55 RAHMAN

 • 55:1

  خدای بخشنده،

 • 55:2

  (به رسولش) قرآن آموخت.

 • 55:3

  انسان را خلق کرد.

 • 55:4

  به او تعلیم نطق و بیان فرمود.

 • 55:5

  خورشید و ماه به حساب معیّن به گردشند.

 • 55:6

  و گیاهان و درختان هم به سجده او سر به خاک اطاعت نهاده‌اند.

 • 55:7

  و آسمان را او کاخی رفیع گردانید و میزان (عدل و نظم) را در عالم وضع فرمود.

 • 55:8

  (و حکم کرد) که هرگز در میزان (عدل و احکام شرع من) تعدّی و نافرمانی مکنید.

 • 55:9

  و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشی و نادرستی مکنید.

 • 55:10

  و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرّر فرمود.

 • 55:11

  که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرمای با پوشش برگ و شکوفه و غلاف است.

 • 55:12

  و هم حبوبات متنوع که دارای برگ و گل است و نیز ریاحین است.

 • 55:13

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:14

  انسان را خدا از خشک گلی مانند گل کوزه گران (بدین حسن و زیبایی) آفرید.

 • 55:15

  و جنّیان را از رخشنده شعله آتش خلق کرد.

 • 55:16

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:17

  آن خدایی که آفریننده دو مشرق و دو مغرب است (یکی مشرق و مغرب تابستان مطلع سرطان، و یکی زمستان مطلع جدی).

 • 55:18

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:19

  اوست که دو دریا (ی آب شور و گوارا) را به هم در آمیخت تا به هم برخورد کنند.

 • 55:20

  و میان آن دو دریا برزخ و فاصله‌ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی‌کنند.

 • 55:21

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:22

  از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان گرانبها بیرون آید.

 • 55:23

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:24

  و او راست کشتیهای بزرگ بادبان برافراشته مانند کوه که به دریا در گردشند.

 • 55:25

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:26

  هر که روی زمین است دستخوش مرگ و فناست.

 • 55:27

  و زنده ابدی ذات خدای با جلال و عظمت توست.

 • 55:28

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:29

  هر که در آسمانها و زمین است همه از او (حوائج خود را) می‌طلبند و او هر روز به شأن و کاری (در تکمیل و افاضه به خلق) پردازد.

 • 55:30

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:31

  ای گروه انس و جنّ به زودی به حساب کار شما هم خواهیم پرداخت.

 • 55:32

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:33

  ای گروه جنّ و انس، اگر می‌توانید از اطراف آسمانها و زمین (و از قبضه قدرت الهی) بیرون شوید، بیرون شوید (ولی این خیال محالی است زیرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد.

 • 55:34

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:35

  (اگر به کفر و طغیان گرایید) بر شما شراره‌های آتش و مس گداخته فروریخته شود و هیچ نصرت و نجاتی نیابید.

 • 55:36

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:37

  پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد (آن روز سخت هولناک از گنه پشیمان شوید).

 • 55:38

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:39

  پس در آن روز هیچ از گناه انس و جنّ باز نپرسند (چون خدا و فرشتگان از گناهان خلق آگاهند).

 • 55:40

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:41

  (آن روز) بدکاران به سیمایشان شناخته شوند، پس موی پیشانی آنها را با پاهایشان بگیرند (و در آتش دوزخ افکنند).

 • 55:42

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:43

  این همان دوزخی است که بدکاران تکذیب می‌کردند.

 • 55:44

  اینک میان آن جهنّم و در حمیم سوزان آن می‌گردند.

 • 55:45

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:46

  و هر که از مقام (قهر و کبریایی) خدایش بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بود.

 • 55:47

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:48

  در آن دو بهشت انواع گوناگون میوه‌ها و نعمتهاست.

 • 55:49

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:50

  در آن دو بهشت دو چشمه آب (تسنیم و سلسبیل) روان است.

 • 55:51

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:52

  در آن دو بهشت از هر میوه‌ای دو نوع است.

 • 55:53

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:54

  در حالتی که بهشتیان بر بسترهایی که آستر آنها از حریر و استبرق است (در کمال عزّت) تکیه زده‌اند و میوه درختانش در همان تکیه گاه در دسترس آنهاست.

 • 55:55

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:56

  در آن بهشتها زنان زیبای با حیائی است (که به چشم پر ناز جز به شوهر خود ننگرند) و دست هیچ کس از جن و انس پیش از آنها بدان زنان نرسیده است.

 • 55:57

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:58

  آن زنان حور العین (در صفا و لطافت) گویی یاقوت و مرجانند.

 • 55:59

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:60

  آیا پاداش نکویی و احسان جز نکویی و احسان است؟

 • 55:61

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:62

  و ورای آن دو بهشت دو بهشت دیگر است.

 • 55:63

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:64

  که درختان آن دو بهشت در منتهای سبزی و خرّمی است.

 • 55:65

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:66

  در آن دو بهشت دیگر هم دو چشمه آب گوارا می‌جوشد.

 • 55:67

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:68

  در آن دو بهشت نیز هرگونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است.

 • 55:69

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:70

  در آن بهشتها نیکو زنان با حسن و جمال بسیارند.

 • 55:71

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:72

  حورانی در سراپرده‌های خود (مستور از چشم بیگانگان).

 • 55:73

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:74

  که پیش از شوهران دست هیچ کس از جن و انس بدان زنان نرسیده است.

 • 55:75

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:76

  در حالتی که بهشتیان (با حور العین) بر رفرف سبز (وجد و عزّت) و بساط زیبا (ی فخر و دولت) تکیه زده‌اند.

 • 55:77

  (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟

 • 55:78

  بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزّت و احسان و کرامت است.

Paylaş
Tweet'le