؟

 • 52:33

  بلکه می‌گویند: او قرآن را از پیش خود فرابافته است (چنین نیست) بلکه آنها ایمان نمی‌آورند.

 • 52:34

  پس اگر راست می‌گویند آنها هم کلامی مانند قرآن بیاورند.

 • 52:35

  آیا این خلق (بدون خالق) از نیستی صرف به وجود آمدند؟ یا (خویشتن را) خود خلق کردند؟

 • 52:36

  یا آنکه آسمانها و زمین را این مردم آفریدند؟ نه، بلکه به یقین (خدا را) نشناختند.

 • 52:37

  آیا گنجهای رحمت پروردگارت نزد آنهاست یا هیچ قدرت و سلطنتی دارند؟

 • 52:38

  یا نردبامی دارند که به آسمان بر شوند و (سخن وحی فرشتگان) بشنوند؟ اگر چنین است شنونده‌شان حجت روشن بیاورد.

 • 52:39

  آیا خدا را دختران و شما را پسران خواهد بود (که ملایک را دختران خدا دانید).

 • 52:40

  آیا تو (ای رسول) از آنها اجر رسالت خواهی که زیر بار سنگین غرامت بمانند؟

 • 52:41

  آیا علم غیب با آنهاست که از آن عالم خبری نگارند؟

 • 52:42

  یا که می‌خواهند با تو مکر و تزویری اندیشند؟ کافران خود به مکر (و انتقام حق) گرفتارند.

 • 52:43

  آیا بر آنها خدایی جز خدای یکتا هست؟ که خدا از هر چه شرک و شریک او گیرند پاک و منزه است.

 • 52:44

  این کافران اگر هم سقوط قطعه‌ای از آسمان را به چشم ببینند باز خواهند گفت: این پاره ابری متراکم است.

 • 52:45

  اینان را به (جهل) خود رها کن تا به روز سختشان که آن روز یکسر بیهوش و هلاک می‌شوند عاقبت برسند.

 • 52:46

  آن روزی که مکر و تدبیرشان هیچ به کارشان نیاید و هیچ کس یاریشان نکند.

 • 52:47

  و برای ستمکاران عالم (در دنیا) عذابی پیش از آن (جهنم قیامت) خواهد بود ولیکن اکثرشان نمی‌دانند.

 • 52:48

  باری بر حکم خدا صبر کن که تو منظور نظر مایی. و چون برخیزی (به نماز یا هر کاری) به ستایش خدای خود تسبیح گوی.

 • 52:49

  و از شبانگاه هم پاره‌ای به تسبیح خدا پرداز و هنگام فرو رفتن ستارگان هم (به نماز صبح) تسبیح خدا گوی.

Paylaş
Tweet'le