53 NECM

 • 53:1

  قسم به ستاره چون فرود آید.

 • 53:2

  که صاحب شما (محمّد مصطفی ص) هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده است.

 • 53:3

  و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید.

 • 53:4

  سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست.

 • 53:5

  او را (جبرئیل) همان (فرشته) بسیار توانا (به وحی خدا) علم آموخته است.

 • 53:6

  همان ملک مقتدری که به خلقت کامل (و صورت ملکوتی بر رسول) جلوه کرد.

 • 53:7

  و آن رسول در افق اعلا (ی کمال و مشرق انسانیت) بود.

 • 53:8

  آن گاه نزدیک آمد و بر او (به وحی حق) نازل گردید.

 • 53:9

  (بدان نزدیکی که) با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد.

 • 53:10

  پس (خدا) به بنده خود وحی فرمود آنچه که هیچ کس درک آن نتواند کرد.

 • 53:11

  آنچه (در غیب عالم) دید دلش هم به حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت.

 • 53:12

  آیا (شما کافران) با رسول بر آنچه (در شب معراج) به چشم مشاهده کرد ستیزه می‌کنید؟

 • 53:13

  و یکبار دیگر هم او را (یعنی جبرئیل را) رسول مشاهده کرد.

 • 53:14

  در نزد (مقام) سدرة المنتهی (که آن درختی است در سمت راست عرش که منتهای سیر عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقام بالاتر آگاه نیستند).

 • 53:15

  بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدره است.

 • 53:16

  چون سدره را می‌پوشاند (از نور عظمت حق) آنچه که احدی از آن آگه نیست.

 • 53:17

  چشم (محمّد ص از حقایق آن عالم) آنچه را باید بنگرد بی هیچ کم و بیش مشاهده کرد.

 • 53:18

  آنجا از بزرگتر آیات حیرت‌انگیز پروردگارش را به حقیقت دید.

 • 53:19

  آیا دو بت بزرگ لات و عزّای خود را دیدید (که بی اثر است).

 • 53:20

  و منات سومین بت دیگرتان را دانستید (که جمادی بی‌نفع و ضرر است).

 • 53:21

  آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است؟

 • 53:22

  اگر چنین بودی باز هم تقسیمی ناروا و نادرست بودی.

 • 53:23

  این بتها جز نامهایی که شما و پدرانتان بر آنها نهاده‌اید چیز دیگری نیست و خدا هیچ دلیلی بر (معبودیت) آنها نازل نفرموده؛ مشرکان چیزی غیر گمان باطل و هوای نفس فاسد خود را پیروی نمی‌کنند با آنکه از جانب خدایشان هدایت بر آنها آمد.

 • 53:24

  آیا برای آدمی هر چه آرزو کند حاصل می‌شود؟

 • 53:25

  در صورتی که (انسان مالک هیچ نیست و) دنیا و آخرت همه ملک خداست.

 • 53:26

  و بسیار ملک در آسمانها هست که شفاعتشان سودمند نیست جز به امر خدا و بر آن کس که خدا بخواهد و از او خشنود باشد.

 • 53:27

  آنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را نام دختران خدا نهادند.

 • 53:28

  و حال آنکه هیچ علم به آن ندارند و جز در پی گمان و پندار نمی‌روند و ظنّ و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد.

 • 53:29

  پس از هر کسی که از یاد ما (و قرآن ما) رو گردانید و جز زندگانی دنیای فانی را نخواست به کلی اعراض کن.

 • 53:30

  منتهای علم و فهم این مردم تا همین حد است، خدا به حال آن که از راه حق گمراه شد و آن که هدایت یافت کاملا آگاه است.

 • 53:31

  و آنچه در آسمانها و زمین است همه ملک خداست (و حکم اعمال خلق با اوست) تا بدکاران را به کیفر رساند و نیکوکاران را پاداش نیکوتر عطا کند.

