75 KIYAMET

 • 75:1

  چنین نیست (که کافران پنداشتند) قسم به روز (بزرگ) قیامت.

 • 75:2

  و قسم به نفس پر حسرت و ملامت (یعنی نفس انسان که در قیامت خود را بر تقصیر و گناه بسیار ملامت کند و حسرت خورد). [جواب قسم محذوف است، یعنی به اینها سوگند می‌خورم که آدمیان را در روز قیامت برخواهم انگیخت. (م) ژ)]

 • 75:3

  آیا آدمی پندارد که ما دیگر ابدا استخوانهای (پوسیده) او را باز جمع نمی‌کنیم؟

 • 75:4

  بلی (استخوانهای او را جمع می‌کنیم) در حالی که ما قادریم که سرانگشتان او را هم منظم درست گردانیم.

 • 75:5

  بلکه انسان می‌خواهد آنچه (از عمرش) در پیش است همه را به فجور و هوای نفس گذراند.

 • 75:6

  (که دایم با شک و انکار) می‌پرسد کی روز قیامت (و حساب) خواهد بود؟

 • 75:7

  (بگو) روزی که چشمهای خلقان (از وحشت و هول) خیره بماند.

 • 75:8

  و ماه تابان تاریک شود.

 • 75:9

  و میان خورشید و ماه جمع گردد (و هر دو بی‌نور شوند).

 • 75:10

  در آن روز انسان گوید: (ای وای از سختی عذاب) کجا مفرّ و پناهی خواهد بود؟

 • 75:11

  هرگز مفرّ و پناهگاهی نیست.

 • 75:12

  آن روز جز درگاه خدا آرامگاهی هیچ نیست.

 • 75:13

  آن روز آدمی به (نتیجه) هر نیک و بدی که در مقدّم و مؤخّر عمر کرده آگاه خواهد شد.

 • 75:14

  بلکه انسان خود بر (نیک و بد) خویش به خوبی بیناست.

 • 75:15

  هر چند (پرده‌های) عذر (بر چشم بصیرت) خود بیفکند.

 • 75:16

  (ای رسول در حال وحی) با شتاب و عجله زبان به قرائت قرآن مگشای.

 • 75:17

  که ما خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فرا خوانیم.

 • 75:18

  و آن‌گاه که بر خواندیم تو پیرو قرآن آن باش.

 • 75:19

  پس از آن بر ماست که (حقایق) آن را بر تو بیان کنیم.

 • 75:20

  هرگز، بلکه شما (کافران لجوج) تمام دنیای نقد عاجل را دوست دارید.

 • 75:21

  و به کلی کار آخرت را واگذارید.

 • 75:22

  آن روز رخسار طایفه‌ای (از شادی) بر افروخته و نورانی است.

 • 75:23

  و به چشم قلب جمال حق را مشاهده می‌کنند.

 • 75:24

  و رخسار گروهی دیگر عبوس و غمگین است.

 • 75:25

  که می‌دانند حادثه ناگواری در پیش است که پشت آنها را می‌شکند.

 • 75:26

  چنین نیست (که منکران قیامت پنداشتند. باش تا) آن گاه که جانشان به گلو رسد.

 • 75:27

  و (اهلش) گویند: کیست که چاره درد این بیمار تواند کرد؟

 • 75:28

  و بیمار خود یقین به مفارقت از دنیا کند (که ملک موت را به چشم ببیند).

 • 75:29

  و ساقهای پا (از شدت غم عقبی و حسرت دنیا) به هم در پیچد.

 • 75:30

  در آن روز خلق را به سوی خدا خواهند کشید.

 • 75:31

  پس (آن روز وای بر آن که چون ابو جهل) حق را تصدیق نکرد و نماز (و طاعتش) بجا نیاورد.

 • 75:32

  بلکه (خدا را) تکذیب کرد و (از حکمش) رو بگردانید.

 • 75:33

  و آن گاه با تکبر و نخوت به سوی اهل خویش روی آورد.

 • 75:34

  (به وی خطاب شود) وای (بر زندگی) و (صد) وای بر (مرگ) تو.

 • 75:35

  پس (از مرگ هم) وای (بر برزخ) و (صد) وای بر (روز محشر) تو.

 • 75:36

  آیا آدمی می‌پندارد که او را مهمل (از تکلیف و ثواب و عقاب) گذارند (و غرضی در خلقتش منظور ندارند).

 • 75:37

  آیا آدمی قطره آب نطفه نبود که (در رحم) ریزند؟

 • 75:38

  و پس از نطفه خون بسته شد و آن گاه (خدایش به این صورت زیبای حیرت انگیز) آفرید و آراسته ساخت.

 • 75:39

  پس آن گاه از او دو صنف نر و ماده پدید آورد.

 • 75:40

  آیا چنین خدای (با قدرت و حکمت) باز نتواند مردگان را زنده گرداند؟

Paylaş
Tweet'le