56 VAKIA

 • 56:1

  هنگامی که آن واقعه بزرگ (قیامت) واقع می‌گردد.

 • 56:2

  که در وقوعش هیچ کذب و جای هیچ شک و ریب نیست.

 • 56:3

  آن روز (قومی را به دوزخ) خوار و ذلیل کند و (طایفه‌ای را به جنّت) سربلند و رفیع گرداند.

 • 56:4

  آن‌گاه که زمین شدید به حرکت و لرزه در آید.

 • 56:5

  و کوههای سخت متلاشی شوند.

 • 56:6

  و مانند ذرّات گرد در هوا پراکنده گردند.

 • 56:7

  و شما خلایق بر سه دسته مختلف شوید.

 • 56:8

  گروهی راستان، اصحاب یمین باشند که چقدر حالشان (در بهشت ابد) نیکوست!

 • 56:9

  و گروهی ناراستان، اصحاب شومی و شقاوتند که چقدر روزگارشان (در دوزخ) سخت است.

 • 56:10

  و (طایفه سوم) آنان که (مشتاقانه در ایمان) بر همه پیشی گرفتند و (در اطاعت خدا و رسول) مقام تقدم یافتند.

 • 56:11

  آنان به حقیقت مقربان درگاهند.

 • 56:12

  آنان در بهشت پرنعمت جاودانی متنعّمند.

 • 56:13

  آنها جمعی بسیار از امم پیشینیان هستند.

 • 56:14

  و عدّه قلیلی از متأخّران (یا بسیاری از مقدّمان امّت محمّد ص و قلیلی از مردم آخر زمان این امّت باشند).

 • 56:15

  آنان بر سریرهای زربفت مرصّع به انواع جواهر تکیه زنند.

 • 56:16

  همه (شادان) با یاران و دوستان رو به روی یکدیگر بر آن سریرهای عزّت می‌نشینند.

 • 56:17

  و پسرانی زیبا که حسن و جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت می‌گردند.

 • 56:18

  با کوزه‌ها (ی بلورین) و مشربه‌ها (ی زرّین) و جامهای پر از شراب ناب.

 • 56:19

  نه هرگز از آنها (هر چه نوشند) دردسری یابند و نه مستی عقل و رنج خمار کشند.

 • 56:20

  و میوه خوش از هر چه برگزینند،

 • 56:21

  و گوشت مرغان و هر غذا که مایل باشند،

 • 56:22

  و زنان سیه چشم زیبا صورت،

 • 56:23

  که (در بهاء و لطافت) چون درّ و لؤلؤ مکنونند (بر آنها مهیّاست).

 • 56:24

  (این نعمتهای الهی) پاداش اعمال نیک آن بهشتیان است.

 • 56:25

  نه آنجا هیچ حرفی لغو و بیهوده شنوند و نه به یکدیگر گناهی بربندند.

 • 56:26

  هیچ جز سلام و تحیّت و احترام هم نگویند و نشنوند.

 • 56:27

  و اصحاب یمین هم چه خوش روزگارند!

 • 56:28

  در سایه درختان سدر پرمیوه بی‌خار.

 • 56:29

  و درختان پربرگ سایه‌دار.

 • 56:30

  و در سایه بلند درختان.

 • 56:31

  و در طرف نهر آبهای روان زلال.

 • 56:32

  و میوه‌های بسیار.

 • 56:33

  که هیچ وقت منقطع نشود و هیچ کس بهشتیان را از آن میوه‌ها منع نکند.

 • 56:34

  و فرشهای پربها (یا فراش و زنان زیبا).

 • 56:35

  که آنها را ما در کمال حسن و زیبایی بیافریده‌ایم.

 • 56:36

  و همیشه آن زنان را با کره گردانیده‌ایم.

 • 56:37

  و شوهر دوست و با غنج و ناز و جوان و همسالان دلنواز.

 • 56:38

  این نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب یمین است.

 • 56:39

  که جمعی از پیشینیان،

 • 56:40

  و جمعی از امت رسول آخر زمان هستند.

 • 56:41

  و اما اصحاب شومی و شقاوت (که نامه عملشان به دست چپ است) چقدر روزگارشان سخت است!

 • 56:42

  آنها در عذاب باد سموم و آب گرم باشند.

 • 56:43

  و سایه‌ای از دود آتش دوزخ.

 • 56:44

  که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد.

 • 56:45

  این عذاب آنها را بدین سبب است که از این پیش به ناز و نعمت پرداختند.

 • 56:46

  و بر گناه بزرگ (شرک و عناد) لجاجت و اصرار داشتند.

