69 HAKKA

 • 69:1

  قیامت آن روز حق و حقیقت است (که حقوق خلق و حقایق امور در آن به ظهور رسد).

 • 69:2

  آن روز حق و حقیقت چه (روز هولناک سختی) است؟

 • 69:3

  چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد؟

 • 69:4

  قوم عاد و ثمود آن روز کوبنده را تکذیب کردند.

 • 69:5

  اما قوم ثمود به کیفر طغیان هلاک شدند.

 • 69:6

  اما قوم عاد نیز به بادی تند و سرکش به هلاکت رسیدند.

 • 69:7

  که آن باد تند را خدا هفت شب و روز پی در پی بر آنها مسلط کرد که دیدی آن مردم گویی ساقه نخل خشکی بودند که به خاک در افتادند.

 • 69:8

  آیا هیچ بینی که (دیگر به روزگار) از آنان اثری باشد؟

 • 69:9

  و فرعون و اقوام پیش از او و مردم آن آبادیهای زیر و رو شده (یعنی قوم زشتکار لوط) به کفر و خطاکاری برخاستند.

 • 69:10

  و با رسول پروردگارشان مخالفت کردند، خدا هم آنان را به عذابی سخت گرفتار ساخت.

 • 69:11

  (شما مردم فرزندان نوحید که) ما چون طوفان دریا طغیان کرد شما را به کشتی نشاندیم (و نجاتتان دادیم).

 • 69:12

  تا آن (غرق کفار و نجات مؤمنان) را مایه پند و عبرت شما مردم قرار دهیم و لیکن گوش شنوای هوشمندان این پند و تذکر را تواند فرا گرفت.

 • 69:13

  باز (به یاد آر) چون در صور (اسرافیل) یک بار بدمند.

 • 69:14

  و زمین و کوهها را بر دارند و یک مرتبه همه را خرد و متلاشی سازند.

 • 69:15

  آن‌گاه آن واقعه بزرگ قیامت واقع گردد.

 • 69:16

  و بنای مستحکم آسمان (از دهشت و عظمت) آن روز سست شود و سخت درهم شکافد.

 • 69:17

  و فرشتگان بر اطراف آسمان (منتظر فرمان حق) باشند و عرش پروردگارت را در آن روز هشت ملک مقرّب بر فراز سرشان (یا فراز سر مردم) بردارند.

 • 69:18

  آن روز که (در پیشگاه حساب) شما را حاضر کنند هیچ کار از اسرار مخفی شما هم پنهان نخواهد ماند.

 • 69:19

  اما کسی که نامه اعمال او را به دست راستش دهند (با کمال نشاط و شادمانی و سربلندی به اهل محشر) گوید: بیایید نامه مرا بخوانید.

 • 69:20

  من ملاقات این روز حسابم را اعتقاد داشتم (و در دنیا به گناه نپرداختم).

 • 69:21

  این چنین کس در عیش و زندگانی خوش خواهد بود.

 • 69:22

  در بهشت عالی رتبه (ابدی).

 • 69:23

  که میوه‌های آن همیشه در دسترس (بهشتیان) است.

 • 69:24

  (و خطاب رسد که) از طعام و شرابهای لذیذ و گوارای بهشتی هر چه خواهید تناول کنید، شما را گوارا باد، که این پاداش اعمال ایّام گذشته دنیاست که (بر امروز خویش) پیش فرستادید.

 • 69:25

  و اما آن کس که کتاب عملش به دست چپ دهند (با کمال شرمندگی و اندوه) گوید: ای کاش نامه مرا به من نمی‌دادند.

 • 69:26

  و من هرگز از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم.

 • 69:27

  ای کاش مرگ مرا از چنگ این غصه و عذاب نجات می‌داد.

 • 69:28

  (ای داد که) مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسید.

 • 69:29

  همه قدرت و حشمتم نابود گردید.

 • 69:30

  (و خطاب قهر رسد که) او را بگیرید و در غل و زنجیر کشید.

 • 69:31

  تا بازش به دوزخ در افکنید.

 • 69:32

  آن‌گاه به زنجیری که طولش هفتاد ذراع است (به آتش) در کشید.

 • 69:33

  که او به خدای بزرگ ایمان نیاورده.

 • 69:34

  و هرگز مسکینی را بر سفره طعام خود به رغبت نخوانده است.

 • 69:35

  بدین سبب امروز هیچ خویش و دوستداری که به فریادش رسد در اینجا ندارد.

 • 69:36

  و طعامی غیر از غسلین (چرک و پلیدی دوزخیان) نصیبش نیست.

 • 69:37

  و آن طعام را کسی جز اهل دوزخ نمی‌خورد.

 • 69:38

  قسم به آنچه (از آثار حق) می‌بینید.

 • 69:39

  و آنچه نمی‌بینید.

 • 69:40

  که قرآن به حقیقت (وحی خدا و) کلام رسول بزرگواری است.

 • 69:41

  و آن نه سخن شاعری (و گفتار خیالی و موهومی) است (گر چه) اندکی از شما مردم به آن ایمان می‌آورید.

 • 69:42

  و نه حرف کاهن غیبگوست (گر چه) اندکی از شما مردم متذکر حقایق آن می‌شوید.

 • 69:43

  این قرآن تنزیل خدای عالمیان است.

 • 69:44

  و اگر (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) از دروغ به ما برخی سخنان را می‌بست،

 • 69:45

  محققا ما او را (به قهر و انتقام) از یمینش می‌گرفتیم.

 • 69:46

  و رگ و تینش را قطع می‌کردیم.

 • 69:47

  و شما هیچ یک بر دفاع از او قادر نبودید.

 • 69:48

  و این قرآن به حقیقت پند و تذکر پرهیزکاران عالم است.

 • 69:49

  و البته ما می‌دانیم که شما برخی تکذیب آن می‌کنید.

 • 69:50

  و تکذیبش عاقبت مایه ندامت کافران است.

 • 69:51

  و این حق و حقیقت محض است.

 • 69:52

  پس به نام خدای بزرگوار خود تسبیح گوی و آن را به ستایش یاد کن.

Paylaş
Tweet'le