70 MEARİC

 • 70:1

  سائلی از عذاب قیامت که وقوعش حتمی است (از رسول) پرسید (که آن عذاب چه مردمی راست).

 • 70:2

  (بداند که) بر فرقه کافران است و هیچ کس از آنان دفع نتواند کرد.

 • 70:3

  که آن عذاب از (قهر) خدای مالک آسمانهاست (یا مراد عذاب واقع بر نعمان بن حارث است که به نصب خلافت علی علیه السلام بر رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم اعتراض کرد، رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به امر خدا کردم. او گفت: اگر چنین است خدایا بر من عذابی فرست. فورا سنگی از آسمان بر فرقش رسید و هلاک شد).

 • 70:4

  فرشتگان و روح الامین (برای اخذ فرمان) به سوی (عرش) خدا بالا روند در روزی که مدتش پنجاه هزار سال خواهد بود.

 • 70:5

  پس صبر نیکو پیش گیر.

 • 70:6

  که این مردم آن روز را بسیار دور (از امکان) بینند.

 • 70:7

  و ما نزدیک (به وقوع) می‌بینیم.

 • 70:8

  روزی که آسمان چون فلز گداخته شود.

 • 70:9

  و کوهها مانند پشم زده متلاشی گردند.

 • 70:10

  و هیچ کس از خویش خود جویا نشود.

 • 70:11

  چون حقیقت حالشان به آنها بنمایند آن روز کافر بدکار آرزو کند که کاش توانستی فرزندانش را فدای خود سازد و از عذاب برهد.

 • 70:12

  و هم زن و برادرش.

 • 70:13

  و هم خویشان و قبیله‌اش را که همیشه حمایتش می‌کردند.

 • 70:14

  و هر که را روی زمین است خواهد همه را فدای خویش گردند تا مگر او را (از آن عذاب) برهاند.

 • 70:15

  و هرگز نجات نیابد که آتش دوزخ بر او شعله‌ور است.

 • 70:16

  تا سر و صورت و اندمش پاک بسوزد.

 • 70:17

  دوزخ کسی را می‌خواند که از خدا رو گردانیده و با حق مخالفت کرده.

 • 70:18

  و مال دنیا را جمع کرده و همه را ذخیره نموده است.

 • 70:19

  که انسان مخلوقی طبعا سخت حریص و بی‌صبر است.

 • 70:20

  چون شر و زیانی به او رسد سخت جزع و بی‌قراری کند.

 • 70:21

  و چون مال و دولتی به او رو کند منع (احسان) نماید.

 • 70:22

  مگر نماز گزاران حقیقی.

 • 70:23

  آنان که دایم در نماز (و طاعت الهی) عمر گذرانند.

 • 70:24

  و آنان که در مال و دایی خود حقّی معیّن و معلوم گردانند.

 • 70:25

  تا به فقیران سائل و فقیران آبرومند محروم رسانند.

 • 70:26

  و آنان که روز قیامت و جزا را تصدیق کنند.

 • 70:27

  و آنان که از قهر و عذاب خدای خویش سخت ترسانند.

 • 70:28

  که از عذاب خدا هیچ کس ایمن نتواند بود.

 • 70:29

  و آنان که اندام خود را (از شهوت رانی) نگاه می‌دارند.

 • 70:30

  مگر بر زنان حلال و کنیزان ملکی خویش که (از اعمال شهوت با آنها) هیچ ملامت ندارند.

 • 70:31

  و هر که غیر از این جوید اینان به حقیقت متعدی و ستمکارند.

 • 70:32

  و آنان که امانت و عهد و پیمانشان را رعایت کنند.

 • 70:33

  و آنان که برای گواهی به حق قیام کنند.

 • 70:34

  و آنان که نماز خود را (به وقت و شرایط و حضور قلب) محافظت کنند.

 • 70:35

  آنان در باغها (ی بهشت ابد) با عزّت و احترام متنعّمند.

 • 70:36

  (ای رسول) چه شده است کافران را که (با تمسخر) به جانبت می‌شتابند؟!

 • 70:37

  از راست و چپ گروه گروه (باز پراکنده می‌شوند و به دین خدا نمی‌گروند).

 • 70:38

  آیا هر یک طمع دارند که باز آنها را در بهشت با ناز و نعمت داخل کنند؟!

 • 70:39

  هرگز این نشود (چون) آنها خود می‌دانند که ما آنها را از چه (نطفه پستی) آفریده‌ایم (باز به آفریننده خود ایمان نمی‌آورند و به کفر می‌شتابند و طمع آن دارند که چون مؤمنان به بهشت روند).

 • 70:40

  چنین نیست، سوگند به خدای مشرق‌ها و مغرب‌ها که ما قادریم.

 • 70:41

  که به جای آنها خلقی بهتر از آنها بیافرینیم و هرگز کسی (به قدرت و قوت) بر ما سبقت نخواهد یافت.

 • 70:42

  پس آنها را به کفر و ضلالت خود بگذار که به بازیچه دنیا دل بازند تا با روزی که وعده عذاب آنهاست رو به رو شوند.

 • 70:43

  آن روزی که به سرعت سر از قبرها برآورده، گویی به سوی بتها (و نتیجه پرستش غیر خدا) می‌شتابند.

 • 70:44

  در حالی که چشمهاشان (از هول و وحشت قیامت) به خواری فرو افتاده و ذلّت (کفر و عصیان) بر آنها احاطه کرده، این همان روزی است که به آنها وعده می‌دادند.

Paylaş
Tweet'le