 • 56:47

  و دایم می‌گفتند: آیا ما چون مردیم و خاک و استخوان پوسیده شدیم باز هم ما زنده می‌شویم؟

 • 56:48

  و آیا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟

 • 56:49

  بگو: البته تمام خلق اولین و آخرین،

 • 56:50

  همه در وعده گاه روز معیّن محشر گرد آورده می‌شوند.

 • 56:51

  آن گاه شما ای گمراهان منکر (قیامت).

 • 56:52

  از درخت زقّوم تلخ دوزخ البته خواهید خورد.

 • 56:53

  تا آنکه شکم را از آن پر می‌سازید.

 • 56:54

  آن‌گاه همه از آب گرم جهنم بر روی آن می‌آشامند.

 • 56:55

  بدان‌سان از عطش، آن آب را می‌نوشید که شتران تشنه آب می‌آشامند.

 • 56:56

  این است طعام و شراب کافران در روز جزا.

 • 56:57

  ما شما را بیافریدیم پس چرا تصدیق نمی‌کنید؟

 • 56:58

  آیا ندیدید (و به حقیقت در نیافتید) که نخست شما نطفه‌ای (بی‌قدر و قابلیّت) بودید؟

 • 56:59

  آیا شما خود آن نطفه را (به صورت فرزند انسان) می‌آفرینید یا ما آفریننده‌ایم؟

 • 56:60

  ما مرگ را بر همه شما مقدّر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد.

 • 56:61

  در اینکه شما را فانی کرده و خلقی دیگر مثل شما بیافرینیم و شما را به صورتی (در جهانی دیگر) که اکنون از آن بی‌خبرید برانگیزیم.

 • 56:62

  و بی‌شک شما از نشأه اوّل خود آگاه شدید (که از عدم به وجودتان آوردیم) پس چرا متذکر (عالم آخرت) نمی‌شوید؟

 • 56:63

  آیا دیدید تخمی را که در زمین می‌کارید؟

 • 56:64

  آیا شما آن تخم را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟

 • 56:65

  اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می‌سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید.

 • 56:66

  (و گویید) که ما سخت در زیان و غرامت افتادیم.

 • 56:67

  بلکه به کلی محروم گردیدیم.

 • 56:68

  آیا آبی را که شما می‌نوشید متوجهید؟

 • 56:69

  آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟

 • 56:70

  اگر می‌خواستیم آن آب را شور و تلخ می‌گردانیدیم، پس چرا شکرگزاری نمی‌کنید؟!

 • 56:71

  آیا آتشی که روشن می‌کنید می‌نگرید؟

 • 56:72

  آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟

 • 56:73

  ما آن را مایه پند و عبرت و توشه مسافران (کوه و بیابان عالم) گردانیدیم.

 • 56:74

  پس (ای رسول) به نام بزرگ خدای خود تسبیح گو.

 • 56:75

  سوگند به مواقع نزول ستارگان (یا آیات کریمه قرآن).

 • 56:76

  و این سوگند اگر بدانید بسی سوگند بزرگی است.

 • 56:77

  که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی است.

 • 56:78

  که در لوح محفوظ سرّ حق مقام دارد.

 • 56:79

  که جز دست پاکان (و فهم خاصّان) بدان نرسد.

 • 56:80

  تنزیلی از پروردگار عالم است.

 • 56:81

  آیا با این سخن (آسمانی) باز انکار و نفاق می‌ورزید؟

 • 56:82

  و بهره خود را تکذیب آن قرار می‌دهید؟

 • 56:83

  پس چرا هنگامی که جان کسی به گلو رسد.

 • 56:84

  و شما وقت مرگ (بر بالین آن مرده حاضرید و او را) می‌نگرید.

 • 56:85

  و ما به او از شما نزدیکتریم لیکن شما بصیرت ندارید.

 • 56:86

  پس چرا اگر حیات به دست شما و طبیعت است و شما را آفریننده‌ای نیست.

 • 56:87

  روح را دوباره به بدن مرده باز نمی‌گردانید اگر راست می‌گویید؟

 • 56:88

  پس (بدانید آن که بمیرد) اگر از مقربان درگاه خداست.

 • 56:89

  آنجا در آسایش و نعمت و بهشت ابدی است.

 • 56:90

  و اگر از اصحاب یمین است.

 • 56:91

  پس (وی را بشارت دهید که) تو را (از هر رنج و درد و الم) ایمنی و سلامت است.

 • 56:92

  و اما اگر از منکران و گمراهان است.

 • 56:93

  نصیبش حمیم جهنم است.

 • 56:94

  و جایگاهش آتش دوزخ است.

 • 56:95

  این (وعد و وعید) البته یقین و حق و حقیقت است.

 • 56:96

  پس به نام بزرگ خدای خود تسبیح گوی.

Paylaş
Tweet'le