 • 53:32

  آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری کنند مگر آنکه کمی (یعنی گناه صغیره‌ای یا تخیّل و وسوسه‌ای به غلبه طبیعت و عادت) از آنها سر زند، که مغفرت پروردگارت بسیار وسیع است، او به حال شما آگاه‌تر است آن گاه که شما را از خاک زمین آفرید و هنگامی که در رحم مادرها جنین بودید، پس خودستایی مکنید، او به حال هر که متّقی (و در خور ستایش) است از شما داناتر است.

 • 53:33

  (ای رسول) دیدی آن کس را که روی (از جنگ احد) بگردانید؟

 • 53:34

  و اندک صدقه‌ای داد سپس به کلّی قطع احسان کرد؟ (مفسّرین گفتند: آیات مربوط به عثمان است که شتری با بار به عبد اللّه سعد داد که در محشر بار گناه عثمان را به دوش گیرد).

 • 53:35

  آیا علم غیب نزد اوست و او (به احوال آن جهان) بیناست (که می‌داند رفیقش می‌تواند بار گناه او را به دوش گیرد).

 • 53:36

  یا که آگه نشد به آنچه (راجع به مجازات) در تورات موسی عمران است؟

 • 53:37

  و هم در صحف ابراهیم خلیل وفادار؟

 • 53:38

  که هیچ کس بار گناه دیگری را (در قیامت) به دوش نخواهد گرفت.

 • 53:39

  و (نمی‌داند) اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده (ثواب و جزایی) نخواهد بود؟

 • 53:40

  و اینکه البته پاداش سعی و عمل او را (در دنیا و برزخ) به وی بنمایند.

 • 53:41

  سپس (در آخرت) پاداش کامل آن را به او بدهند.

 • 53:42

  و اینکه کار خلق عالم به سوی خدا منتهی می‌شود.

 • 53:43

  و هم اوست که (بندگان را) شاد و خندان سازد و غمین و گریان گرداند.

 • 53:44

  و هم اوست که بمیراند و باز زنده فرماید.

 • 53:45

  و اوست که خلق را (برای انس با هم) جفت نر و ماده آفریده است.

 • 53:46

  از نطفه‌ای آفریده که (از مردان به رحم زنان) می‌ریزد.

 • 53:47

  و هم بر اوست که ایجاد نشأه آخرت کند.

 • 53:48

  و هم اوست که (بندگان را) بی‌نیاز کند و سرمایه (هر سعادت) بخشد.

 • 53:49

  و هم اوست آفریننده ستاره شعری (پس آفریننده را پرستید نه ستاره را).

 • 53:50

  و هم اوست که نخستین قوم عاد را هلاک ساخت.

 • 53:51

  و قوم ثمود را، و هیچ باقی نگذاشت.

 • 53:52

  و پیش از اینان قوم نوح را که ظالم و سرکش‌تر بودند هلاک گردانید.

 • 53:53

  و شهرهای قوم لوط را واژگون ساخت.

 • 53:54

  تا آنکه بر آنها عذابی بسیار سخت احاطه کرد.

 • 53:55

  پس (ای بشر) به کدام یک از نعمتهای پروردگارت جدل و انکار می‌کنی؟

 • 53:56

  این رسول هم مانند رسولان پیشین ترساننده خلق (از قهر خدا) است.

 • 53:57

  روز قیامت بسیار نزدیک شده است.

 • 53:58

  هیچ کس غیر خدا آن روز را آشکار نتواند ساخت.

 • 53:59

  آیا از این سخن تعجب می‌کنید،

 • 53:60

  و (به فسوس و مسخره بر آن) می‌خندید و (به روزگار سخت خود) نمی‌گریید،

 • 53:61

  و شما سخت غافلید (از این خواب غفلت برخیزید و).

 • 53:62

  بعد از این به سجده و عبادت خدا پردازید.

Paylaş
Tweet'le